Lag om försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsutskottets betänkande 1999/2000:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2000

Beslut

Försvarsunderrättelseverksamhet lagregleras (FöU3)

Försvarsunderrättelseverksamheten regleras i en ny lag. Lagen lägger fast ramarna för verksamheten och anger dess huvudsakliga uppgifter och arbetsformer. Verksamhet ska bedrivas av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och andra myndigheter som regeringen bestämmer för att kartlägga yttre militära hot mot landet och till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten ska fullgöras genom inhämtning, bearbetning och analys av information. De myndigheter som ska bedriva försvarsunderrättelseverksamhet får etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer. Verksamheten får inte avse uppgifter som ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete. En särskild nämnd under regeringen, Försvarets underrättelsenämnd, ska ha insyn i försvarsunderrättelseverksamheten.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Försvarsunderrättelseverksamhet lagregleras (FöU3)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lag om försvarsunderrättelseverksamhet. Lagen lägger fast ramarna för försvarsunderrättelseverksamheten och anger dess huvudsakliga uppgifter och arbetsformer. Verksamhet ska bedrivas av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och andra myndigheter som regeringen bestämmer för att kartlägga yttre militära hot mot landet och till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten ska fullgöras genom inhämtning, bearbetning och analys av information. De myndigheter som ska bedriva försvarsunderrättelseverksamhet får etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer. Verksamheten får inte avse uppgifter som ligger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande arbete. En särskild nämnd under regeringen, Försvarets underrättelsenämnd, ska ha insyn i försvarsunderrättelseverksamheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.