Miljö- och jordbruksutskottets betänkande
2000/01:MJU12

Livsmedelskontroll och genteknik


Innehåll

2000/01

MJU12

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlas 54 motionsyrkanden från
allmänna motionstiden 1999 respektive 2000. Många av
de frågor som nu är aktuella behandlades även hösten
1999 i betänkande 1999/2000:MJU5. Motionerna tar upp
bl.a. frågor om märkning  av  livsmedel,  s.k.
funktionella      livsmedel,     småskalig
livsmedelsproduktion och genteknik.
När det gäller småskalig livsmedelsproduktion kan
nämnas att utskottet har mottagit uppvaktning från
företrädare för Småskaliga slakteriers förening.
Utskottet  konstaterar att EG:s rättsakter på
livsmedelsområdet  till  övervägande  del  är
totalharmoniserade, vilket innebär att det inte är
tillåtet för ett medlemsland  att ha vare sig
strängare  eller  mer  liberala  bestämmelser.
Bestämmelser om förädling av livsmedel regleras i
huvudsak  i  livsmedelslagen  (1971:511)  med
detaljföreskrifter som utfärdas av regeringen eller
den  myndighet  som regeringen bestämmer, bl.a.
förordningen  (1989:1110)   om   avgift  för
livsmedelstillsyn  m.m. Även i Livsmedelsverkets
(SLV)  författningssamling  finns  ett  flertal
bestämmelser om livsmedelshantering. Förutom till
dessa  regler  hänvisar  utskottet  bl.a.  till
beredningen i Regeringskansliet av betänkandet SOU
1998:61 om livsmedelstillsynen i Sverige. I sin
behandling av de motioner som tar upp frågor om
genteknik  hänvisar  utskottet  främst  till
Bioteknikkommitténs betänkande (SOU 2000:103) som
även det bereds i Regeringskansliet.

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 51 motionsyrkanden från
allmänna  motionstiden  åren  1999 och 2000 om
livsmedelskontroll  och  3  motionsyrkanden  om
genteknik. I motionerna tas frågor upp om bl.a.
märkning av livsmedel, s.k. funktionella livsmedel,
livsmedelssäkerhet, småskalig livsmedelsproduktion
samt  regler  för  och forskning om  genetiskt
modifierade organismer. Beredningen har skett i
enlighet   med   utskottets   planering   av
motionsbetänkanden under innevarande mandatperiod,
vilket bl.a. innebär att vissa ärendegrupper inte
behandlas rutinmässigt vid varje riksmöte utan med
något längre intervaller.
Med anledning av tre motioner (v, c) föreslår
utskottet ett tillkännagivande  av innebörd att
regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag
som  kan  förbättra  förutsättningarna  för den
småskaliga    livsmedelsproduktionen.   Övriga
motionsyrkanden avstyrks, bl.a. med hänvisning till
EG:s rättsakter på livsmedelsområdet, till pågående
arbete inom EU och nationellt och till regeringens
beredning av Bioteknikkommitténs betänkande (SOU
2000:103).
Till betänkandet fogas 12 reservationer och 3
särskilda yttranden.

Utskottets överväganden

Märkning av livsmedel

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om märkning av
livsmedel (s, m, c, fp, mp) med hänvisning
till EG:s rättsakter på livsmedelsområdet och
pågående arbete med frågorna inom EU och
nationellt.
Utskottets ställningstagande

