Lagstiftningsprocessen m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2002

Beslut

Konsekvenser av ramlagstiftning analyseras (KU29)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att i ett lämpligt sammanhang mer samlat analysera konsekvenser av ramlagstiftning. Motionärerna menar bl.a. att om ett lands lagar i stor utsträckning består av ramlagar blir det svårt för den enskilde att inse lagarnas betydelse för hans eller hennes liv. Riksdagen lade vidare till handlingarna regeringens kommittéberättelsen, dvs. redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2001 om lagstiftningsprocessen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-02
Justering: 2002-04-09
Trycklov: 2002-04-11
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:KU29

Alla beredningar i utskottet

2002-04-02

Konsekvenser av ramlagstiftning analyseras (KU29)

Konstitutionsutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att i ett lämpligt sammanhang mer samlat analysera konsekvenser av ramlagstiftning. Motionärerna menar bl.a. att om ett lands lagar i stor utsträckning består av ramlagar blir det svårt för den enskilde att inse lagarnas betydelse för hans eller hennes liv. Utskottet föreslår vidare att riksdagen lägger till handlingarna regeringens kommittéberättelsen, dvs. redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen. Riksdagen föreslås också avslå motioner från allmänna motionstiden 2001 om lagstiftningsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-19
4

Beslut

Beslut: 2002-04-24
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommittéberättelse 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:103 Kommittéberättelse 2002 till handlingarna.

2. Konsekvenser av ramlagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om konsekvenser av ramlagstiftning. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2001/02:K246.

3. EU-reglers ikraftträdande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:K274 yrkande 1.

4. Automatisk lagavveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K281.

5. Utvärdering av lagstiftningens principer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K282.

6. Utvärdering av EU-reglers praktiska konsekvenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K428 yrkande 7 och 2001/02:K88 yrkande 8.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m710010
c17001
fp13003
kd38004
v35008
mp0000
-1001
Totalt29013046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Konsekvensbeskrivningar avseende den kommunala självstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K248 yrkande 1.

8. Tid mellan beslut och dess ikraftträdande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K346.