Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Civilutskottets bet 2014/15:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Svenska regler anpassas till EU:s lagvalsregler (CU5)

EU har regler för att bestämma vilket lands lagar som ska gälla vid olika gränsöverskridande tvister, så kallade lagvalsregler. Rom I-förordningen gäller tvister kring avtal och Rom II-förordningen gäller tvister som inte har sin grund i avtal, till exempel om skadestånd. Båda förordningarna gäller privaträtt.

Nu ska vissa lagändringar göras för att anpassa svenska regler till de båda förordningarna. Det gäller bland annat regler om lagval för försäkringsavtal och avtal om sjötransporter.

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-10-23
Justering: 2014-11-13
Trycklov: 2014-11-19
bet 2014/15:CU5

Svenska regler anpassas till EU:s lagvalsregler (CU5)

EU har regler för att bestämma vilket lands lagar som ska gälla vid olika gränsöverskridande tvister, så kallade lagvalsregler. Rom I-förordningen gäller tvister kring avtal och Rom II-förordningen gäller tvister som inte har sin grund i avtal, till exempel om skadestånd. Båda förordningarna gäller privaträtt.

Nu ska vissa lagändringar göras för att anpassa svenska regler till de båda förordningarna. Det gäller bland annat regler om lagval för försäkringsavtal och avtal om sjötransporter.

Ändringarna ska börja gälla den 1 mars 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker,
2. lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,
3. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
4. lag om upphävande av lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser,
5. lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
6. lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666),
7. lag om ändring i konkurslagen (1987:672).