Koncessionsavgift på televisionens område m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2005

Beslut

Koncessionsavgiften på tv-och radioområdet (KU16)

Reglerna om koncessionsavgift på tv- och radioområdet ändras. Det innebär att skyldigheten att betala koncessionsavgift för det programföretag som har ensamrätten att med analog sändningsteknik sända tv-program med reklam gäller oavsett om tillståndet gäller hela landet eller inte. Bakgrunden är att konkurrenssituationen på tv-marknaden motiverar en fortsatt avgiftsskyldighet. Lagen om TV-avgift ändras så att avgiftsplikt ska gälla även för tv-mottagare som genom sin konstruktion inte kan ta emot markbundna sändningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med den ändringen att ikraftträdandedatum ändras till den 1 augusti 2005. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-06-02
Justering: 2005-06-07
Betänkande publicerat: 2005-06-08
Trycklov: 2005-06-08
Reservationer 5
Betänkande 2004/05:KU16

Alla beredningar i utskottet

2005-06-02, 2005-05-31, 2005-05-26

Koncessionsavgiften på tv-och radioområdet (KU16)

Reglerna om koncessionsavgift på tv- och radioområdet ändras. Det innebär att skyldigheten att betala koncessionsavgift för det programföretag som har ensamrätten att med analog sändningsteknik sända tv-program med reklam gäller oavsett om tillståndet gäller hela landet eller inte. Bakgrunden är att konkurrenssituationen på tv-marknaden motiverar en fortsatt avgiftsskyldighet. Lagen om TV-avgift ändras så att avgiftsplikt ska gälla även för tv-mottagare som genom sin konstruktion inte kan ta emot markbundna sändningar. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen att lagarna ska träda i kraft först den 1 augusti 2005 i stället för den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-14
4

Beslut

Beslut: 2005-06-15
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område,
b) förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift,
c) förslag till lag om ändring av radio- och TV-lagen (1996:844) med den ändringen att ikraftträdandebestämmelserna skall ha följande lydelse: Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:155 och avslår motionerna 2004/05:K19 yrkande 1, 2004/05:K20 yrkande 1, 2004/05:K21 yrkande 3, 2004/05:K22 yrkande 1 och 2004/05:K227 yrkande 9.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01705
fp04008
kd02508
v22006
mp15002
-2000
Totalt157125067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nytt förslag om reduktion av koncessionsavgiften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K19 yrkande 3, 2004/05:K20 yrkande 2, 2004/05:K21 yrkande 2 och 2004/05:K22 yrkande 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Tilldelning av koncession

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K21 yrkande 1 och 2004/05:Kr366 yrkande 5.

Reservation 3 (fp)

4. Finansiering av public service-tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K19 yrkande 2.

Reservation 4 (m)

5. Ordningen för propositionens avlämnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:K19 yrkande 4.

Reservation 5 (m)