Kvalitetssäkring av högre utbildning

Utbildningsutskottets bet 2015/16:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2016

Beslut

Riksdagen vill se uppföljning av nytt kvalitetssystem (UbU9)

Regeringen avser att införa ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning under andra delen av 2016. I det nya systemet ska Universitetskanslersämbetet fortsätta att utvärdera utbildningar, men också undersöka hur universitet och högskolor arbetar med kvaliteten på sina utbildningar. Det har regeringen beskrivit i en skrivelse till riksdagen.

Riksdagen anser att det nya systemet måste följas upp för att se till att det verkligen förbättrar utbildningarnas kvalitet. Därför riktas nu två tillkännagivanden till regeringen. Det innebär att riksdagen uppmanar regeringen att genomföra sådana uppföljningar. Riksdagen föreslår dels att regeringen utvärderar systemet efter tre år, dels att Universitetskanslersämbetet lämnar en rapport varje år om hur systemet fungerar.

Riksdagen anser också att det nya kvalitetssäkringssystemet riskerar att göra jämförelser mellan lärosäten svårare. Därför uppmanas regeringen, i ett tredje tillkännagivande, att se över hur jämförelser kan göras på ett bra sätt.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen. Regeringen ska ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att årligen rapportera om det nya kvalitetssäkringssystemet. Regeringen ska utvärdera och följa upp det nya kvalitetssäkringssystemet tre år efter införandet. Regeringen ska se över hur utbildningars kvalitet kan jämföras mellan olika lärosäten. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:3310 yrkandena 1, 3 och 6. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-11
Trycklov: 2016-02-12
Reservationer 3
bet 2015/16:UbU9

Utbildningsutskottet vill se uppföljning av nytt kvalitetssystem (UbU9)

Regeringen avser att införa ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning under andra delen av 2016. I det nya systemet ska Universitetskanslersämbetet fortsätta att utvärdera utbildningar, men också undersöka hur universitet och högskolor arbetar med kvaliteten på sina utbildningar. Det har regeringen beskrivit i en skrivelse till riksdagen.

Utbildningsutskottet anser att det nya systemet måste följas upp för att se till att det verkligen förbättrar utbildningarnas kvalitet. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar två så kallade tillkännagivanden till regeringen. Det innebär att riksdagen uppmanar regeringen att genomföra sådana uppföljningar. Utskottet föreslår dels att regeringen utvärderar systemet efter tre år, dels att Universitetskanslersämbetet lämnar en rapport varje år om hur systemet fungerar.

Utbildningsutskottet anser också att det nya kvalitetssäkringssystemet riskerar att göra jämförelser mellan lärosäten svårare. Det vill därför att riksdagen, i ett tredje tillkännagivande, uppmanar regeringen att se över hur jämförelser kan göras på ett bra sätt.

Utskottet föreslår avslutningsvis att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-02-24
Debatt i kammaren: 2016-02-25
4

Beslut

Beslut: 2016-03-02
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 mars 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett nytt system för kvalitetssäkring av högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed lägger riksdagen skrivelse 2015/16:76 till handlingarna.

2. Europeiska principer för kvalitetssäkring, internationella bedömare, sanktioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2770 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 6 samt

2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 1 (M)

3. Tidpunkt för införande av det nya systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

4. Årliga rapporter om det nya systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att sammanställa årliga rapporter om hur väl det nya kvalitetssäkringssystemet fungerar när det gäller att säkerställa utbildningars kvalitet och i vilken grad systemet har verkat kvalitetsutvecklande för lärosätena och deras utbildningar, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.


5. Utvärdering av det nya systemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska utvärdera och följa upp det nya kvalitetssäkringssystemet tre år efter införandet och tillkännager detta för regeringen.


6. Jämförelser av utbildningars kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska se över hur utbildningars kvalitet ska kunna jämföras mellan olika lärosäten och tillkännager detta för regeringen.


7. Utbildningsutvärderingarnas omfattning och innehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3310 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 2 och 5,

2014/15:545 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (C) yrkande 2 och

2015/16:3008 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (båda C) yrkande 2.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 45 0 0 3
MP 23 0 0 2
C 0 22 0 0
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 187 124 0 38