Som  utskottet  vid  flera  tidigare tillfällen
framhållit (se bl.a. bet. 1999/2000:
MJU5) är EG:s rättsakter på livsmedelsområdet till
övervägande del totalharmoniserade, vilket innebär
att det inte är tillåtet för ett medlemsland att ha
vare sig strängare eller mer liberala bestämmelser.
EG:s regler bygger i stora delar på internationella
rekommendationer från Codex Alimentarius, som är
samlingsnamnet för FAO:s (FN:s livsmedelsorgan Food
and Agriculture Organization) och WHO:s gemensamma
program för bl.a. standarder, riktlinjer och råd.
Inom EU gäller sedan den 1 januari 2001 rådets
förordning (EG) nr 2772/99 om allmänna bestämmelser
för ett obligatoriskt  system  för märkning av
nötkött. Denna förordning har ersatt en tidigare
förordning, (EG) nr 820/97, om ett system för
frivillig, detaljerad  märkning  av nötkött och
nötköttsprodukter, såsom ursprung, vissa kännetecken
eller produktionsförhållanden. När det gäller krav
på märkning av allergiframkallande ingredienser har
en lista framställts över de ingredienser som skall
anges på förpackningen.
Enligt direktiven nr 99/10/EEG (om undantag från
bestämmelserna i artikel 7 i rådets direktiv nr
79/112/EEG om märkning av livsmedel) och 1997/4/EEG
skall mängddeklaration anges för vissa ingredienser
eller grupper av ingredienser, bl.a. socker och
sötningsmedel  och   t.ex.   champinjoner  i
champinjonsoppa respektive svamp i svampsoppa.
Inom Codex Alimentarius fattades i juli 1999
beslut att, om en sammansatt ingrediens utgör mindre
än 5 % av det färdiga livsmedlet, t.ex. majonnäs i
potatissallad, endast den sammansatta ingrediensen
behöver anges. Dessförinnan gällde en regel om minst
25 %. EU:s vitbok om livsmedelssäkerhet innehåller
85 olika förslag om skärpning av märkningsdirektivet
nr  79/112/EEG  i  samma  riktning  som  Codex
Alimentarius, bl.a. sänkning till 5 %. Dessutom
innehåller   vitboken   en   lista  på  de
allergiframkallande ämnen som alltid skall anges.
Arbete med ändring av direktivet pågår.
Beträffande genetiskt modifierade organismer (GMO)
finns grundläggande märkningsregler för s.k. nya
livsmedel (inklusive genmodifierade livsmedel) i
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om
nya  livsmedel  och  livsmedelsingredienser. Nya
livsmedel skall märkas om de skiljer sig från
traditionellt   framställda  livsmedel.   Alla
genmodifierade  färska  frukter  och  grönsaker,
spannmål och gryn av olika slag skall märkas.
Förordningen  ställer  vidare  krav  på  bl.a.
säkerhetsbedömning  av  nya  livsmedel   och
livsmedelsingredienser.  Utöver de uppgifter som
föreskrivs i direktiv nr 79/112/EEG fastställer
rådets förordning (EG) nr 1139/98 (om obligatoriska
uppgifter vid märkning av vissa livsmedel  som
framställts från genetiskt modifierade organismer)
särskilda  märkningsregler  för  livsmedel  från
genetiskt modifierad soja och majs. Kommissionens
förordning (EG) nr 49/2000 om ändring av rådets
förordning (EG) nr 1139/98 innebär att, utöver de
uppgifter som föreskrivs i direktiv nr 79/112/EEG,
ett tröskelvärde på 1 % införs för oavsiktlig
förorening av livsmedel med DNA eller protein som
härrör från genetisk modifiering. Märkningskravet
gäller inte förekomst av GMO under denna gräns.
Kommissionens förordning (EG) nr 50/2000 om märkning
av  livsmedel  och  livsmedelsingredienser  som
innehåller  genetiskt modifierade tillsatser och
aromer eller sådana som framställts av GMO innebär
en  utvidgning  av märkningsbestämmelserna  till
tillsatser och aromer. Kommissionen arbetar med
ytterligare  förslag  om  harmonisering  och
komplettering  av  gällande  bestämmelser.  I
sammanhanget   vill   utskottet   erinra  om
Bioteknikkommitténs nyligen framlagda betänkande Att
spränga gränser - Bioteknikens möjligheter  och
risker  (SOU  2000:103).  Betänkandet  bereds i
Regeringskansliet.
För kemikalier gäller främst EG:s direktiv nr
67/548/EEG  om  klassificering, förpackning  och
märkning av kemiska ämnen och nr 99/45/EEG om
klassificering, förpackning och märkning av farliga
preparat jämte följdförfattningar, där dessa frågor
regleras  i detalj. Dessutom pågår arbete  med
klassificering av nya ämnen och uppdatering av
gällande regler. Kommissionen kommer vidare att
under  våren  lägga  fram  förslag  om  en ny
kemikaliestrategi. För Sveriges del omfattas frågor
om den framtida kemikaliepolitiken även i första
hand av det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö,  och  en  proposition  om  den  nya
kemikaliepolitiken är aviserad till våren 2001.
När det gäller hushållskemikalier föreslås  i
betänkandet Märk väl! (SOU 1999:7) att konsumenterna
genom författning garanteras information om bl.a. de
hushållskemikalier  som i enlighet med gällande
lagstiftning  på  området  inte  bedömts  som
brandfarliga, hälso- eller miljöfarliga. Information
beträffande  dessa  produkter  regleras  genom
generalklausulen  om  informationsskyldighet  vid
marknadsföring i marknadsföringslagen (1995:450).
Denna informationsskyldighet kan preciseras genom
riktlinjer  utfärdade  av  Konsumentverket efter
överläggningar med näringslivets  organisationer.
Sådana riktlinjer (KOVFS 1991:1) har utfärdats för
en grupp hushållskemikalier, tvättmedel avsedda för
textilier. En översyn av dessa riktlinjer pågår. I
sammanhanget bör  även nämnas Konsumentpolitiska
kommitténs betänkande  Starka  konsumenter i en
gränslös  värld  (SOU  2000:29)  som bereds  i
Regeringskansliet inför en aviserad proposition om
en ny konsumentpolitik.
Avslutningsvis vill utskottet erinra om att inom
EU gäller förbud mot hormoner i produktionshöjande
