Kommittéberättelse 2005

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2005

Beslut

Kommittéberättelsen (KU25)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till två motioner. Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar aktivt för att säkerställa en jämn könsfördelning när det gäller kommittéernas sammansättning och tycker därför inte att riksdagen behöver göra något uttalande med anledning av motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-03-17, 2005-03-22

Kommittéberättelsen (KU25)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet och säger nej till två motioner. Utskottet förutsätter att regeringen arbetar aktivt för att säkerställa en jämn könsfördelning när det gäller kommittéernas sammansättning och tycker därför inte att riksdagen behöver göra något uttalande med anledning av motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.