Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål

Kulturutskottets betänkande 1999/2000:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2000

Beslut

Kulturmiljöer och kulturföremål (KrU7)

Riksdagen godkände regeringens förslag till övergripande mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet. Riksdagen uttalade också att de övergripande målen för Riksantikvarieämbetet bör anpassas till de nya övergripande målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet. Vidare beslutades om lagändringar: Länsstyrelsen ska även under ett pågående ärende om byggnadsminnesförklaring kunna meddela beslut om anmälningsskyldighet. Beslut om fornminnen ska i huvudsak kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, och länsstyrelsens möjligheter att besluta om förelägganden utökas när det gäller byggnadsminnen. Skyddet för ortnamn stärks genom att god ortnamnssed ska iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om vilka kulturföremål som det ska krävas tillstånd för att få föra ut ur landet. För dessa kulturföremål ska det alltid, utan undantag, krävas tillstånd. Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med kompletterande regler om skydd för kyrkstäder. Riksdagen anser i likhet med Kulturarvsutredningen att kyrkstäderna bör skyddas på samma sätt som de kyrkliga kulturminnena.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-02-24
Justering: 2000-04-04
Betänkande 1999/2000:KrU7

Alla beredningar i utskottet

2000-02-24, 2000-02-17

Kulturmiljöer och kulturföremål (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till övergripande mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet. Riksdagen föreslås också göra ett uttalande till regeringen om att de övergripande målen för Riksantikvarieämbetet ska anpassas till de nya övergripande målen för verksamheten inom kulturmiljöområdet. Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner lagändringar som regeringen föreslagit: Länsstyrelsen ska även under ett pågående ärende om byggnadsminnesförklaring kunna meddela beslut om anmälningsskyldighet. Beslut om fornminnen ska i huvudsak kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, och länsstyrelsens möjligheter att besluta om förelägganden utökas när det gäller byggnadsminnen. Skyddet för ortnamn stärks genom att god ortnamnssed ska iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om vilka kulturföremål som det ska krävas tillstånd för att få föra ut ur landet. För dessa kulturföremål ska det alltid, utan undantag, krävas tillstånd. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med kompletterande regler om skydd för kyrkstäder. Utskottet anser i likhet med Kulturarvsutredningen att kyrkstäderna bör skyddas på samma sätt som de kyrkliga kulturminnena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-27
4

Beslut

Beslut: 2000-04-28

Protokoll med beslut