syfte enligt  direktiv  nr 96/22/EG Förbud mot
användning  av vissa ämnen med  hormonell  och
tyreostatisk verkan. För de djur som av medicinska
skäl behandlats med hormoner finns regler med krav
på karenstider innan djuren förs till slakt. Det bör
tilläggas att import från USA av kött endast får ske
av kött från icke hormonbehandlade djur.
Det ovan anförda innebär att utskottet anser att
motionerna 1999/2000:
MJ252 (fp) yrkande 6, 2000/01:MJ233 (c) yrkande 6,
2000/01:MJ257 (fp) yrkande 5, 2000/01:MJ711 (c)
yrkande  16,  2000/01:Bo520 (mp) yrkande 3 och
2000/01:Sf274 (mp)  yrkande  22 om märkning av
kemikalier och av livsmedel med produktionsland,
förekomst av hormoner, GMO m.m. inte bör föranleda
någon vidare åtgärd från riksdagens sida.
Märkning av barnmat följer samma regler som inom
EU gäller för livsmedel; bl.a. skall bästföredatum
anges. Dessutom gäller direktiv nr 91/321/EEG om
modersmjölksersättning  och  tillskottsnäring och
direktiv nr 86/5/EEG om spannmålsbaserade livsmedel
och barnmat för spädbarn och småbarn. Kraven på
såväl  märkning  som sammansättning  är  mycket
detaljerade. Härtill kan läggas att SLV under år
1999 utarbetade trycksaken Mat för spädbarn som
består av en föräldrabroschyr och en broschyr för
vårdpersonal. Med det anförda avstyrker utskottet
motion 2000/01:MJ531 (s) i den mån den inte kan
anses tillgodosedd.
Inom   EU   gäller   enligt   artikel  4
(konsumentinformation)  i  marknadsordningen  för
fiskeri- och vattenbruksprodukter att de produkter
som saluförs till konsument i detaljhandeln skall
innehålla information om artens handelsbeteckning
(vetenskapligt   namn   eller   beteckning),
produktionsmetod (fångst vid havs- eller insjöfiske
eller vattenbruk) och fångstzon (var fisken är
fångad). Artikel 4 träder i kraft den 1 januari
2002. Tillämpningsföreskrifter till denna artikel
kommer att beslutas under år 2001. Marknadsordningen
i övrigt trädde i kraft den 1 januari 2000.
För  Nordens  del  fattade  de  nordiska
fiskeriministrarna redan i augusti 1996 beslut om
att påbörja ett arbete för att skapa ett nordiskt
miljömärkningsalternativ. Inom det nordiska arbetet
har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till
kriterier  för  miljömärkning  av  fisk  som
presenterades vid det nordiska fiskeriministermötet
på Svalbard i augusti 2000. Sverige deltar aktivt i
detta arbete. Parallellt med det nordiska arbetet
finns  sedan  hösten  1998  ett  kompletterande
nationellt arbete under ledning av Fiskbranschens
Riksförbund. Det nationella arbetet har resulterat i
ett policy- och måldokument samt i en schematisk
beskrivning av relevanta miljöaspekter som kan tjäna
som underlag för ett kommande arbete med kriterier.
Kommissionen har följt det nordiska arbetet som
observatör och planerar att komma med ett meddelande
under januari 2001. Detta meddelande kommer att ta
upp handels- och marknadsaspekter, dvs. meddelandet
kommer  att  bli  ett komplement till den nya
marknadsordningen vad  gäller  miljömärkning  av
vildfångad fisk. Odlad fisk kan sedan år 1999
miljömärkas enligt de principer som finns angivna i
förordningen 1804/99 om ekologisk produktion av
jordbruksprodukter. Syftet med kommissionens arbete
är att skapa ett legalt ramverk för märkningen inom
gemenskapen  med  regler för  certifiering  och
ackreditering.  Enligt  vad  utskottet  inhämtat
prioriterar regeringen denna fråga, och Sverige
kommer att verka för att kommissionens meddelande
behandlas  under  det  svenska ordförandeskapet.
Målsättningen är att beslut  om någon form av
rådsslutsatser om miljömärkning av fisk kan fattas
vid fiskerådet i juni 2001. Med det anförda finner
utskottet  syftet  med motion 2000/01:MJ418 (c)
yrkande  4 om ursprungsmärkning  av  fisk  och
fiskprodukter tillgodosett. Motionen i denna del bör
inte medföra någon ytterligare riksdagens åtgärd.
Hösten 1999 betonade utskottet att en tydlig
märkning  även  av  burägg  skulle  underlätta
konsumenternas  valmöjligheter  och  ansåg  att
regeringen därför skulle påskynda beredningsarbetet
av  Jordbruksverkets  rapport  till  regeringen
Värphöns,  Lägesrapport  1999  (1999/2000:MJU5).
Rapporten har bl.a. legat till grund för regeringens
arbete inom EU i frågan. I december 2000 fattade
rådet beslut om ändring i rådsförordningen (EEG) nr
1907/90 om vissa handelsnormer för ägg. Beslutet
innebär att  det märkningssystem som i dag är
frivilligt, fr.o.m.  den  1  januari 2004 blir
obligatoriskt. Genom ett kodsystem skall såväl ägg
som   förpackningar  märkas  med  producent,
produktionssystem  m.m. Under våren 2001 kommer
ändringarna att följas av tillämpningsföreskrifter i
förordningen 1274/91. Dessutom har kommissionen fått
rådets uppdrag att före den 1 juli 2003 presentera
en rapport om konsumtionsutvecklingen för ägg, läget
i  WTO-förhandlingarna om djurens  välfärd  och
förhandlingarna  om  hygiendirektivet samt - på
svenskt initiativ - de senaste rönen vad gäller
tvättade  ägg.  Utifrån  denna  rapport  skall
kommissionen   eventuellt   presentera   nya
förordningsförslag som kan börja gälla fr.o.m. den 1
januari 2004. Ägg och förpackningar skall dessutom,
på frivillig basis, få märkas med vilket foder
hönsen har utfodrats med. Med det anförda anser
utskottet att syftet med motion 2000/01:MJ523 (m)
yrkande 2 om obligatorisk  märkning  av ägg i
väsentliga delar får anses tillgodosett.
S.k. funktionella livsmedel

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner (s, m) om regler
för s.k. funktionella livsmedel med
hänvisning till det arbete med frågan som
pågår inom EU och nationellt.

