Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 november 1999

Beslut

Regeringens lägesrapport om 2000-omställningen (TU3)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens andra lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000. Regeringen bedömer att Sverige är väl förberett men anger att det kan bli störningar. Enligt regeringens skrivelse finns ett omfattande underlag som gör det möjligt att dra slutsatsen att elförsörjning och telekommunikationer kommer att fungera normalt. Inom de finansiella systemen är, bedömer regeringen, risken för störningar liten.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Regeringens lägesrapport om 2000-omställningen (TU3)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens andra lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000. Utskottet konstaterar att omfattande insatser har gjorts för att förbereda det svenska samhället för millennieskiftet. Risken för allvarliga störningar bedöms numera som liten. Fortfarande finns det emellertid oklarheter. Utskottet anser det därför angeläget att omställningen av datorer och IT-system inför år 2000 fullföljs med kraft. Utskottet understryker vidare vikten av att beredskaps- och informationsfrågor uppmärksammas och att det skapas klarhet om vad som gäller i försäkringssammanhang.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.