Koncessionsavgift på televisionens område m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2005

Beslut

Koncessionsavgiften på tv-och radioområdet (KU16)

Reglerna om koncessionsavgift på tv- och radioområdet ändras. Det innebär att skyldigheten att betala koncessionsavgift för det programföretag som har ensamrätten att med analog sändningsteknik sända tv-program med reklam gäller oavsett om tillståndet gäller hela landet eller inte. Bakgrunden är att konkurrenssituationen på tv-marknaden motiverar en fortsatt avgiftsskyldighet. Lagen om TV-avgift ändras så att avgiftsplikt ska gälla även för tv-mottagare som genom sin konstruktion inte kan ta emot markbundna sändningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med den ändringen att ikraftträdandedatum ändras till den 1 augusti 2005. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-06-02, 2005-05-31, 2005-05-26

Koncessionsavgiften på tv-och radioområdet (KU16)

Reglerna om koncessionsavgift på tv- och radioområdet ändras. Det innebär att skyldigheten att betala koncessionsavgift för det programföretag som har ensamrätten att med analog sändningsteknik sända tv-program med reklam gäller oavsett om tillståndet gäller hela landet eller inte. Bakgrunden är att konkurrenssituationen på tv-marknaden motiverar en fortsatt avgiftsskyldighet. Lagen om TV-avgift ändras så att avgiftsplikt ska gälla även för tv-mottagare som genom sin konstruktion inte kan ta emot markbundna sändningar. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen att lagarna ska träda i kraft först den 1 augusti 2005 i stället för den 1 juli 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.