Utskottets ställningstagande

Frågan  om  s.k.  funktionella  livsmedel  och
gränsdragningen mellan livsmedel och läkemedel har
under ett flertal år varit föremål för utskottets
behandling (se bl.a. bet. 1999/2000:MJU5). Utskottet
har uttalat sin positiva syn på utvecklandet av nya
livsmedel med sammansättningar som kan bidra till en
näringsriktig kost och på regeringens ambition att
vara pådrivande  i  frågan  inom EU och Codex
Alimentarius.
I sitt arbete med att utforma en strategi för det
fortsatta arbetet med produktspecifika påståenden på
livsmedel uppdrog regeringen i november 1999 åt SLV
att  i  samverkan  med  Läkemedelsverket  och
Konsumentverket  utarbeta  ett  underlag  för
regeringens vidare arbete inom EU. Den 1 april 2000
överlämnade  Livsmedelsverket  (SLV)  rapporten
Livsmedel för hälsa och långt liv? - utredningen om
produktspecifika  hälsopåståenden till regeringen
(SLV-rapport nr 6, 2000).  Rapporten  bereds i
Regeringskansliet. Utredningens förslag innebär att
nuvarande livsmedelslagstiftning bör ändras. Det
gäller artikel 2.1 (b) i direktiv nr 79/112/EEG om
märkning, presentation  och  reklam i fråga om
livsmedel. I dag finns där ett förbud mot att
tillskriva livsmedel egenskaper som  förebygger,
behandlar eller botar någon sjukdom eller antydan om
sådana egenskaper. Enligt utredningen finns inget
utrymme  för  en nationell  reglering  av  ett
godkännande av produktspecifika påståenden.
I kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet anges
bl.a.  att  ett  förslag  till  ändring  av
märkningsdirektivet (2000/13/EG) skall framläggas i
juli 2001 med syfte att specificera villkor för
användning av näringspåståenden och fysiologiska
påståenden. Där  aviseras också ett förslag om
ändring  i direktivet  om  vilseledande  reklam
(84/450/EG). Avsikten är att klargöra direktivets
omfattning särskilt vad gäller reklampåståenden om
livsmedel, hälsa och miljö. Enligt vad utskottet
inhämtat föreslås dessutom i en nyligen slutförd
utredning för kommissionens räkning (European Study
on Nutritional, Health and Ethical Claims) att en
informationskampanj skall genomföras för att utbilda
konsumenter inom EU om sambandet mellan kost och
hälsa. Härutöver vill utskottet erinra om att, sedan
början   av   1990-talet,   riktlinjer   för
näringspåståenden är under utarbetande inom Codex
Alimentarius  märkningskommitté.  Det  senaste
förslaget togs fram vid kommitténs möte i maj 2000.
Ytterligare  en  kommitté,  Nutritionskommittén,
arbetar  med  vetenskapliga  kriterier   för
hälsopåståenden. Det kan tilläggas att SLV:s tidning
Vår föda nr 6/2000 så gott som helt ägnas åt
funktionella livsmedel.
Som utskottet tidigare och senast hösten 1999
uttalat (bet. 1999/2000:MJ5) finns det anledning för
riksdagen  att även fortsättningsvis noga följa
utvecklingen på området. I avvaktan på resultatet av
den verksamhet som pågår är utskottet inte nu berett
att föreslå några slutgiltiga eller preciserade
ställningstaganden  från  riksdagens  sida.  Med
hänvisning härtill och till vad utskottet anfört
ovan anser utskottet att motionerna 2000/01:MJ248
(s) yrkande 2, 2000/01:MJ256 (m) yrkande 16 och
2000/01:MJ526 (m) om införande av regler för s.k.
funktionella livsmedel bör  lämnas  utan vidare
åtgärd.
Dricksvatten

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner (kd, c) om
dricksvatten och utbildning av personal vid
vattenverken med hänvisning till
ramdirektivet för vatten och till reglerna om
utbildning av personal vid vattenverken.

Utskottets ställningstagande

Det  nyligen  antagna ramdirektivet för vatten,
2000/60/EG,  innebär  bl.a.  krav  på  att
medlemsländerna till år 2003 skall redovisa vilka
administrativa arrangemang som valts för upprättande
av  s.k.  behöriga myndigheter  för  de  olika
vattendistrikten,  hur  dessa distrikt avgränsas
geografiskt samt hur direktivet genomförs i den
nationella  lagstiftningen.  Åtgärdsprogram  och
förvaltningsplaner skall vara upprättade senast år
2009. Genomförande av ramdirektivet kommer enligt
utskottets mening att utgöra ett mycket viktigt
redskap för att uppnå bl.a. miljökvalitetsmålet
Grundvatten av god kvalitet. Utskottet har inhämtat
att Miljödepartementet arbetar med direktiv för en
utredning    om    administrationen    av
avrinningsdistrikten. Det arbete  som  pågår på
området är enligt utskottets mening ägnat att i allt
väsentligt   tillgodose  syftet  med  motion
2000/01:MJ533 (c)  om  en  nationell analys av
dricksvattentillgången   och   om  hot   mot
vattenkvaliteten. Motionen bör inte medföra någon
ytterligare åtgärd från riksdagens sida.
Enligt SLV:s dricksvattenkungörelse anges i de
allmänna råden till 7 § att driftspersonal vid
allmän  anläggning  är  att  betrakta  som
livsmedelspersonal och att det är av stor betydelse
att personalen vid vattenverk har lämplig utbildning
och kompetens för att sköta anläggningen. Därutöver
krävs goda insikter i frågor som rör vattenhygien.
När det gäller det närmare innehållet i gällande
regler vill utskottet hänvisa till sitt uttalande
hösten 1999 i betänkande 1999/2000:MJU5. Härutöver
vill utskottet tillägga följande. Utbildning av
lämplig  personal  när det gäller hantering av
dricksvatten,      t.ex.     biomedicinska
analytiker/laboratorieassistenter,   miljö-  och
hälsoskyddsingenjörer  och olika biologiska  och
tekniska utbildningar, finns i olika landsdelar. När
det  gäller intern kompetensutveckling  anordnar
Naturvårdsverket  och  SLV  tillämpliga  kurser.
Forskning kring olika aspekter på vattenkvalitet
finns bl.a. vid Sveriges lantbruksuniversitet och
Kungl. Tekniska högskolan. När det gäller forskning
på området vill utskottet erinra om att det nya
forskningsrådet   för  miljö,  lantbruk  och
samhällsbyggande skall  främja forskning för en
ekologiskt  hållbar  utveckling  och  utveckla
kunskaperna om de biologiska naturresurserna, mark-
och  vattenresurserna  samt  samhällets hållbara
nyttjande av dessa resurser. Rådet skall även stödja
forskning om miljövård och miljökonsekvenser. Det
anförda innebär  att utskottet avstyrker motion
1999/2000:MJ727 (kd) yrkande 7 om utbildning av
personal vid vattenverken i den mån motionsyrkandet
inte kan anses tillgodosett.
EU:s livsmedelsmyndighet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker motioner (s, m, c, fp) om
en gemensam livsmedelsmyndighet inom EU och
om lokalisering av myndigheten.
Utskottets ställningstagande

