Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2011/12:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2012

Beslut

Riksdagen vill ha effektivare och mer samordnat järnvägsunderhåll (TU5)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast återkomma med förslag på hur underhållet av järnvägen kan organiseras på ett effektivt och samordnat sätt. En viktig orsak till de senaste årens problem med tågtrafiken är enligt riksdagen att järnvägsinfrastrukturen är dåligt underhållen och sliten. Riksdagen anser dagens system, där underhållet har skilts från Trafikverket och i stället sköts av upphandlade företag, inte fungerar. Beslutet grundar sig på motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att kollektivtrafiklagen ska utvidgas till att även gälla kollektivtrafik på vatten. Lagändringen anses skapa ett mer sammanhållet kollektivtrafiksystem inom varje län som bättre tillgodoser resenärernas behov.

Regeringen har lämnat sin syn på vissa frågor om Arlandabanan i en skrivelse som trafikutskottet har granskat. Utskottet håller med regeringen om att trafiken på Arlandabanan är väl integrerad. I avtalet med företaget A-train som sköter trafiken finns en möjlighet att säga upp avtalet när det har varit i kraft i 15 år. Möjligheten kan utnyttjas från juli 2010 om regeringen anser att trafiken inte har utvecklats enligt förväntan. Regeringen gör bedömningen att det inte finns någon orsak att utnyttja möjligheten och utskottet håller med. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall på proposition punkterna 1 och 2. Delvis bifall på motionerna T343 yrkande 5, T372, T429 yrkande 8 och T459 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-17
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-23
Trycklov: 2012-05-23
Reservationer 19
bet 2011/12:TU5

Alla beredningar i utskottet

2012-04-17, 2012-03-20

Trafikutskottet vill ha effektivare och mer samordnat järnvägsunderhåll (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att snarast återkomma med förslag på hur underhållet av järnvägen kan organiseras på ett effektivt och samordnat sätt. En viktig orsak till de senaste årens problem med tågtrafiken är enligt utskottet att järnvägsinfrastrukturen är dåligt underhållen och sliten. Utskottet anser dagens system, där underhållet har skilts från Trafikverket och i stället sköts av upphandlade företag, inte fungerar. Förslaget grundar sig på motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att kollektivtrafiklagen ska utvidgas till att även gälla kollektivtrafik på vatten. Lagändringen anses skapa ett mer sammanhållet kollektivtrafiksystem inom varje län som bättre tillgodoser resenärernas behov.

Regeringen har lämnat sin syn på vissa frågor om Arlandabanan i en skrivelse som trafikutskottet har granskat. Utskottet håller med regeringen om att trafiken på Arlandabanan är väl integrerad. I avtalet med företaget A-train som sköter trafiken finns en möjlighet att säga upp avtalet när det har varit i kraft i 15 år. Möjligheten kan utnyttjas från juli 2010 om regeringen anser att trafiken inte har utvecklats enligt förväntan. Regeringen gör bedömningen att det inte finns någon orsak att utnyttja möjligheten och utskottet håller med. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-31
4

Beslut

Beslut: 2012-06-07
17 förslagspunkter, 9 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upprivning av kollektivtrafiklagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP24001
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt28418047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Komplettering av kollektivtrafiklagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
2. lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik
med de ändringarna att tidpunkten för ikraftträdande i lagarna under punkterna 1 och 2 bestäms till den 1 augusti 2012 och att tidpunkterna som anges i övergångsbestämmelserna till lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ändras enligt följande:
a) i punkt 2 ändras den 1 juli 2013 till den 1 augusti 2013,
b) i punkt 3 ändras den 1 september 2013 till den 1 oktober 2013 och den 1 juli 2012 till den 1 augusti 2012 och
c) i punkt 4 ändras den 1 juli 2013 till den 1 augusti 2013.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:76 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 2 och
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt26042047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Utvärdering av kollektivtrafiklagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 26 och
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Krav på kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 2-5,
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 5-8,
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 5-8,
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 25 och
2011/12:T456 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

5. Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T232 av Anders Andersson (KD),
2011/12:T255 av Barbro Westerholm (FP),
2011/12:T346 av Lars Beckman (M),
2011/12:T391 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (båda S),
2011/12:T454 av Edward Riedl (M) och
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 7 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP24001
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt193109047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4 och 9 samt
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt26042047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Byabussen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 10 och 11.

Reservation 9 (MP, V)

8. Nya kollektivtrafiksystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T430 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (båda C) och
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 8 (V)

9. Allmänna utgångspunkter för järnvägstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T222 av Elin Lundgren (S),
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2011/12:T373 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 6 och 7,
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3,
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 1 och 6-8 samt
2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 10 (S, MP)
Reservation 11 (V)

10. Järnvägstrafikens tidtabellshållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9 och
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 12 (MP, V)

11. Utförande av drift och underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur underhållet av järnvägsinfrastrukturen ska organiseras.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 5,
2011/12:T372 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 8 och
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 13 (M, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, FP, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M092015
MP24001
FP02103
C02003
SD19000
V18001
KD01702
-0001
Totalt152150047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Ansvar för järnvägsstationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7,
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5 och
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 14 (MP, V)

13. Europeisk järnvägssamordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T325 av Adnan Dibrani (S),
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 4 och
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 15 (S, MP, V)

14. Plankorsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:T246 av Margareta Pålsson (M).

15. Resenärsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 3,
2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3,
2011/12:T224 av Jan Lindholm och Tina Ehn (båda MP) yrkandena 1-3,
2011/12:T233 av Christer Winbäck (FP),
2011/12:T306 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),
2011/12:T309 av Penilla Gunther (KD),
2011/12:T343 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 8,
2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 9 och
2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 16 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt26042047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Arlandabanan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S),
2011/12:T211 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5 i denna del och
lägger skrivelse 2011/12:93 till handlingarna.

Reservation 17 (S, MP)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009121
M920015
MP00241
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt1691811547

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T219 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:T287 av Gustaf Hoffstedt (M),
2011/12:T333 av Nina Lundström (FP) yrkande 2,
2011/12:T380 av Christer Engelhardt (S) och
2011/12:MJ210 av Christer Engelhardt (S) yrkande 2.

Reservation 19 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091021
M920015
MP02401
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt169133047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag