Lagstiftningsprocessen

Konstitutionsutskottets betänkande 2000/01:KU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2000

Beslut

Regeringens kommittéberättelse (KU5)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga redogörelse för verksamheten inom de kommittéer (utredningar) som har tillsatts på grund av regeringens beslut. Kommittéberättelsen innehåller bl.a. uppgifter om kommittéernas sammansättning, kostnader, fördelningen mellan kvinnor och män samt ålderssammansättningen. Riksdagen avslog vidare motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om jämställdhetsfrågor i kommittéförordningen, källhänvisningar i Statens offentliga utredningar, rekryteringen av sekreterare i statliga utredningar, begripliga lagar, EU-reglers påverkan på kostnader och administration, regionalpolitiska perspektiv, klassperspektiv samt teknikoberoende lagstiftning.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-10-26
Justering: 2000-11-14
Trycklov: 2001-10-09
Betänkande 2000/01:KU5

Alla beredningar i utskottet

2000-10-26, 2000-10-19

Regeringens kommittéberättelse (KU5)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens årliga redogörelse för verksamheten inom de kommittéer (utredningar) som har tillsatts på grund av regeringens beslut. Kommittéberättelsen innehåller bl.a. uppgifter om kommittéernas sammansättning, kostnader, fördelningen mellan kvinnor och män samt ålderssammansättningen. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 1999 och 2000 om jämställdhetsfrågor i kommittéförordningen, källhänvisningar i Statens offentliga utredningar, rekryteringen av sekreterare i statliga utredningar, begripliga lagar, EU-reglers påverkan på kostnader och administration, regionalpolitiska perspektiv, klassperspektiv samt teknikoberoende lagstiftning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-11-23
4

Beslut

Beslut: 2000-11-23

Protokoll med beslut