Konsumentpolitikens mål och inriktning

LUs betänkande 2005/06:LU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2006

Beslut

Nya mål för konsumentpolitiken (LU33)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nya mål för konsumentpolitiken. De nuvarande konsumentpolitiska målen ersätts av ett nytt mål - Trygga konsumenter som handlar hållbart. Målet ska kompletteras med följande delmål: 1. Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla. 2. Medvetna och kunniga konsumenter hushåller med egna och gemensamma resurser. 3. Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna. Målen ska utvärderas år 2009. En annan nyhet är att Konsumentombudsmannen, KO, ska medverka i alla tvister på hela konsumentområdet om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2007. Enligt beslutet ska också reglerna i marknadsföringslagen om hur så kallade marknadsstörningsavgifter ska betalas och drivas in förtydligas. Lagändringen börjar gälla den 1 augusti 2006, det vill säga en månad senare än vad regeringen föreslagit. Riksdagen uppmanade dessutom regeringen att se över behörighetskraven för KO. Enligt dagens regler måste KO vara både jurist och ha goda allmänna ekonomiska kunskaper. Riksdagen fattade också två beslut som grundade sig på reservationer från de borgerliga partierna som fick stöd av Miljöpartiet vid omröstningen i kammaren. Det ena beslutet handlade om ett uttalande som riksdagen gjorde 2005 om att Konsumentverkets myndighetsutövning bör separeras från de opinionsbildande uppgifterna och att verksamheten bör begränsas till de rent produktkontrollerande uppgifterna samt till att kontrollera att den konsumenträttsliga lagstiftningen följs. Riksdagen uppmanade nu regeringen att redovisa vad som gjorts i ärendet. Det andra beslutet var en uppmaning till regeringen om att se över bland annat konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen och produktsäkerhetslagen för att ge en mer enhetlig och konkurrensneutral tillämpning oavsett om verksamheter drivs privat eller offentligt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till en motion om behörighetskrav för Konsumentombudsmannen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 5, och dels bifallit reservation 12 under punkt 11 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-06-02
Betänkande publicerat: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-02
Reservationer 32
Betänkande 2005/06:LU33

Alla beredningar i utskottet

2006-04-27, 2006-04-25

Nya mål för konsumentpolitiken (LU33)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya mål för konsumentpolitiken. De nuvarande konsumentpolitiska målen ska ersättas av ett nytt mål - Trygga konsumenter som handlar hållbart. Målet ska kompletteras med följande delmål: 1. Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla. 2. Medvetna och kunniga konsumenter hushåller med egna och gemensamma resurser. 3. Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna. Målen ska utvärderas år 2009. En annan nyhet som föreslås är att Konsumentombudsmannen, KO, ska medverka i alla tvister på hela konsumentområdet om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007. Enligt förslaget ska också reglerna i marknadsföringslagen om hur så kallade marknadsstörningsavgifter ska betalas och drivas in förtydligas. Utskottet vill att denna lagändring börjar gälla den 1 augusti 2006, det vill säga en månad senare än vad regeringen föreslagit. Utskottet vill dessutom uppmana regeringen att se över behörighetskraven för KO. Enligt dagens regler måste KO vara både jurist och ha goda allmänna ekonomiska kunskaper.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-13
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
28 förslagspunkter, 26 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 juni 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principiella och övergripande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L18 yrkande 1, 2005/06:L21 yrkande 1, 2005/06:L290 yrkande 1, 2005/06:L310 yrkande 1 och 2005/06:L319 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

2. Nya mål för konsumentpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för konsumentpolitiken (avsnitt 6.1).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:105 punkt 3 och avslår motion 2005/06:L22 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Systematisk uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L22 yrkandena 3 och 5.

Reservation 3 (c, fp)

4. Konsumenträtten inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L22 yrkande 6 och 2005/06:L290 yrkande 3.

Reservation 4 (fp)

5. Konsumentverket

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L319 yrkande 2.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170126
m04609
c01606
fp04206
kd02508
v24004
mp01304
-1100
Totalt142143163

Beslut: Kammaren biföll reservation 5

6. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L20 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L22 yrkande 10, 2005/06:L290 yrkande 10, 2005/06:L319 yrkande 3, 2005/06:L332 yrkande 1 och 2005/06:L337.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

7. Kunskapsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L310 yrkande 2.

Reservation 7 (m, c)

8. Konsumentorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L19, 2005/06:L22 yrkande 7, 2005/06:L290 yrkande 11 och 2005/06:L319 yrkande 4.

Reservation 8 (m, c, kd)
Reservation 9 (fp)

9. Funktionshindrade konsumenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L290 yrkande 9.

Reservation 10 (c, fp)

10. Lagkostnadskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L310 yrkande 8.

Reservation 11 (m)

11. Konsumenträtt inom offentlig verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L21 yrkande 3, 2005/06:L22 yrkande 4, 2005/06:L310 yrkande 7 och 2005/06:L319 yrkande 5.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m045010
c01507
fp03909
kd02607
v21007
mp01304
-1100
Totalt135139075

Beslut: Kammaren biföll reservation 12

12. Prisinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L243 och 2005/06:L290 yrkande 5.

Reservation 13 (fp)

13. Märkning av kläder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L21 yrkande 7, 2005/06:L201, 2005/06:L290 yrkande 4 och 2005/06:L312.

Reservation 14 (c, fp)

14. Märkning av päls

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L21 yrkande 9.

Reservation 15 (c, v)

15. Märkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L21 yrkandena 2, 6 och 8 samt 2005/06:L377.

Reservation 16 (v)
Reservation 17 (c)

16. EU-blomman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ530 yrkande 14.

Reservation 18 (kd)

17. Offentliggörande av livsmedelskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L22 yrkande 13.

Reservation 19 (c, fp)

18. Internationellt standardiseringsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L22 yrkande 12.

19. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L352, 2005/06:L378 och 2005/06:MJ530 yrkande 4.

Reservation 20 (c, kd)
Reservation 21 (v)

20. Könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L22 yrkande 14.

Reservation 22 (m, fp)
Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (v)

21. Obeställd reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L376 yrkandena 1, 2 och 4 samt 2005/06:T500 yrkande 22.

22. Telefonförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L18 yrkande 4, 2005/06:L21 yrkandena 10 och 11, 2005/06:L22 yrkande 11, 2005/06:L260 och 2005/06:L328.

Reservation 25 (m, c, fp, kd)

23. Vissa frågor om försäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L21 yrkande 5.

Reservation 26 (c, kd, v)

24. E-handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L21 yrkande 4, 2005/06:L391 och 2005/06:T500 yrkandena 2, 3 och 11.

Reservation 27 (fp)
Reservation 28 (c)

25. Tvistlösning utom domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L18 yrkande 3, 2005/06:L22 yrkande 9 och 2005/06:L290 yrkande 8.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

26. Betalning av marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450), med den ändringen att i ikraftträdandebestämmelsen "juli" skall bytas ut mot "augusti".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:105 punkt 2.

27. Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister, med den ändringen att i 2 § "kronofogdemyndighet" skall bytas ut mot "Kronofogdemyndigheten".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:105 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:L18 yrkande 2 och 2005/06:L22 yrkande 8.

Reservation 30 (m)
Reservation 31 (c, fp)

28. Behörighetskrav för Konsumentombudsmannen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om behörighetskraven för Konsumentombudsmannen.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:L23.

Reservation 32 (m, c, fp)