Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Utbildningsutskottets bet 2016/17:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Forskningspolitikens inriktning de kommande tio åren (UbU12)

Regeringen har presenterat inriktningen på forskningspolitiken för de närmaste tio åren. Regeringen har också beskrivit de satsningar som beslutades i samband med budgetpropositionen för 2017, bland annat de nationella forskningsprogrammen.

Regeringen kommer att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander från och med den 1 juli 2017 och Malmö högskola ska benämnas Malmö universitet från den 1 januari 2018. Regeringens beslut innebär att flera lagar behöver ändras. Riksdagen sa ja till detta.

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att verka för ett ökat samarbete mellan högskoleutbildningar och arbetsmarknaden . Målet är att matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad ska bli bättre matchad.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör verka för ett ökat samarbete mellan lärosäten, arbetsliv och relevanta branschorganisationer och en kontinuerlig dialog om utbildningars innehåll och dimensionering. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2016/17:3564 yrkande 11, 2016/17:3566 yrkande 10, 2016/17:3567 yrkande 17 och 2016/17:3568 yrkande 21. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-02-28
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-29
Reservationer 85
bet 2016/17:UbU12

Alla beredningar i utskottet

2017-02-28, 2017-02-02

Forskningspolitikens inriktning de kommande tio åren (UbU12)

Regeringen har presenterat inriktningen på forskningspolitiken för de närmaste tio åren. Regeringen har också beskrivit de satsningar som beslutades i samband med budgetpropositionen för 2017, bland annat de nationella forskningsprogrammen.

Regeringen kommer att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander från och med den 1 juli 2017 och Malmö högskola ska benämnas Malmö universitet från den 1 januari 2018. Regeringens beslut innebär att flera lagar behöver ändras. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till detta.

Utbildningsutskottet anser dessutom att matchningen mellan högskoleutbildningar och arbetsmarknaden ska bli bättre. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att verka för ett ökat samarbete mellan universitet och högskolor och arbetslivet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-06
54 förslagspunkter, 46 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utbildningsbidrag för doktorander

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,
3. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,
4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
5. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
6. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:50 punkterna 1, 2 och 4-7 samt avslår motion

2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 5.

2. Malmö universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:50 punkt 3 och avslår motion

2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

3. Mål för utbildnings- och forskningspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 44,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 68 1 15
SD 36 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 166 111 1 71


4. Ett reformerat resurstilldelningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 42.

Reservation 3 (M, SD)

5. Utredning om högskolans resurstilldelningssystem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 2,

2016/17:1123 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 1 och 17,

2016/17:3105 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C),

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 13,

2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 5,

2016/17:3561 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkandena 3 och 5,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 15 och 18 samt

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkandena 7 och 16.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

6. Omfördelning av resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 3 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

7. Redovisning av principer för resursfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 6 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 69 0 15
SD 36 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 166 112 0 71


8. Beslut om principer för resursfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 68 0 0 16
SD 36 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 262 15 0 72


9. Benämningen universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:894 av Hans Ekström m.fl. (S),

2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S),

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 17,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 18 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 12 (M, SD, C, KD)

10. Villkoren för doktorander

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 6,

2016/17:3561 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 4 och

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)

11. Meriteringsanställningar i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 7 och 9,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkandena 12 och 14 samt

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 18 och 20.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

12. Meritering för meriteringsanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 8,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 13 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 16 (M, C, L)

13. Karriärvägar och meritering i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:970 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 2, 3 och 10 samt

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 17 (C)

14. Lärosätenas autonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 14 och

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 18 (C)
Reservation 19 (KD)

15. Lärosätenas ledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 20 (M)

16. Samverkan mellan lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 12 och 13,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 18 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 21 (M, C, L)

17. Lärosätenas specialisering och profilering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 41,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 16,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 21 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (C)
Reservation 25 (L)

18. Utbildningarnas arbetslivsanknytning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka för ett ökat samarbete mellan lärosäten, arbetsliv och relevanta branschorganisationer och en kontinuerlig dialog om utbildningars innehåll och dimensionering, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 11,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 10,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 17 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 21 och

avslår motionerna

2016/17:1252 av Tina Ghasemi (M) och

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 26 (S, MP, V)

19. Studenternas etablering på arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 27 (SD)

20. Utbildningarnas kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 28 (L)

21. En strategi för digitalisering av högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:710 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4 och

2016/17:3048 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 29 (M, SD)

22. Digital kompetens i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 30 (M)

23. Högskolans tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2016/17:3561 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 31 (V)

24. Nationella forskningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 24 och 25.

Reservation 32 (M)

25. Sveriges och EU:s forskningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 10 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 33 (M)
Reservation 34 (L)

26. Klimatrelaterad forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3280 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 7 och

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 27-29, 31, 32 och 34.

