Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

Försvarsutskottets betänkande 1998/99:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1999

Beslut

Bättre socialt skydd vid fredsbefrämjande utlandstjänstgöring (FöU8)

Det socialrättsliga skyddet för den som tjänstgör i internationell fredsfrämjande verksamhet förbättras den 1 juli 1999. Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering av personer som skadas under sin anställning i utlandsstyrkan förtydligas och förstärks. På en punkt valde riksdagen går längre än regeringen. Livränteunderlaget ska vara minst sju basbelopp, i stället för regeringens förslag om minst fem basbelopp, för den som skadas i sin utlandstjänstgöring och får en varaktig nedsättning av sin arbetsförmåga.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1999-05-06, 1999-05-04, 1999-04-29, 1999-04-20

Bättre socialt skydd vid fredsbefrämjande utlandstjänstgöring (FöU8)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om förbättrat socialrättsliga skydd för den som tjänstgör i internationell fredsfrämjande verksamhet. Försvarsmaktens ansvar för rehabilitering av personer som skadas under sin anställning i utlandsstyrkan förtydligas och förstärks. På en punkt föreslår utskottet att riksdagen går längre än regeringen. Utskottet vill att livränteunderlaget ska vara minst sju basbelopp, i stället för regeringens förslag om minst fem basbelopp, för den som skadas i sin utlandstjänstgöring och får en varaktig nedsättning av sin arbetsförmåga. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.