Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Socialutskottets bet 2017/18:SoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2018

Beslut

Ändrade krav på apoteken (SoU24)

Regeringen föreslår att apotekens grunduppdrag tydliggörs och att det görs ändringar i de krav som ställs på apoteken. Förslaget innebär bland annat att den som expedierar recept måste ha farmaceutkompetens. Kraven på rådgivning och kontroll görs tydligare och det införs krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga.

Den som levererar mediciner till apoteken är också den som har huvudansvaret för att medicinen ska finnas på apoteket inom 24 timmar. Utöver detta införs också regler för returer av receptbelagda mediciner. Alla apotek ska också kunna ha apoteksombud.

Riksdagen säger ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till följdmotioner med undantag för ett förslag om tillkännagivande till regeringen om att även läkemedel som kräver kyl- eller frysförvaring bör omfattas av returrätten.

Olika delar i förslagen börjar gälla vid olika tidpunkter. En del lagändringar börjar gälla den 1 augusti 2018, en del 1 januari 2019 och ytterligare en del den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar - med en mindre ändring av redaktionell karaktär - regeringens lagförslag och ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att även läkemedel som kräver kyl- eller frysförvaring bör omfattas av returrätten och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen två motioner. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-26
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-30
Reservationer 5
bet 2017/18:SoU24

Ändrade krav på apoteken (SoU24)

Regeringen föreslår att apotekens grunduppdrag tydliggörs och att det görs ändringar i de krav som ställs på apoteken. Förslaget innebär bland annat att den som expedierar recept måste ha farmaceutkompetens. Kraven på rådgivning och kontroll görs tydligare och det införs krav på erfarenhet, kompetens och inflytande för läkemedelsansvariga.

Den som levererar mediciner till apoteken är också den som har huvudansvaret för att medicinen ska finnas på apoteket inom 24 timmar. Utöver detta införs också regler för returer av receptbelagda mediciner. Alla apotek ska också kunna ha apoteksombud.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till följdmotioner med undantag för ett förslag om tillkännagivande till regeringen om att även läkemedel som kräver kyl- eller frysförvaring bör omfattas av returrätten.

Olika delar i förslagen börjar gälla vid olika tidpunkter. En del lagändringar ska börja gälla den 1 augusti 2018, en del 1 januari 2019 och ytterligare en del den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-01
Debatt i kammaren: 2018-06-04
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Farmaceutkompetens vid receptexpediering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:157 punkt 4 och avslår motion

2017/18:4066 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 70 0 13
SD 38 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 0 22 0 0
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 195 106 0 48


2. Utformningen av föreskrifter om hur förskrivningar ska expedieras och undantag från krav på farmaceutisk kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4068 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 38 0 4
MP 24 0 0 1
C 22 0 0 0
V 19 0 0 2
L 0 15 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 5
Totalt 245 56 0 48


3. Returrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att returrätten även bör omfatta läkemedel som kräver kyl- eller frysförvaring och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4066 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M) yrkande 2 och

2017/18:4068 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Geografisk begränsning av apoteksombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 a kap. 2 och 9 §§ regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:157 punkt 3 i denna del och avslår motion

2017/18:4058 av Per Ramhorn m.fl. (SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 38 0 4
MP 24 0 0 1
C 22 0 0 0
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 5
Totalt 260 41 0 48


5. Ändringar i lagen om receptregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister med den ändringen att uttrycket "4 kap. 10 § andra stycket och 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315)," i 6 § första stycket 10 ska bytas ut mot "4 kap. 10 § och 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315),".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:157 punkt 1.

6. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
2. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel utom i de delar som omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:157 punkterna 2 och 3 i denna del.

7. Upphandling av läkemedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4044 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 22 0 0 0
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 282 19 0 48