Reservation 35 (C)
Reservation 36 (KD)

27. Forskning om antibiotika

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 49,

2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP) yrkande 4 och

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 37 (C)

28. Forskarskolor för socionomer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 38 (L)

29. Arbetslivsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 4 och

2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 39 (KD)

30. Annan samhälls- och välfärdsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2009 av Solveig Zander (C) yrkande 7 och

2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 3.

Reservation 40 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 0 36 0 11
MP 19 0 0 6
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 240 37 0 72


31. En svensk rymdstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 11,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 22 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 41 (M, C, L, KD)

32. Samordning av medicinsk forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2846 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4 och

2016/17:152 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 42 (SD)

33. Samverkansmodell

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 9 och

2015/16:2780 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 17.

Reservation 43 (M, C, L, KD)

34. Utveckling av samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3187 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 44 (M)

35. Utveckling av klinisk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:397 av Jenny Petersson (M),

2016/17:1108 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1706 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, L),

2016/17:3223 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 36 och

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 45 (M)
Reservation 46 (C)
Reservation 47 (KD)

36. Övrig medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2479 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:3118 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) yrkande 3,

2016/17:282 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

2016/17:1404 av Finn Bengtsson och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 3,

2016/17:2892 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:3295 av Martin Kinnunen (SD) yrkande 3 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 57.

Reservation 48 (M)
Reservation 49 (KD)

37. Skolforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:710 av Lars Hjälmered (M) yrkande 3 och

2016/17:1619 av Eva Lindh m.fl. (S).

38. Genusaspekter i forskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:130 av Jan Ericson (M),

2016/17:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:246 av Jan Ericson (M),

2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 9 och

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 25.

Reservation 50 (M)
Reservation 51 (SD)
Reservation 52 (V)

39. Riktad fördelning av forskningsanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 3,

2016/17:2961 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 16,

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 21,

2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 2,

2016/17:3561 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 20 och

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 20.

Reservation 53 (SD)
Reservation 54 (C)
Reservation 55 (V)
Reservation 56 (L)
Reservation 57 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 55 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 68 0 0 16
SD 0 0 36 11
MP 20 0 0 5
C 0 0 15 7
V 0 18 0 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 1 1
Totalt 179 18 80 72


40. Särskilda forskningscentrum m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:522 av Edward Riedl (M),

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 22,

2016/17:1052 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP),

2016/17:1461 av Hans Wallmark (M),

2016/17:1987 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:2197 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:3559 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 4 och

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 58 (SD)
Reservation 59 (C)
Reservation 60 (V)
Reservation 61 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 58 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 0 15 7
V 2 0 15 4
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 1 0 1
Totalt 197 37 43 72


41. Forskningsinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:96 av Ewa Thalén Finné (M),

2016/17:292 av Jan R Andersson (M),

2016/17:737 av Erik Ottoson (M) yrkande 2,

2016/17:826 av Michael Svensson (M),

2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 1,

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 10,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 26 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 14-17.

Reservation 62 (M)
Reservation 63 (SD)
Reservation 64 (C)

42. Industriforskningsinstitut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 19 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 65 (M)
Reservation 66 (KD)

43. Främjande av innovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:930 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 4,

2016/17:1730 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) yrkande 5,

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 22, 25 och 37,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 17 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 67 (M)
Reservation 68 (C)
Reservation 69 (L)
Reservation 70 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 67 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 69 0 15
SD 36 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 0 15 7
V 18 0 0 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 1 0 0 1
Totalt 166 69 43 71


44. Villkor för investeringar i forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 23 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 26 och 28.

Reservation 71 (M)
Reservation 72 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 72 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 0 0 69 15
SD 36 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 15 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 194 15 69 71


45. Kommersialisering av forskning vid lärosäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3149 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 7 och 8.

Reservation 73 (M)

46. Innovationskontor och inkubatorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 31 och 32.

Reservation 74 (M)

47. Utvärdering av forskning och innovation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 6,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 8 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 75 (M, C, KD)
Reservation 76 (L)

48. Utvärdering av forsknings- och innovationsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 21 och

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 77 (C)
Reservation 78 (L)

49. Uppföljning och utvärdering av innovationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 13 och 14.

Reservation 79 (KD)

50. Inriktningen på EU:s forskningsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 80 (M)
Reservation 81 (SD)

51. Sveriges andel av beviljade EU-medel för forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 9 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 82 (M, C, L, KD)

52. Hinder för internationella studenter och forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 10,

2016/17:3566 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 9,

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 15 och

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 83 (M, C, L, KD)

53. Uppföljning av regler för internationella studenter och forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 84 (M)

54. Rekrytering av internationella forskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3567 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 19.

Reservation 85 (L)