Krigsmaterielexporten år 2001

Utrikesutskottets betänkande 2001/02:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2002

Beslut

Krigsmaterielexporten år 2001 (UU11)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel under 2001. Riksdagen avslog vidare motioner, bl.a. från allmänna motionstiden 2001, om krigsmaterielexport. Motionerna handlar främst om striktare regler för krigsmaterielexporten, men förslag finns också om att Sverige ska arbeta för gemensamma bindande EU-regler på området.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Krigsmaterielexporten år 2001 (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel under 2001. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner, bl.a. från allmänna motionstiden 2001, om krigsmaterielexport. Motionerna handlar främst om striktare regler för krigsmaterielexporten, men förslag finns också om att Sverige ska arbeta för gemensamma bindande EU-regler på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.