Kulturpolitik, m.m. (prop. 1996/97:3 och prop. 1996/97:1 utgiftsområde 17)

Kulturutskottets betänkande 1996/97:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 1996

Beslut

Kulturpolitik (KrU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om kulturpolitiken. Sju nationella kulturpolitiska mål, som ersätter 1974 års mål, fastställdes. Staten övertar huvudmannaskapet för Etnografiska museet i Göteborg den 1 januari 1999 och ett samlat etnografiskt centralmuseum får sitt säte i staden. Myndigheten ska innefatta Etnografiska museet i Göteborg och tre museer i Stockholm, Folkens museum - etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. En organisationskommitté ska förbereda sammanförandet och skapandet av ett nytt världskulturmuseum i Göteborg. Riksdagen godkände vidare regeringens förslag till bibliotekslag, dock med vissa förtydliganden. Regeringen gavs i uppdrag att se över lagen på två punkter: dels om privata högskolebibliotek ska omfattas av lagen, dels om kommuner och landsting ska åläggas att upprätta en plan för biblioteksverksamheten. Ett antal nationella treåriga uppdrag ska inrättas. Tillsammans med andra insatser ska detta stödja kulturen i hela landet. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka om kulturutbudet från nationalscener eller andra statligt finansierade kulturinstitutioner i en kommun eller landsting bör påverka det statliga regionala stödet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

106 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-10-18
Justering: 1996-12-03
Betänkande 1996/97:KrU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-19
4

Beslut

Beslut: 1996-12-19

Protokoll med beslut