Kemikalietillsynen

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

Kemikalietillsynen ska bli effektivare (MJU3)

Kemikalietillsynen ändras den 1 januari 2011 för att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig och effektivare organisation. Miljöbalkens regler om det kommunala ansvaret att utöva tillsyn över hanteringen av kemiska produkter tas bort. Kommunernas kemikalietillsyn ska i stället regleras av regeringen i förordningar. Alla bestämmelser i miljöbalkens tillsynskapitel, även de om egenkontroll och miljörapport, ska gälla när myndigheter kontrollerar att EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser ska få bestämma om skyldighet att lämna de prover av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som behövs för tillsynen. Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen får ett utökat ansvar för tillsynen över EU:s förordning om kemikalieregistrering.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-10-19
Justering: 2010-11-16
Betänkande publicerat: 2010-11-18
Trycklov: 2010-11-18
Reservationer 1
bet 2010/11:MJU3

Alla beredningar i utskottet

2010-10-19

Kemikalietillsynen ska bli effektivare (MJU3)

Kemikalietillsynen ändras den 1 januari 2011 för att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig och effektivare organisation. Miljöbalkens regler om det kommunala ansvaret att utöva tillsyn över hanteringen av kemiska produkter tas bort. Kommunernas kemikalietillsyn ska i stället regleras av regeringen i förordningar.

Alla bestämmelser i miljöbalkens tillsynskapitel, även de om egenkontroll och miljörapport, ska gälla när myndigheter kontrollerar att EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen utser ska få bestämma om skyldighet att lämna de prover av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som behövs för tillsynen. Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen får ett utökat ansvar för tillsynen över EU:s förordning om kemikalieregistrering. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-01
4

Beslut

Beslut: 2010-12-01
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kemikalietillsynen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i miljöbalken,
b) lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1060),
c) lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
d) lag om ändring i lagen (2010:000) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) med den ändringen
dels att uttrycket "lagen (2010:000) om ändring" i rubriken och ingressen ska bytas ut mot "lagen (2010:905) om ändring",
dels att uttrycket "plan- och bygglagen (2010:000)" i fjärde stycket ska bytas ut mot "plan- och bygglagen (2010:900)".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:167 punkterna 1-4.

2. Tillsynsorganisation på kemikalieområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ13.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M99008
MP02104
FP21003
C21002
SD18002
V01900
KD16003
Totalt175140034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag