Landsbygdspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Det behövs en bättre nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin (MJU18)

En nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin behövs för att bland annat kunna ta tillvara synergieffekter och vara ett stöd för länen och regionerna i deras arbete. Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv på landsbygden, det bidrar bland annat till tillväxt och utveckling. Det tycker riksdagen som riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen. Regeringen borde:

  • arbeta med att ta fram en bättre nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategi
  • förenkla administrationen av stöd till föreningslivet på landsbygden.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om landsbygdspolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3717 yrkande 2 och 2017/18:3855 yrkande 27 ett tillkännagivande om bättre nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin. Utskottet föreslår med bifall till motion 2017/18:3855 yrkande 21 ett tillkännagivande om förenklingar i administrationen av stöd till föreningslivet på landsbygden. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-13
Reservationer 11
bet 2017/18:MJU18

Alla beredningar i utskottet

2018-03-20, 2018-03-15

Det behövs en bättre nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin (MJU18)

En nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin behövs för att bland annat kunna ta tillvara synergieffekter och vara ett stöd för länen och regionerna i deras arbete. Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv på landsbygden, det bidrar bland annat till tillväxt och utveckling. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden till regeringen. Regeringen borde

  • arbeta med att ta fram en bättre nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategi
  • förenkla administrationen av stöd till föreningslivet på landsbygden.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017 om landsbygdspolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
15 förslagspunkter, 8 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 17 och

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD, KD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 73 10
SD 0 32 0 10
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 151 49 91 58


2. Utvecklingsmöjligheter för livsmedelskedjan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1852 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) och

2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S).

3. Regionalt genomförande av livsmedelsstrategin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en bättre nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 27 och

avslår motion

2017/18:3107 av Saila Quicklund (M).

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 0 21 1 3
C 18 0 0 4
V 1 17 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 157 134 1 57


4. Målen för livsmedelsstrategin i myndigheters regleringsbrev

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 72 0 0 11
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 12 1 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 272 19 0 58


5. Ängs- och hagmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 77 i denna del.

Reservation 6 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 3 0 4
Totalt 198 94 0 57


6. Växtbaserade livsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:132 av Said Abdu (L),

2017/18:835 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) och

2017/18:2757 av Sofia Arkelsten (M).

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 3 0 0 5
Totalt 273 18 0 58


7. Ändring i utsädeslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2304 av Markus Wiechel (SD) och

2017/18:3283 av Erik Bengtzboe (M).

8. Pollinerande insekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1690 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 27 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 77 i denna del.

Reservation 8 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 72 0 11
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 188 103 0 58


9. Stora fåglars påverkan på de areella näringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3146 av Betty Malmberg och John Widegren (båda M) yrkandena 1 och 2.

10. Hästavel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3234 av Cecilia Widegren och John Widegren (båda M) yrkandena 1 och 3.

11. Växtförädling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 40.

Reservation 9 (M, SD)

12. Föreningslivet på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förenklingar i administrationen av stöd till föreningslivet på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 1 21 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 157 135 0 57


13. Ändring av Jordbruksverkets namn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 11 (V)

14. Precisionsjordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1677 av Jan Lindholm (MP).

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.