Kommunal demokrati

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2009

Beslut

Regeringen ska se över det kommunala partistödet (KU11)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över det kommunala partistödet. Konstitutionsutskottet, KU, har låtit göra en utvärdering som visar att det inom flera partier sker överföringar av partistöd i relativt stor omfattning. Partistöd från en kommun eller ett landsting används på så sätt för att finansiera partiverksamhet i en annan kommun eller ett annat landsting. Enligt kommunallagen måste en kommunal åtgärd vara knuten till kommunens eller landstingets eget område eller dess invånare för att vara laglig. KU anser att det behövs en översyn i lämpligt sammanhang för att undanröja den osäkerhet som råder både från kommunernas och från partiernas sida när det gäller utrymmet för att använda de kommunala partistöden. Syftet är också att uppnå en högre grad av transparens när det gäller kommunernas och landstingens utbetalningar av stöd till partierna. Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om kommunal demokrati.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om användningen av det kommunala partistödet. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-01-27
Justering: 2009-01-29
Betänkande publicerat: 2009-02-02
Trycklov: 2009-02-02
bet 2008/09:KU11

Alla beredningar i utskottet

2009-01-27, 2008-11-25, 2008-11-18

Regeringen ska se över det kommunala partistödet (KU11)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över det kommunala partistödet. KU har låtit göra en utvärdering som visar att det inom flera partier sker överföringar av partistöd i relativt stor omfattning. Partistöd från en kommun eller ett landsting används på så sätt för att finansiera partiverksamhet i en annan kommun eller ett annat landsting. Enligt kommunallagen måste en kommunal åtgärd vara knuten till kommunens eller landstingets eget område eller dess invånare för att vara laglig. KU anser att det behövs en översyn i lämpligt sammanhang för att undanröja den osäkerhet som råder både från kommunernas och från partiernas sida när det gäller utrymmet för att använda de kommunala partistöden. Syftet är också att uppnå en högre grad av transparens när det gäller kommunernas och landstingens utbetalningar av stöd till partierna. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om kommunal demokrati.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-11
4

Beslut

Beslut: 2009-02-11
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begreppet stad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K384 yrkandena 1 och 2, 2008/09:K212, 2008/09:K342, 2008/09:K352 och 2008/09:K383.

2. Kommunal revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K370.

3. Den offentliga partifinansieringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K226.

4. Användningen av det kommunala partistödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en översyn i fråga om det kommunala partistödet.

5. Det politiska och ideella förtroendeuppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K228 och 2008/09:K248.

6. Kommunala pensionärsråd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K321, 2007/08:K379 och 2008/09:K256.

7. Delaktighet och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K280 och 2007/08:K367.

8. Trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K301, 2007/08:T327 yrkande 28, 2007/08:T531 yrkande 3 och 2008/09:K229.

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.