Kommissionen lade i november 2000 fram förslag till
en förordning om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
livsmedelsmyndigheten och om förfaranden i frågor
som gäller livsmedelssäkerhet (KOM (00) 716). Enligt
förslaget skall myndigheten bl.a. fungera som ett
medel för att tillämpa de allmänna principerna i
livsmedelslagstiftningen,  i synnerhet genom att
utföra  de riskvärderingar som  är  nödvändiga.
Myndigheten bör vidare påta sig rollen av ett
oberoende  vetenskapligt  centrum och utgöra en
oberoende   källa   för   information   och
riskkommunikation.  Den nya myndigheten skall i
första hand bidra med vetenskapliga riskvärderingar
som underlag till övriga EU-institutioners beslut.
Det är enligt förslaget också absolut nödvändigt att
garantera myndighetens oberoende, höga vetenskapliga
kompetens, öppenhet och effektivitet. Inrättande av
en  gemensam  livsmedelsmyndighet  kommer enligt
utskottets mening att bli ett värdefullt hjälpmedel
i EU:s arbete med frågor som rör livsmedelssäkerhet.
Frågan  om  myndighetens befogenheter har varit
föremål för ingående diskussioner i kommissionen och
rådet, som gjort den bedömningen att upprättande av
en  överstatlig  myndighet  med  långtgående
befogenheter inte är önskvärt. Utskottet, som delar
denna  uppfattning, avstyrker därmed  motionerna
2000/01:MJ233  (c) yrkande 7, 2000/01:K398 (fp)
yrkande 25 delvis och 2000/01:U513 (m) yrkande 11.
När   det   gäller   lokaliseringen   av
livsmedelsmyndigheten anförde jordbruksministern i
ett  frågesvar  den  10  november 2000  (prot.
2000/01:25) att EU har verkat för att de myndigheter
som  inrättas  skall  fördelas rättvist  mellan
medlemsländerna. I sin egenskap av nya medlemmar har
Sverige och Finland ännu inte någon EU-myndighet.
Finlands regering visade tidigt ett stort intresse
för att livsmedelsmyndigheten skulle placeras i
Finland och den svenska jordbruksministern har gett
Finland sitt stöd för denna ståndpunkt. Enligt vad
utskottet erfarit finns ännu inte något slutgiltigt
ställningstagande inom EU vad gäller lokaliseringen.
Frågan kan eventuellt bli föremål för fortsatta
diskussioner i ministerrådet. Utskottet föreslår att
motionerna  2000/01:MJ233  (c)  yrkande  8  och
2000/01:MJ536   (s)   om   lokalisering   av
livsmedelsmyndigheten till Sverige  tills vidare
lämnas utan vidare åtgärd.

Småskalig livsmedelsproduktion

Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår med anledning av motioner
(v, c) ett tillkännagivande om en översyn av
den småskaliga livsmedelsproduktionen. Med
hänvisning till utskottets tillkännagivande
avstyrker utskottet motioner (s, m, v, c) om
mobila slakterier. Utskottet avstyrker även
en motion (m) om besiktning av vilt.
Utskottets ställningstagande

Inom ramen för det landsbygdsprogram som gäller för
perioden 2000-2006, insatsområde 2, kan stöd utgå
bl.a. till förbättrad bearbetning och saluföring av
vissa jordbruksprodukter. Stödet skall inriktas mot
huvudsakligen två områden. Ett prioriterat område
avser  investeringar  i livsmedelsindustrin  som
utvecklar högförädlade livsmedel av hög kvalitet med
innovativ karaktär. Det andra prioriterade området
avser  den  småskaliga livsmedelsförädlingen som
bedöms ha betydande utvecklingsmöjligheter under den
innevarande programperioden. Som regeringen anförde
i skrivelsen En hållbar utveckling av landsbygden
m.m. (skr. 1999/2000:14, bet. 1999/2000:MJU3) bidrar
den småskaliga livsmedelsförädlingen aktivt till att
underlätta  och  främja  en  diversifiering  av
näringslivet på landsbygden samt till en stärkt
konkurrensförmåga i jordbruksföretagen. Stöd för
investeringar i småskalig livsmedelsförädling kan
även lämnas inom ramen för investeringsstöd till
jordbruksföretag.
Minimikraven  för miljö, hygien och djurskydd
utgörs av de regler som anges i EG:s direktiv på
berörda områden. På miljöområdet har direktivens
regler inarbetats i miljöbalken och de författningar
som har beslutats med stöd av balken. Direktivens
hygienbestämmelser  återfinns  främst  i  SLV:s
föreskrifter  och  allmänna  råd.  Frågor  om
köttbesiktning,   krav  på  livsmedelslokaler,
tillsynsavgifter m.m.  regleras  i  huvudsak  i
livsmedelslagen  (1971:511).  Detaljföreskrifter
utfärdas av regeringen eller den myndighet som
regeringen  bestämmer.  Bland  annat  gäller
förordningen   (1989:1110)   om  avgift  för
livsmedelstillsyn   m.m.  I  Livsmedelsverkets
författningssamling (SLVFS)  finns  ett  flertal
bestämmelser härom. Den viktigaste är SLVFS 1998:30
om  avgifter för  veterinära  besiktningar  och
kontroller vid slakterier, styckningsanläggningar
samt kyl- och fryshus. Avgiftsbestämmelserna grundas
bl.a. på det s.k. avgiftsdirektivet, 96/43/EG. Av
ett frågesvar av jordbruksministern den 16 november
1999 och den 15 augusti 2000 framgår bl.a. att SLV
fått i uppdrag att i samråd med Riksrevisionsverket
göra en konsekvensanalys av förslagen i betänkandet
Livsmedelstillsyn i Sverige (SOU 1998:61), särskilt
vad  gäller  ett  nytt avgiftssystem. Nuvarande
avgiftssystem har kritiserats för att missgynna
mindre anläggningar till förmån för större enheter.
Analysen är nu färdigställd och ligger till grund
för  regeringens  fortsatta arbete inom området
livsmedelstillsyn. Jordbruksministern anförde vidare
att Jordbruksdepartementet arbetar både nationellt
och inom EU för att förenkla de generella villkoren
för  småföretagare,  bl.a.  för  en  småskalig
livsmedelsindustri. Så sent som i januari 2001
uttalade jordbruksministern sin vilja att bättre än
i dag stödja de små slakterierna. Hon uttalade också
sin ambition att under Sveriges ordförandeskap driva
fram en förändring av jordbrukspolitiken som gör det
möjligt för de små slakterierna att erhålla stöd ur
landsbygdsprogrammet (prot. 2000/01:58).
Vid en uppvaktning har utskottet tagit del av
synpunkter  från  företrädare  för  Småskaliga
slakteriers förening. Enligt  föreningen minskar
antalet småskaliga slakterier och den avgörande
orsaken uppges vara kostnadsskäl. Denna utveckling
står  enligt  utskottets  mening  dåligt  i
överensstämmelse med den utveckling av landsbygden
och det förbättrade djurskydd  som riksdag och
regering i olika sammanhang sagt sig vilja främja.
Regeringen bör därför i det fortsatta arbetet ägna
särskild  uppmärksamhet  åt  den  småskaliga
livsmedelsproduktionen. Regeringen bör för riksdagen
redovisa förslag till åtgärder som bl.a. syftar till
en förenkling av regelverket och skapar bättre
förutsättningar   för  lokal  och  småskalig
livsmedelsproduktion och främjar etablering av nya
företag inom området. Därmed tillstyrker utskottet i
huvudsak   motionerna   1999/2000:MJ522   (c),
2000/01:MJ512 (c) yrkande 1 och 2000/01:
MJ517 (v) yrkande 8.
I en allmän översyn av förutsättningarna för den
småskaliga  livsmedelsproduktionen  skall  enligt
utskottets  mening  även  de synpunkter på ett
förändrat regelverk för mobila slakterier som förs
fram i ett flertal motioner få sin belysning.
Motionerna  1999/2000:MJ215  (c)  yrkande  2,
1999/2000:MJ249   (s),   2000/01:MJ215   (m),
2000/01:MJ236 (s) och 2000/01:
MJ517 (v) yrkande 9 bör därmed inte föranleda någon
vidare åtgärd från riksdagens sida.
Enligt direktiv nr 92/45/EEG gäller om utsläppande
på marknaden av viltkött m.m. att alla vilda djur
fällda i jakt och avsedda för försäljning skall
besiktigas av veterinär eller livsmedelshygienist.
Även lokaler för  förvaring  av  viltet  måste
godkännas. Direktivet medger inte undantag från
dessa regler. Rent allmänt kan konstateras att de
svenska reglerna för nedlagda djur avsedda för
konsumtion i Sverige är betydligt mindre långtgående
och endast omfattar älgkött för försäljning. I en
rapport från kommissionen hösten 2000 konstateras
att de svenska reglerna inte lever  upp  till
direktivets krav. Tidigare i detta betänkande har
utskottet uttalat sig till förmån för småskalig
livsmedelsförädling. I arbetet med att stärka lokal
och regional livsmedelsproduktion  har småskalig
förädling och försäljning även av kött från vilt sin
givna och betydelsefulla plats. Såtillvida delar
utskottet synpunkterna i motion 2000/01:MJ540 (m)
att regelverket bör vara så utformat att det låter
sig anpassas till svenska förhållanden. Utskottet
förutsätter emellertid att regeringen inom EU verkar
för ett regelsystem som, givetvis med beaktande av
hygienaspekter och annan hänsyn till folkhälsan,
bättre än vad som är fallet i dag tar hänsyn till
svenska  förhållanden  och  till  allmänhetens
rättsuppfattning. Det anförda innebär att motionen
bör lämnas utan vidare åtgärd.

