Leveranssäkra elnät

Näringsutskottets bet 2005/06:NU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

Elkonsumenter ska kompenseras efter 12 timmars elavbrott (NU6)

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om leveranssäkra elnät som syftar till att undvika omfattande och långvariga elavbrott. För att driva på nätföretagens investeringar i att förbättra elnäten har riksdagen beslutat om följande åtgärder. Kunden ska från och med den 1 januari 2006 få ersättning för elavbrott redan efter 12 timmar. Ju längre elavbrott desto högre ersättning. Regler om miniminivåer och maximinivåer införs. Nätföretagen måste också lämna bättre information om leveranssäkerheten till kunderna och ta fram bättre underlag för att rätta till brister i elnäten. Från och med den 1 januari 2011 får inte oplanerade elavbrott överstiga 24 timmar. Nätföretagen ska få ökade möjligheter att producera el i reservkraftsaggregat. Krav på trädsäkra regionnät införs. Ett företag kan få jämka ersättningar för elavbrott om de nya reglerna skulle innebära att företaget drabbas oskäligt hårt ekonomiskt. Med jämkning menas att företaget inte behöver betala ut hela ersättningen. Riksdagen beslöt också på näringsutskottets förslag att det tydligt ska framgå i lagen att ersättning ska kunna jämkas om arbetet med att få igång elförsörjningen försenats till följd av storm och mörker som medfört betydande risker för arbetstagarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-22
Justering: 2005-11-24
Betänkande publicerat: 2005-11-30
Trycklov: 2005-11-29
Reservationer 5
bet 2005/06:NU6

Alla beredningar i utskottet

2005-11-22, 2005-11-08

Elkonsumenter ska kompenseras efter 12 timmars elavbrott (NU6)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens lagförslag om leveranssäkra elnät. Syftet med förslaget är att undvika omfattande och långvariga elavbrott som kan orsaka allvarliga skador på samhället. För att driva på nätföretagens investeringar i att förbättra elnäten föreslås följande åtgärder. Kunden ska från och med den 1 januari 2006 få ersättning för elavbrott redan efter 12 timmar. Ju längre elavbrott desto högre ersättning. Regler om miniminivåer och maximinivåer införs. Nätföretagen måste också lämna bättre information om leveranssäkerheten till kunderna och ta fram bättre underlag för att rätta till brister i elnäten. Från och med den 1 januari 2011 får inte oplanerade elavbrott överstiga 24 timmar. Nätföretagen ska få ökade möjligheter att producera el i reservkraftsaggregat. Krav på trädsäkra regionnät införs. Ett företag kan få jämka ersättningar för elavbrott om de nya reglerna skulle innebära att företaget drabbas oskäligt hårt ekonomiskt. Med jämkning menas att företaget inte behöver betala ut hela ersättningen. Näringsutskottet vill att det tydligt framgår av lagen att ersättningen också ska kunna jämkas om arbetet med att få igång elförsörjningen försenats till följd av storm och mörker som medfört betydande risker för arbetstagarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-07
4

Beslut

Beslut: 2005-12-08
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för ökad leveranssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N6 yrkande 3, 2005/06:N8 yrkandena 1 och 3, 2005/06:N243 yrkande 12, 2005/06:N436 yrkande 17, 2005/06:N448 och 2005/06:N476 yrkande 17.

Reservation 1 (m, fp, kd)

2. Ersättning vid elavbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) såvitt avser 10 kap. 10 och 12 §§.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:27 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Fö260 yrkande 1, 2005/06:N5 yrkandena 2, 3 i denna del och 4, 2005/06:N6 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N7 yrkande 1, 2005/06:N8 yrkande 2 i denna del och 2005/06:N290.

Reservation 2 (m, fp, kd)

3. Jämkning av avbrottsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) såvitt avser 10 kap. 13 §, dock med ändrad lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:27 i denna del.

Reservation 3 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c19003
fp038010
kd28005
v23005
mp15002
-1001
Totalt20682061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Lagförslagets ikraftträdande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) såvitt avser ikraftträdandebestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:27 i denna del och avslår motionerna 2005/06:N5 yrkandena 1 och 3 i denna del och 2005/06:N8 yrkande 2 i denna del.

Reservation 4 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c19003
fp038010
kd02805
v23005
mp15002
-1001
Totalt178110061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) i den mån det inte omfattats av utskottets förslag till riksdagsbeslut i det föregående.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:27 i denna del och avslår motionerna 2005/06:N7 yrkande 2 och 2005/06:N374.

Reservation 5 (m, kd)