Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Skatteutskottets bet 2017/18:SkU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2017

Beslut

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras (SkU4)

Regeringen föreslår en justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen. Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen innebär att delägare som är verksamma även i ett dotterbolag i en koncern ibland ska räknas som en enda delägare vid bedömningen av om moderbolaget är ett fåmansföretag. Den justering som nu görs innebär att man vid bedömningen även ska ta hänsyn till sådana delägare som är verksamma i andra företag som äger företaget eller som ägs av företaget som bedömningen avser.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2018.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen. I tillkännagivandet uppmanas regeringen att presentera en konsekvensanalys av den beslutade ändringen för riksdagen innan den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-11-21
Trycklov: 2017-11-23
Reservationer 2
bet 2017/18:SkU4

Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen justeras (SkU4)

Regeringens föreslår en justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen. Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen innebär att delägare som är verksamma även i ett dotterbolag i en koncern ibland ska räknas som en enda delägare vid bedömningen av om moderbolaget är ett fåmansföretag. Den justering som nu görs innebär att man vid bedömningen även ska ta hänsyn till sådana delägare som är verksamma i andra företag som äger företaget eller som ägs av företaget som bedömningen avser.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:8 och avslår motion

2017/18:3914 av Olle Felten och David Lång (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 74 0 0 9
SD 0 41 0 5
MP 19 0 0 6
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 3 0 0
Totalt 263 44 0 42


2. Konsekvensanalys av den nya fåmansföretagsdefinitionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3912 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 74 0 9
SD 2 39 0 5
MP 20 0 0 5
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 17 0 2
KD 0 14 0 2
- 1 3 0 0
Totalt 144 164 0 41