Livsmedelssäkerhet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  avstyrker motioner (v, mp) om
livsmedelssäkerhet,           bl.a.
fattigdomsbekämpning och jämställdhet i det
globala   arbetet   för   en   ökad
livsmedelssäkerhet samt ändrade  matvanor.
Utskottet  hänvisar  till  det arbete på
områdena  som  pågår  i  internationella
sammanhang, inom EU och nationellt. Vidare
föreslår  utskottet att riksdagen  avslår
motioner (s, kd, c, fp) om skärpta regler för
livsmedelssäkerheten  inom EU, ändring av
regelverket för enklare matställen, kommunal
livsmedelstillsyn,       centraliserad
laboratorieverksamhet, en s.k. Livsmedels-
Fass och omfattningen av Codex Alimentarius.
Utskottet hänvisar bl.a. gällande regler och
pågående arbete inom EU och till beredning
inom Regeringskansliet.
Utskottets ställningstagande

Vid flera tidigare tillfällen och senast hösten 1999
har utskottet framhållit att globala miljö- och
resursfrågor kräver allt större uppmärksamhet i
livsmedelspolitiska     sammanhang     (bet.
1999/2000:MJU5). Utskottet redogjorde då för det
arbete som i nationella och internationella forum
pågår om kretsloppsbaserade produktionssystem och en
rättvis fördelning av jordens livsmedelsresurser.
Våren 2000 behandlade utskottet ett antal motioner
om  förhandlingarna i Världshandelsorganisationen
(WTO)  på  jordbruks-  och  miljöområdena (bet.
1999/2000:MJU14). Utskottet konstaterade bl.a. att
det  i  ett  väsentligt antal frågor finns en
värdegemenskap mellan  regeringens  då  aktuella
skrivelse inför WTO-rundan och då aktuella motioner
om bl.a. en mer offensiv attityd till jordbrukets
multifunktionella betydelse, dvs. uppnående av olika
samhällsmål    såsom    säkra    livsmedel,
livsmedelsförsörjning    och   miljö-   och
landsbygdsutveckling. I sammanhanget kan nämnas att
kommissionen nyligen i form av ett meddelande har
analyserat   fiskesektorns    betydelse   i
utvecklingsländer  (KOM (2000) 724). Meddelandet
syftar till att ge vägledning inför den framtida
utformningen av EU:s utvecklingsprogram och pekar på
nödvändigheten av att samordna de insatser som görs
för  fattigdomsbekämpning  inom  EU:s  olika
politikområden. I budgetpropositionen för år 2001,
utgiftsområde 23, redogör  regeringen  för  det
världslivsmedelstoppmöte som anordnades av FAO i Rom
år  1996. Vid toppmötet fastställde stats- och
regeringschefer och andra regeringsmedlemmar från
världens länder målet att minska världens svältande
befolkning med hälften till år 2015 och att utveckla
en hållbar livsmedelsproduktion för att kunna trygga
livsmedelsförsörjningen  för  världens  växande
befolkning. En strategisk långtidsplan har arbetats
fram  som  en  uppföljning  till toppmötet. Av
propositionen framgår att regeringen lägger stor
vikt  vid  ett  aktivt  svenskt  deltagande  i
världslivsmedelstoppmötets  uppföljningsarbete.  I
sammanhanget vill utskottet även hänvisa till en av
Jordbruksverket nyligen framtagen rapport om WTO-
förhandlingarnas betydelse för utvecklingsländerna.
Med det anförda finner utskottet att syftet med
motion 2000/01:MJ218  (v)  yrkande  8  om  ett
prioritering   från   regeringens   sida  av
fattigdomsbekämpning  och jämställdhet får anses
tillgodosett utan något  riksdagens uttalande i
frågan.
Utskottet delar i allt väsentligt de synpunkter
som förs fram i motion 1999/2000:MJ547 (mp) om
sambandet mellan såväl matvanor och folkhälsa som
matvanor och de globala miljö- och resursfrågorna
och i motion 2000/01:MJ218 (v) om vikten av kunskap
om mat, miljö och rättvisa. Denna inställning kom
bl.a.  till  uttryck  hösten 1999 då utskottet
behandlade ett antal motioner  i  frågan (bet.
1999/2000:MJU5). Härutöver vill utskottet erinra om
den nationella handlingsplan för nutrition som år
1995 fastställdes av regeringen. I samverkan med
berörda myndigheter och andra organisationer har
Folkhälsoinstitutet och SLV utarbetat dokumentet
Nationella  mål  och strategier  för  nutrition
1999-2004. Dokumentet, som bygger på den nationella
handlingsplanen, anger inriktning och ansvar för de
statliga  myndigheternas nutritionsarbete.  Ordet
nutritionsarbete  anges  som  ett sammanfattande
begrepp för verksamhet kring mat och matvanor som
syftar till bättre folkhälsa. Det förutsätts i
dokumentet att miljöfrågor är en naturlig del av
detta arbete. En annan grundläggande utgångspunkt är
att arbetet skall präglas av att utsatta grupper ges
särskild uppmärksamhet. Härutöver arbetar SLV med
projektet Ekologiska  livsmedel  och  inventerar
kunskapsläget när det gäller mat, miljö och hälsa. I
sammanhanget  vill  utskottet även hänvisa till
Nationella folkhälsokommitténs betänkande Hälsa på
lika villkor - nationella mål för folkhälsan (SOU
2000:91) som bereds i Regeringskansliet och till
kommissionens undersökning om matvanors samband med
hälsa som kommer att avslutas inom kort. Med det
anförda och med hänvisning till vad utskottet anfört
ovan om global livsmedelssäkerhet finner utskottet
syftet med motionerna 1999/2000:MJ547 (mp) yrkandena
1, 2 och 7 och 2000/01:MJ218 (v) yrkande 1 i allt
väsentligt tillgodosett.
Enligt utskottets mening tillgodoser det ovan
anförda i allt väsentligt syftet även med motion
1999/2000:MJ547 (mp) yrkandena 3 och 5 om behovet av
en förändrad jordbruks- och miljöpolitik i syfte att
främja hållbara matvanor.
Som  utskottet  ovan anfört lade kommissionen
nyligen fram förslag till en förordning om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska livsmedelsmyndigheten och
om   förfaranden   i  frågor  som   gäller
livsmedelssäkerhet (KOM (2000) 71). I förslaget, som
presenteras i form av en förordning, fastställs ett
antal principer som skall beaktas vid utarbetande av
all livsmedelslagstiftning såväl på nationell nivå
som på gemenskapsnivå. Bestämmelserna omfattar hela
livsmedelskedjan  från  primärproduktion  till
slutkonsument.  Även foderföretag som producerar
foder åt livsmedelsproducerande djur omfattas av
regelverket.  Förslaget  innehåller  också  en
definition av begreppet livsmedel och tar upp frågor
om bl.a. skydd av hälsa, försiktighetsprincipen,
tillvaratagande av konsumenternas intressen, krav på
livsmedelssäkerhet och fodersäkerhet, principerna
för  handel  med  livsmedel,  internationella
livsmedelsstandarder  och principerna för insyn.
Slutligen föreslås inrättande av en ny föreskrivande
kommitté för livsmedelssäkerhet och djurhälsa.
Under det franska ordförandeskapet inleddes arbete
med gemensamma regler för hygienkrav beträffande
animaliska och andra livsmedel. Syftet är en bättre
anpassning till skilda  verksamheter och större
flexibilitet med hänsyn till  storlek, bransch,
sortiment m.m. genom att bl.a. särskilja och göra
tydligare reglerna för producentens ansvar och de
regler som riktar sig direkt till myndigheter. Man
arbetar med s.k. HACCP (Hazard Analysis Critical
Control  Points),  dvs. hjälpmedel för  att  i
egenkontrollen definiera vilka risker som kan finnas
i  verksamhet  med livsmedelshantering.  Sverige
fortsätter arbetet  under  sitt  ordförandeskap.
Målsättningen är att arbetet skall vara slutfört
under år 2002. Med det anförda finner utskottet
syftet med motionerna 1999/2000:MJ252 (fp) yrkande
2, 1999/2000:N214 (c) yrkande 17, 1999/2000:U514
(kd)  yrkande 9, 2000/01:MJ233 (c) yrkande  5,
2000/01:
MJ243 (kd) yrkande 14, 2000/01:MJ257 (fp) yrkande 2,
2000/01:MJ543 (s) och 2000/01:K398 (fp) yrkande 25
delvis om skärpta regler för livsmedelssäkerheten
inom EU,  stärkning  av  konsumentintresset  på
livsmedelsområdet, barns hälsa och om avreglering av
produktstandarder i allt väsentligt tillgodosett.
Motionerna i dessa delar bör inte medföra någon
ytterligare åtgärd från riksdagens sida.
Sedan betänkandet Livsmedelstillsyn i Sverige (SOU
1998:61) överlämnats  till  regeringen fick SLV
regeringens uppdrag att vidare utreda vissa delar av
betänkandet. I slutet av maj 2000 överlämnades
verkets utredning Effektivare livsmedelstillsyn -
förslag  till  arbetssätt,  organisation  och
finansiering som nu bereds i Regeringskansliet.
Utskottet förutsätter att regeringen snarast för
riksdagen  framlägger  sådana   förslag   om
livsmedelstillsynens organisation m.m. att kraven på
en skärpt livsmedelskontroll kan tillgodoses. I det
sammanhanget torde de frågor som tas upp i motion
2000/01:MJ233 (c) yrkande 9 om en livsmedelskontroll
på kommunal nivå komma att  få sin belysning.
Motionen i aktuell del bör inte föranleda någon
ytterligare åtgärd.
Enligt EU:s regler kan varje företag som motsvarar
uppställda      kvalitetskrav      starta
laboratorieverksamhet inom livsmedelssektorn, dvs.
det  råder  i  princip  etableringsfrihet  för
livsmedelslaboratorier, och utskottet har inhämtat
att av samtliga laboratorier i vårt land är alla
utom ett privatägda. Innan etablering får ske måste
laboratoriet emellertid beviljas ackreditering, en
uppgift som i Sverige ankommer på SWEDAC, Styrelsen
för ackreditering och teknisk kontroll. Med det
anförda avstyrker utskottet motion 2000/01:MJ541 (s)
om   en   översyn  av  den  centraliserade
laboratorieverksamheten.
Utskottet  har  ingen  annan  uppfattning  än
motionärerna bakom motion 1999/2000:U512 (c) om
vikten  av  lättillgänglig  information  till
konsumenterna om livsmedlens kvalitet och innehåll.
Senast våren 1998 (bet. 1998/99:JoU14) var utskottet
inte berett att särskild förorda ett förslag från
samma parti om en s.k. Livsmedels-Fass. Utskottet,
vars inställning kvarstår, avstyrker därmed yrkande
16 i motion 1999/2000:U512 (c).
Med anledning av kravet i motion 2000/01:MJ529 (s)
att Codex Alimentarius  senast vid utgången av
innevarande år bör omfatta alla svenska livsmedel
vill utskottet erinra om att Codex Alimentarius är
ett  världsomfattande  organ  med  drygt  165
medlemsländer. Det torde knappast behöva påpekas att
Sverige deltar aktivt i arbetet med utformning och
utveckling av Codex standarder. Med det anförda
avstyrker utskottet motionen.
Genteknik

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  avstyrker motioner (s, kd) om
genteknik och gen-etik med hänvisning till
det internationella arbetet på området och
till Bioteknikkommitténs  betänkande  (SOU
2000:91) som bereds i Regeringskansliet.
Utskottets ställningstagande

