Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Trafikutskottets bet 2015/16:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2016

Beslut

Nya regler om elektronisk identifiering (TU18)

De svenska lagarna anpassas till EU:s regler om elektronisk identifiering och tjänster för elektroniska transaktioner. En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering införs. Denna lag ersätter den så kallade signaturlagen, som upphävs. Flera andra lagar ändras för att stämma överens med EU-reglerna.

Syftet med EU:s förordning är att skapa gemensamma regler för säker elektronisk kommunikation mellan privatpersoner, företag och myndigheter och på så sätt öka effektiviteten i digitala tjänster, elektronisk affärsverksamhet och e-handel inom EU.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-26
Justering: 2016-05-12
Trycklov: 2016-05-13
bet 2015/16:TU18

Nya regler om elektronisk identifiering (TU18)

De svenska lagarna anpassas till EU:s regler om elektronisk identifiering och tjänster för elektroniska transaktioner. En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering införs. Denna lag ersätter den så kallade signaturlagen, som upphävs. Flera andra lagar ändras för att stämma överens med EU-reglerna.

Syftet med EU:s förordning är att skapa gemensamma regler för säker elektronisk kommunikation mellan privatpersoner, företag och myndigheter och på så sätt öka effektiviteten i digitala tjänster, elektronisk affärsverksamhet och e-handel inom EU.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-24
Debatt i kammaren: 2016-05-25
4

Beslut

Beslut: 2016-05-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering,
2. lag om ändring i rättegångsbalken,
3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
4. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
5. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan närings-
idkare m.fl.,
6. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
7. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
8. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
9. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
10. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
11. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
12. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings-
företag,
13. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
14. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
15. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
16. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
17. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
18. lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling,
19. lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,
20. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
21. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846),
22. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
23. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
24. lag om ändring i lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:72 punkterna 1-24.