Lärosätenas lokalförsörjning

Utbildningsutskottets bet 2018/19:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

Lärosätenas lokalförsörjning har granskats (UbU6)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om universitets och högskolors lokalförsörjning. Skrivelsen bygger på en rapport från Riksrevisionen som har granskat lärosätenas lokalförsörjning och regeringens styrning av lokalförsörjningen.

Riksrevisionen rekommenderar de lärosäten som inte har en lokalförsörjningsplan att ta fram en sådan. Enligt Riksrevisionen finns det risk för ineffektivitet i användningen av kontorsytor, eftersom de inte följs upp i samma utsträckning som andra lokaler. Riksrevisionen konstaterar också att regeringens styrning och återrapportering av lokalförsörjningen sker i enlighet med riksdagens beslut.

Riksdagen välkomnar Riksrevisionens granskning och anser att den bidrar till en fördjupad bild av hur lärosätena arbetar med lokalförsörjning och hur arbetet har utvecklats över tid. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-14
Reservationer 1
bet 2018/19:UbU6

Lärosätenas lokalförsörjning har granskats (UbU6)

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om universitets och högskolors lokalförsörjning. Skrivelsen bygger på en rapport från Riksrevisionen som har granskat lärosätenas lokalförsörjning och regeringens styrning av lokalförsörjningen.

Riksrevisionen rekommenderar de lärosäten som inte har en lokalförsörjningsplan att ta fram en sådan. Enligt Riksrevisionen finns det risk för ineffektivitet i användningen av kontorsytor, eftersom de inte följs upp i samma utsträckning som andra lokaler. Riksrevisionen konstaterar också att regeringens styrning och återrapportering av lokalförsörjningen sker i enlighet med riksdagens beslut.

Utbildningsutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och anser att den bidrar till en fördjupad bild av hur lärosätena arbetar med lokalförsörjning och hur arbetet har utvecklats över tid. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 februari 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärosätenas lokalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:21 till handlingarna.

2. Möjlighet för universitet och högskolor att äga fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:551 av Lina Nordquist (L) och

2018/19:2609 av Erik Bengtzboe (M).

3. Akademiska Hus AB:s hyressättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 0 27 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 295 27 0 27