Sverige har anslutit sig till och deltar aktivt i en
rad internationella organisationer som behandlar
frågor av intresse för den moderna biotekniken och
dess  utveckling.  FN:s  organ  United  Nations
Environment  Program (UNEP), vars syfte är att
underlätta för olika länder att samarbeta om att
skydda miljön, har inom sitt ansvarsområde flera
avtal av intresse för den moderna biotekniken, bl.a.
konventionen om biologisk mångfald och Agenda 21.
Inom ramen för Food and Agriculture Organization
(FAO) pågår förhandlingar som gäller bevarande och
hållbart nyttjande av jordbruksväxternas genetiska
resurser. Inom ramen för konventionen om biologisk
mångfald har ett biosäkerhetsprotokoll förhandlats
fram. Protokollet reglerar hur och på vilka villkor
levande genetiskt förändrade organismer skall få
transporteras över territorialgränser. Agenda 21 tar
upp ett antal programområden som bör utvecklas för
att säkra en miljöanpassad hantering av biotekniken,
skapa tillit och förtroende hos allmänheten och
främja  utvecklingen  av  hållbara  biotekniska
tillämpningar. Ansvaret för uppföljningen av denna
del av Agenda 21 ankommer på FN:s organ United
Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
FAO:s kommission för genetiska resurser utarbetar
riktlinjer för att maximera fördelarna och minimera
nackdelarna  med modern bioteknik.  Riktlinjerna
kommer att bygga på vetenskapliga fakta och ta
hänsyn till hälsomässiga och miljömässiga såväl som
etiska och socio-ekonomiska effekter.
I  sitt betänkande  Att  spränga  gränser  -
Bioteknikens möjligheter och risker (SOU 2000:103)
lägger Bioteknikkommittén fram förslag om en svensk
bioteknikpolitik  i  21  punkter.  Bland  annat
framhåller kommittén att det är väsentligt att det
finns ett bättre underlag för riskbedömningar från
försöksutsättningar än vad som finns för närvarande
innan gentekniskt förändrade organismer släpps ut på
marknaden.  Försöksutsättningar  av  gentekniskt
förändrade  organismer  i  naturen  bör  därför
genomföras  och utvärderas på ett vetenskapligt
godtagbart sätt för att bygga upp så mycket kunskap
som möjligt. Vidare föreslår kommittén att avsiktlig
utsättning av genetiskt förändrade organismer med
antibiotikaresistentgener  i miljön bör upphöra.
Kommittén framhåller att den bioteknikrelaterade
forskningen  måste  prioriteras.  I  betänkandet
redovisas också de etiska normer som återspeglas i
lagstiftning, i internationella deklarationer och i
andra riktlinjer på bioteknikområdet. Betänkandet
bereds inom Regeringskansliet.  Med det anförda
finner utskottet syftet med motion 2000/01:MJ537 (s)
om  översyn  av  regelverket  för  odling  av
genmodifierade organismer och om vikten av en bred
forskning  på området tillgodosett  utan  något
riksdagens uttalande i frågan.
Vid ett par tidigare tillfällen och senast våren
2000 (bet. 1999/2000:MJU12) har utskottet behandlat
motioner om en internationell konferens om gen-etik.
Som utskottet då framhöll har  det  ingått  i
Bioteknikkommitténs uppdrag att bedöma långsiktiga
förändringseffekter av den moderna biotekniken och
att lämna förslag till en övergripande politik för
området i ett  internationellt  perspektiv. Med
hänvisning  härtill  och till vad utskottet  i
tillämpliga delar anfört ovan avstyrker utskottet
motion  2000/01:MJ504 (kd) om en internationell
konferens om gen-etik.
Övriga frågor

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker motioner (s, m, c) om
matkvalitet  och måltidens betydelse, ett
livsmedelsforskningsinstitut       samt
kvalitetsförbättring  av  svenskt  oxkött.
Utskottet hänvisar bl.a. till gällande regler
inom EU och till pågående arbete på området.
Utskottets ställningstagande

Med anledning av motion 2000/01:MJ259 (c) yrkande 10
om måltidens betydelse vill utskottet erinra om att
sedan år 1999 firas Måltidens Dag, ett initiativ
från Riksnätet måltidens dag som bl.a. består av
Centrum för tillämpad näringslära, ICA-handlarna, KF
och Kungliga Skogs- och lantbruksakademien. Syftet
är att  lyfta  fram måltiden som en lustfylld
upplevelse och en positiv träffpunkt och därmed en
viktig ingrediens i ett gott liv och att höja
vardagsmåltidens status. Utskottet vill även erinra
om regeringens redogörelse i budgetpropositionen för
år 2001, utgiftsområde 23, för arbetet med att bilda
en måltidsakademi med syfte att, med stöd  av
vetenskap  och  praktisk  erfarenhet,  främja
kunskaperna om måltiden. Med det anförda och med
hänvisning till vad utskottet i tillämpliga delar
anfört ovan om sambandet mellan hälsa och matvanor
avstyrks motionen i aktuell del i den mån den inte
kan anses tillgodosedd.
Frågan   om    inrättande    av    ett
livsmedelsforskningsinstitut i Kävlinge blev aktuell
i samband med den då planerade nedläggningen av
kärnkraftverket i Barsebäck. Enligt vad utskottet
inhämtat bereds ärendet numera av VINNOVA, Verket
för innovationssystem, inom Näringsdepartementets
ansvarsområde. Med det anförda avstyrker utskottet
motion 2000/01:MJ248 (s) yrkande 4 om behovet av ett
institut om livsmedelsforskning och om institutets
lokalisering.
Med hänvisning till vad utskottet i tillämpliga
delar  anfört  ovan  under  avsnittet   om
livsmedelssäkerhet avstyrks motion 1999/2000:MJ207
(m) om kvalitetsförbättring av det svenska oxköttet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som framförs
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

1. Märkning av livsmedel
Riksdagen avslår motionerna  1999/2000:MJ252
yrkande 6, 2000/01:
MJ233  yrkande  6, 2000/01:MJ257 yrkande  5,
2000/01:MJ531, 2000/01:
MJ711 yrkande 16, 2000/01:Bo520 yrkande 3 och
2000/01:Sf274 yrkande 22.
Reservation 1 (mp)
Reservation 2 (c)
2. Ursprungsmärkning av fisk och fiskprodukter
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ418 yrkande
4.
3. Obligatorisk märkning av ägg
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ523 yrkande
2.
Reservation 3 (mp)
4. S.k. funktionella livsmedel
Riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:MJ248
yrkande  2,  2000/01:MJ256  yrkande  16  och
2000/01:MJ526.
Reservation 4 (m)
5. Dricksvatten
Riksdagen  avslår motionerna 1999/2000:MJ727
yrkande 7 och 2000/01:MJ533.
6. Inrättande av en europeisk
livsmedelsmyndighet
Riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:MJ233
yrkande 7, 2000/01:K398 yrkande 25 delvis och
2000/01:U513 yrkande 11.
Reservation 5 (c, fp)
7. Lokalisering av en europeisk
livsmedelsmyndighet
Riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:MJ233
yrkande 8 och 2000/01:
MJ536.
Reservation 6 (kd, m, c, fp)
8. Småskalig livsmedelsproduktion
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad utskottet anfört om förutsättningarna
för  småskalig  livsmedelsproduktion.  Därmed
bifaller   riksdagen   delvis   motionerna
1999/2000:MJ522, 2000/01:MJ512 yrkande 1  och
2000/01:MJ517 yrkande 8.
9. Mobila slakterier
Riksdagen  avslår motionerna 1999/2000:MJ215
yrkande 2, 1999/2000:
MJ249,  2000/01:MJ215,   2000/01:MJ236  och
2000/01:MJ517 yrkande 9.
10. Besiktning av vilt
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ540.
Reservation 7 (m)
11. Global livsmedelssäkerhet m.m.
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ218 yrkandena
1 och 8.
Reservation 8 (v)
12. Resurssnål livsmedelsproduktion
Riksdagen  avslår  motion  1999/2000:MJ547
yrkandena 2, 3 och 5.
Reservation 9 (mp)
13. Förändrade matvanor
Riksdagen  avslår  motion  1999/2000:MJ547
yrkandena 1 och 7.
Reservation 10 (mp)
14. Skärpta regler för livsmedelssäkerheten
inom EU
Riksdagen avslår motionerna  1999/2000:MJ252
yrkande 2, 1999/2000:
N214  yrkande 17, 1999/2000:U514 yrkande  9,
2000/01:MJ233 yrkande 5, 2000/01:MJ243 yrkande
14, 2000/01:MJ257 yrkande 2, 2000/01:
MJ543 och 2000/01:K398 yrkande 25 delvis.
15. Kommunal livsmedelskontroll
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ233 yrkande
9.
Reservation 11 (c)
16. Översyn av den centraliserade
laboratorieverksamheten
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ541.
17. En s.k. Livsmedels-Fass
Riksdagen avslår motion 1999/2000:U512 yrkande
16.
18. Codex Alimentarius och svenska
livsmedel
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ529.
19. Genteknik
Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ504 och
2000/01:MJ537.
Reservation 12 (kd)
20. Matkvalitet och måltidens betydelse
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ259 yrkande
10.
21. Ett livsmedelsforskningsinstitut
Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ248 yrkande
4.
22. Kvalitetsförbättring av det svenska
oxköttet
Riksdagen avslår motion 1999/2000:MJ207.
Stockholm den 13 februari 2001

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Ulf Björklund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ulf
Björklund (kd), Sinikka Bohlin (s), Göte Jonsson
(m), Kaj Larsson (s), Jonas Ringqvist (v), Ingvar
Eriksson (m), Alf Eriksson (s), Carl G Nilsson (m),
Ingemar Josefsson (s), Ann-Kristine Johansson (s),
Kjell-Erik Karlsson (v), Catharina Elmsäter-Svärd
(m), Gudrun Lindvall (mp), Eskil Erlandsson (c),
Harald Nordlund (fp), Michael Hagberg (s) och Ester
Lindstedt-Staaf (kd).

