Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1998

Beslut

Läroplan för skola, förskola och fritidshem (UbU18)

Riksdagen beslutade om en gemensam läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen ska gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. Den ska tillämpas av fritidshemmet. Den nuvarande läroplanens (Lpo 94) struktur och inriktning ska i huvudsak bestå. Mål och riktlinjer ska kompletteras så att läroplanen kan användas i samtliga verksamheter.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.