Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 1998

Beslut

Kulturarvsfrågor (KrU12)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att i kommande budgetarbete göra en samordnad helhetsbedömning av behovet av bidrag till det kultur- och naturmiljöarbete som utförs av Sveriges Hembygdsförbund och andra ideella organisationer inom kulturområdet. Om medlen för bidrag till Hembygdsförbundet från miljö- och naturvårdsbudgeten minskar bör regeringen beräkna ökade medel för ändamålet på kulturbudgeten. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motionsförslag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-03-03
Justering: 1998-04-02
Betänkande 1997/98:KrU12

Alla beredningar i utskottet

1998-03-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-04-22
4

Beslut

Beslut: 1998-04-23

Protokoll med beslut