Kungörelsetider vid likvidation

Finansutskottets bet 2012/13:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2013

Beslut

Kungörelsetider vid likvidation (FiU27)

Kravet på kungörelseförfarande avskaffas vid Bolagsverkets handläggning av vissa ärenden om tvångslikvidation. Lagändringen börjar gälla den 25 april 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-04-09
Betänkande publicerat: 2013-04-09
Trycklov: 2013-04-09
bet 2012/13:FiU27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-10
4

Beslut

Beslut: 2013-04-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avskaffande av krav på kungörelseförfarande i vissa ärenden om likvidation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de av utskottet i bilaga 1 framlagda förslagen till
1. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
2. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
3. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
4. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).