Läroplan för förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1998

Beslut

Läroplan för förskolan (UbU16)

Riksdagen beslutade om läroplan för förskolan. Läroplanen ska gälla för de förskolor för vilka kommunen är huvudman och vara vägledande för familjedaghemmens verksamhet. Den ska ange förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Riktlinjerna ska vända sig till alla som arbetar i förskolan samt till arbetslaget.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.