Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG

Justitieutskottets bet 2010/11:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2011

Beslut

Lagförslag om datalagring vilar i ett år (JuU14)

Riksdagen har beslutat att regeringens förslag om hur Sverige ska genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv ska vila i ett år. Enligt grundlagen kan en minoritet som består av mer än 1/6 av de röstande ledamöterna driva igenom en ettårig bordläggning av ett förslag som gäller människors fri- och rättigheter. Direktivet gäller lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Syftet är att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och -nät i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren har dels beslutat att lagförslaget om elektronisk kommunikation under punkt 6 och 7 hänvisas till justitieutskottet för att där vila i minst 12 månader från den 11 mars 2011, dels att lagförslaget om ändring i rättegångsbalken fallit och dels att riksdagen i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-15
Justering: 2011-03-08
Betänkande publicerat: 2011-03-08
Trycklov: 2011-03-08
Reservationer 6
bet 2010/11:JuU14

Genomförande av EU-direktiv om datalagring (JuU14)

EU:s så kallade datalagringsdirektiv gäller lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. Syftet är att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och -nät i alla EU-länder ska ha samma skyldigheter att lagra trafikuppgifter.

Regeringens föreslår att bestämmelserna om syftet med lagringsskyldigheten och vilka teknikområden som omfattas förs in i lagen om elektronisk kommunikation:

 • Lagringsskyldigheten ska delas upp i kategorierna telefoni, meddelandehantering, Internetåtkomst och anslutningsform.

 • Den närmare tekniska beskrivningen av vilka uppgifter som ska lagras ska regleras genom förordningar.
 • Lagringsskyldigheten ska också gälla då en person ringer upp någon som inte svarar. Dessutom ska uppgifter lagras inte bara om var personerna befann sig när samtalet eller kommunikationen påbörjades, utan också var de befann sig när den avslutades.
 • Uppgifterna ska lagras i sex månader.
 • Leverantörerna ska stå för kostnaderna i samband med lagringen. De kostnader som uppstår om leverantören behöver lämna ut uppgifter till myndigheter ska leverantören få ersättning för.
 • Särskilda bestämmelser ska skydda de uppgifter som lagras.
 • Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med ett tillägg. Utskottet vill att föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar ska prövas av riksdagen.

  Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om datalagringsdirektivet.

  Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

  3

  Debatt

  Debatt i kammaren: 2011-03-16
  4

  Beslut

  Beslut: 2011-03-16
  8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

  Webb-tv: Beslut

  • 16 mars 2011

  Protokoll med beslut

  Riksdagsskrivelse

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Avslag på propositionen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju5 yrkande 1 och 2010/11:Ju6.

  Reservation 1 (MP, V)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S108103
  M104003
  MP02500
  FP24000
  C22010
  SD19001
  V01900
  KD19000
  Totalt2964517

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  2. Lagring av trafikuppgifter utanför Sverige

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju7 yrkande 1.

  Reservation 2 (SD)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S109003
  M104003
  MP25000
  FP24000
  C23000
  SD01901
  V00190
  KD19000
  Totalt30419197

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


  3. Ny straffbestämmelse om grovt dataintrång

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju7 yrkande 2.

  Reservation 3 (SD)

  4. Tillsynsmyndighetens rapportering till riksdagen

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju7 yrkande 3.

  5. Lagringstiden

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju7 yrkande 4.

  Reservation 4 (SD)

  6. Underställning

  Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 3 a § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2010/11:46 i denna del.

  Reservation 5 (M, FP, C, KD)

  7. Lagförslagen i övrigt om lagring av trafikuppgifter

  Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
  a) lag om ändring i rättegångsbalken med den ändringen att lagen träder i kraft den 1 juli 2011,
  b) lag om ändring av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
  i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet har föreslagit ovan.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:46 i denna del.

  8. Sveriges agerande inom EU

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju5 yrkandena 2 och 3, 2010/11:Ju303 och 2010/11:Ju427 yrkandena 1-3.

  Reservation 6 (MP)

  Omröstning i sakfrågan

  Utskottets förslag mot reservation 6 (MP)

  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S109003
  M104003
  MP02500
  FP24000
  C23000
  SD19001
  V00190
  KD19000
  Totalt29825197

  Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag