Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Utrikesutskottets bet 2009/10:UU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2010

Beslut

Lättare stoppa olaglig spridning av vapen (UU25)

En ny EU-förordning syftar till effektivare bekämpning av spridning av massförstörelsevapen och okontrollerade flöden av andra vapen. Svensk lagstiftning om produkter med dubbla användningsområden behöver därför anpassas till förordningen. Dubbla användningsområden innebär att produkterna kan användas för civila ändamål, men också vid framställning av till exempel kärnvapen. Genom anpassningen till EU-förordningen införs bland annat nya kontroller av förmedlingstjänster av produkter med dubbla användningsområden. Detta medför större möjlighet att bevaka företag som hanterar inköp, försäljning eller leverans av exempelvis produkter som kan användas vid anrikandet av uran. Riksdagen har beslutat att lagändringarna börja gälla från 1 augusti 2010. Tidigare har regeringen föreslagit att lagen ska börja gälla redan från den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-18
Justering: 2010-05-20
Betänkande publicerat: 2010-05-25
Trycklov: 2010-05-25
bet 2009/10:UU25

Lättare stoppa olaglig spridning av vapen (UU25)

En ny EU-förordning syftar till effektivare bekämpning av spridning av massförstörelsevapen och okontrollerade flöden av andra vapen. Svensk lagstiftning om produkter med dubbla användningsområden behöver därför anpassas till förordningen.

Dubbla användningsområden innebär att produkterna kan användas för civila ändamål, men också vid framställning av till exempel kärnvapen.

Genom anpassningen till EU-förordningen införs bland annat nya kontroller av förmedlingstjänster av produkter med dubbla användningsområden. Detta medför större möjlighet att bevaka företag som hanterar inköp, försäljning eller leverans av exempelvis produkter som kan användas vid anrikandet av uran.

Utrikesutskottet föreslås att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår att lagändringarna börja gälla från 1 augusti 2010. Tidigare har regeringen föreslagit att lagen ska börja gälla redan från den 1 juli 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-21
4

Beslut

Beslut: 2010-06-22
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Proposition 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till:
1. lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
2. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
3. lag om ändring i lagen (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,
5. lag om ändring i lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.,
6. lag om ändring i lagen (2003:491) om konsulärt bistånd,
7. lag om ändring i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.
med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av samtliga lagändringar bestäms till den 1 augusti 2010.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:205.

2. Ny, samlad lagstiftning för export och import av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:U17.