Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling)

Försvarsutskottets bet 2007/08:FöU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Ny lag om signalspaning (FöU15)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Lagen omfattar signalspaning för försvarsunderrättelseändamål, oavsett om signalerna befinner sig i etern eller i tråd. Lagen innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer. Därmed förstärks skyddet för enskilda personer ytterligare utöver regeringens förslag. Regeringen ska meddela föreskrifter om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller: en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftningen, hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord) ska ske, hur förstöring av uppgifter ska genomföras. Riksdagen anser att lagen om signalspaning ska kompletteras på följande sätt: att tillstånden enligt signalspaningslagen beslutas av en ny domstolsliknande nämnd, att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om tillstånd för användande av sökbegrepp hänförliga till fysiska personer, att regeringen och Regeringskansliet ska ta integritetshänsyn vid sina beslut om inriktningen. Regeringen ska senast under hösten 2008 återkomma med förslag till ändringar i signalspaningslagen i dessa delar. Regeringen ska också lämna årliga rapporter till riksdagen och redovisa en kontrollstation 2011. Ett särskilt uppdrag lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionen ska en särskild referensgrupp knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Regeringen ska också tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt från ett integritetsperspektiv fram till kontrollstationen. Kommittén ska bestå av parlamentariker. Kommittén ska tillsätta ett integritetsombud, som har till uppgift att vid tillståndsprövningen bevaka integriteten för personer bosatta i Sverige. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2009. FRA börjar sedan få tillgång till trafiken från teleoperatörerna den 1 oktober 2009.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-06-18
Justering: 2008-06-18
Betänkande publicerat: 2008-06-18
Trycklov: 2008-06-18
Reservationer 1
bet 2007/08:FöU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-18
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet såvitt avser 2 § andra stycket andra meningen,
b) lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
c) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna bestäms till den 1 januari 2009 och att bestämmelsen om skyldighet för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19a § ska tillämpas första gången den 1 oktober 2009 och
tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om rättssäkerhets- och kontrollmekanismer.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:63 i denna del och avslår motionerna
2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) yrkande 2 och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 14.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m800017
c23006
fp21115
kd19005
v01903
mp01306
Totalt143138167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag