Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Civilutskottets betänkande 2008/09:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2009

Beslut

Kön har ingen betydelse för möjligheten att gifta sig (CU19)

En persons kön ska från den 1 maj inte längre ha betydelse för möjligheten att gifta sig. Lagen om registrerat partnerskap upphävs. Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en enkel anmälan eller genom en vigsel. Det ska även i fortsättningen vara möjligt att förordna en borgerlig vigselförrättare för ett enstaka tillfälle. Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre vara vigselförrättare.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen samt motionerna 2008/09:C4, C9 och C454. Bifall till av utskottet framlagda lagförslag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-29
Justering: 2009-03-19
Betänkande publicerat: 2009-03-20
Trycklov: 2009-03-20
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:CU19

Kön har ingen betydelse för möjligheten att gifta sig (CU19)

Civilutskottet föreslår att en persons kön inte längre ska ha betydelse för möjligheten att gifta sig. Enligt förslaget ska lagen om registrerat partnerskap upphävas. Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en enkel anmälan eller genom en vigsel.

Utskottet föreslår att det även i fortsättningen ska vara möjligt att förordna en borgerlig vigselförrättare för ett enstaka tillfälle. Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre vara vigselförrättare.

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 maj 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-04-01
4

Beslut

Beslut: 2009-04-01
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de av utskottet i bilaga 3 framlagda förslagen till
1. lag om ändring i äktenskapsbalken,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,
5. lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap,
6. lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan,
7. lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
8. lag om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap,
9. lag om ändring i sambolagen (2003:376),
10. lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:80 och motionerna 2008/09:C4, 2008/09:C9 och 2008/09:C454 samt avslår motionerna 2008/09:K374 yrkande 2, 2008/09:C5 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C6, 2008/09:C7, 2008/09:C8, 2008/09:C208 yrkandena 1-4, 2008/09:C256, 2008/09:C271, 2008/09:C277 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C325, 2008/09:C351, 2008/09:C392, 2008/09:C447, 2008/09:C459 yrkandena 1 och 2, 2008/09:C464 och 2008/09:U323 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m6701515
c25103
fp23005
kd02112
v19003
mp16003
Totalt261221650

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag