Kommunala frågor

Finansutskottets bet 2015/16:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2016

Beslut

Riksdagen vill ha större valfrihet i välfärden (FiU26)

Riksdagen vill att alla ska få välja skola och sjukhus själva

Riksdagen vill att alla
ska få samma möjlighet att välja
skola, sjukhus eller äldre-boende.
I dag är det inte alltid så.

Riksdagen tycker också
att alla som vill starta sjukhus,
skolor och äldre-boenden
måste fråga om lov först.

Riksdagen vill även
att de som till exempel sköter
äldre-boenden dåligt
ska kunna straffas.

Riksdagen har sagt åt regeringen
att se till att det blir
som riksdagen vill.

Regeringen borde arbeta hårdare för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Det har börjat växa fram olika alternativ inom välfärden, som äldreboenden med inriktningar mot olika språkgrupper, särskilda diagnoser eller HBTQ-kompetens. Riksdagen tycker att det är bra, men anser att valmöjligheterna fortfarande är mycket begränsade inom en del områden. Riksdagen vill därför att regeringen ser över hur man kan få till en ännu större valfrihet.

Riksdagen anser också att det krävs tydliga regler och uppföljningssystem för att garantera att skattemedlen används på ett bra sätt. Den föreslår därför att regeringen inför tillståndsplikt för alla privata och kommunala utförare i välfärden. Riksdagen tycker också att det borde finnas tydliga sanktioner kopplade till tillståndet.

Riksdagen vill nu att regeringen tar till sig förslagen och återkommer till riksdagen med konkreta förslag. 

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om avknoppning av offentlig verksamhet och kommunal utjämning.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att snarast återkomma med förslag på åtgärder när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdstjänster och när det gäller att koppla sanktioner till tillståndsplikten och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:1189 och bifaller delvis motionerna 2015/16:2274, 3074, 3225. Riksdagen avslår övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-25
Justering: 2016-03-08
Trycklov: 2016-03-09
Reservationer 3
bet 2015/16:FiU26

Alla beredningar i utskottet

2016-02-25, 2016-02-09

Finansutskottet vill ha större valfrihet i välfärden (FiU26)

Regeringen borde arbeta hårdare för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det anser finansutskottet, som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Det har börjat växa fram olika alternativ inom välfärden, som äldreboenden med inriktningar mot olika språkgrupper, särskilda diagnoser eller HBTQ-kompetens. Finansutskottet tycker att det är bra, men anser att valmöjligheterna fortfarande är mycket begränsade inom en del områden. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över hur man kan få till en ännu större valfrihet.

Finansutskottet anser också att det krävs tydliga regler och uppföljningssystem för att garantera att skattemedlen används på ett bra sätt. Utskottet föreslår därför att regeringen inför tillståndsplikt för alla privata och kommunala utförare i välfärden. Utskottet tycker också att det borde finnas tydliga sanktioner kopplade till tillståndet.

Finansutskottet vill nu att regeringen tar till sig utskottets ståndpunkter och återkommer till riksdagen med konkreta förslag. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det här.

Finansutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlade bland annat om avknoppning av offentlig verksamhet och kommunal utjämning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-15
Debatt i kammaren: 2016-03-16
4

Beslut

Beslut: 2016-03-17
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdsverksamheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att snarast återkomma med förslag på åtgärder när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdstjänster och när det gäller att koppla sanktioner till tillståndsplikten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 5,

bifaller delvis motionerna

2015/16:2274 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 1-7 och 10-15 samt

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 10 och

avslår motionerna

2015/16:1461 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 1 och

2015/16:1907 av Isabella Hökmark (M).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 89 0 23
M 70 0 0 14
SD 40 0 0 8
MP 1 22 0 2
C 17 0 0 5
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 157 131 0 61


2. Välfärdens åtaganden och framtida finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:248 av Finn Bengtsson (M),

2015/16:1255 av Anette Åkesson (M) och

2015/16:1747 av Jörgen Andersson (M).

3. Avknoppning av offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1419 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 3 och

2015/16:1686 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5.

4. Anställda inom den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 6 och

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 2 (M)

5. Tillsynsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:778 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1279 av Jan Ericson (M),

2015/16:1282 av Olle Felten (SD),

2015/16:1892 av Jan Ericson (M),

2015/16:2963 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) och

2015/16:2972 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 1 och 2.

6. Momskompensation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:730 av Niclas Malmberg (MP).

7. Kommunal medfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:833 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S).

8. Kommunala bolag och deras konkurrenssituation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2009 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD).

9. Teknik och innovationer inom välfärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:734 av Anette Åkesson (M) yrkande 1 och

2015/16:3074 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 20 och 22.

Reservation 3 (M)

10. Kommunal utjämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3128 av Per Åsling (C).