Reservationer

Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.

1. Märkning av livsmedel (punkt 1)
av Gudrun Lindvall (mp).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
1.  Riksdagen  bifaller motionerna 2000/01:Bo520
yrkande 3 och 2000/01:
Sf274  yrkande  22  samt  avslår  motionerna
1999/2000:MJ252 yrkande 6, 2000/01:MJ233 yrkande 6,
2000/01:MJ257  yrkande  5,  2000/01:MJ531  och
2000/01:MJ711 yrkande 16.
Ställningstagande

Allergier är ett växande samhällsproblem. Nästan
hälften av alla barn har eller har haft symptom på
astma eller allergi. En viktig faktor i sammanhanget
är sannolikt det ökade bruket av kemikalier i
samhället. Sverige bör vara ett föregångsland på
området och det är därför viktigt att det upprättas
långsiktiga program för bl.a. allergisanering. Det
finns  i  dag  behov  av ökade  kunskaper  om
livsmedelsallergier  och  av   forskning  om
livsmedelstillsatser  etc.  En viktig åtgärd  i
sammanhanget  är  att tydligt innehållsdeklarera
livsmedel och kemikalier. Regeringen bör verka för
att  innehållsdeklarationer  på  livsmedel  och
kemikalier förbättras.

2. Märkning av livsmedel (punkt 1)

av Eskil Erlandsson (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
1.  Riksdagen  bifaller motionerna 2000/01:MJ233
yrkande 6 och 2000/01:
MJ711  yrkande  16  samt  avslår  motionerna
1999/2000:MJ252 yrkande 6, 2000/01:MJ257 yrkande 5,
2000/01:MJ531,  2000/01:Bo520  yrkande  3  och
2000/01:Sf274 yrkande 22.
Ställningstagande

För att underlätta för konsumenterna att välja bra
mat är det angeläget att märkningen av livsmedel
förbättras inom EU. Produktionsland skall framgå
liksom huruvida livsmedlet innehåller genmodifierade
produkter, antibiotika, hormoner, färgämnen eller
andra  tillsatser.  Genom  en  positiv märkning
stimuleras  konsumenterna  att  köpa miljömärkta
livsmedel. Detta främjar en miljövänlig produktion
och bidrar till  att  den gemensamma marknaden
fungerar på ett bra sätt genom att signaler sänds
till  tillverkare  om  vad  som  efterfrågas.
Centerpartiet kräver en  konsekvent märkning av
livsmedel och aktivt arbete inom  EU  för att
underlätta konsumenters fria val. Detta bör ges
regeringen till känna.

3. Obligatorisk märkning av ägg (punkt 3)

av Gudrun Lindvall (mp).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
3. Riksdagen bifaller motion 2000/01:MJ523 yrkande
2.
Ställningstagande

Inom EU pågår ett arbete för att ta fram ett
märkningssystem för ägg. Sverige bör vara mycket
aktivt  i  det  arbetet. Kravet bör vara  att
märkningssystemet tydligt skall ge den information
som konsumenterna efterfrågar. Av märkningen bör det
därför framgå bl.a. om äggen kommer från hönor som
gått i det fria eller suttit i burar. Därmed
ansluter jag mig till synpunkterna och förslaget i
motion 2000/01:MJ523 (m) yrkande 2.

4. S.k. funktionella livsmedel (punkt 4)

av Göte Jonsson (m), Ingvar Eriksson (m), Carl G
Nilsson (m) och Catharina Elmsäter-Svärd (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
4. Riksdagen bifaller  motionerna  2000/01:MJ248
yrkande  2,  2000/01:MJ256  yrkande  16  och
2000/01:MJ526.
Ställningstagande
I dag är möjligheten att marknadsföra funktionella
livsmedel  genom  att  göra  produktspecifika
hälsopåståenden begränsad, vilket verkar hämmande på
utvecklingen. Det är därför både från konsument- och
producentsynpunkt av stor vikt att Sverige snarast
inför temporära bestämmelser för denna  typ av
livsmedel.  Därigenom  skapas  möjligheter  till
välgrundad  information  till  konsumenterna och
rimliga  förutsättningar  för producenterna  att
marknadsföra dessa produkter.  Ett  förslag  om
produktspecifika påståenden finns redan framtaget av
Stiftelsen Svensk Näringsforskning. Vi anser att
detta förslag bör kunna utgöra grunden för sådana
temporära bestämmelser och föreslår att riksdagen
som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförs i motionerna 2000/01:MJ248 (s) yrkande 2,
2000/01:MJ256 (m) yrkande 16 och 2000/01:MJ526 (m).

5. Inrättande av en europeisk
livsmedelsmyndighet (punkt 6)

av Eskil Erlandsson (c) och Harald Nordlund (fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:
6. Riksdagen  bifaller  motionerna 2000/01:MJ233
yrkande 7 och 2000/01:
K398  yrkande  25  delvis samt  avslår  motion
2000/01:U513 yrkande 11.
Ställningstagande

Eftersom  livsmedelsprodukter  är  föremål  för
internationell handel, behövs regler och kontroller
för  att  garanterna produkternas kvalitet.  De
nationella myndigheterna på livsmedelsområdet kan
inte  var  för sig göra detta. Den europeiska
livsmedelsmyndighet  som just nu håller på att
införas bör därför ges befogenhet att kontrollera de
nationella myndigheterna. I enlighet härmed bör
livsmedelsmyndigheten,  i likhet med t.ex. EU:s
konkurrensmyndighet, också ges juridisk rätt att
föreslå kommissionen sanktioner då någon nationell
myndighet inte uppfyller  sina  åligganden.  Vi
föreslår därför att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad som anförs i motionerna
2000/01:MJ233 (c) yrkande 7 och 2000/01:K398 (fp)
yrkande 25 delvis.

6. Lokalisering av en europeisk
livsmedelsmyndighet (punkt 7)

av Ulf Björklund (kd), Göte Jonsson (m), Ingvar
Eriksson (m), Carl G Nilsson (m), Catharina
Elmsäter-Svärd (m), Eskil Erlandsson (c), Harald
Nordlund (fp) och Ester Lindstedt-Staaf (kd).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:
7. Riksdagen bifaller motion 2000/01:MJ233 yrkande 8
samt avslår motion 2000/01:MJ536.
Ställningstagande

Vårt  land  har  en  lång  tradition  av  god
livsmedelskontroll  och  goda  förhållanden  i
livsmedelsproduktionen.  Vi  har  en  sträng
djurskyddslag och vi har målmedvetet arbetat för att
utrota salmonella. Vissa uppfödningsmetoder som är
tillåtna i andra länder är förbjudna i vårt land,
och Sverige och svenska bönder är i många avseenden
föredömen för övriga EU-länder. Mot bakgrund av
dessa förhållanden är enligt vår mening Sverige ett
mycket lämpligt alternativ för en lokalisering av
EU:s livsmedelsmyndighet. Därmed ansluter vi oss
till synpunkterna i motion 2000/01:MJ233 (c) yrkande
8 att regeringen aktivt bör verka för ett sådant
beslut.

7. Besiktning av vilt (punkt 10)

av Göte Jonsson (m), Ingvar Eriksson (m), Carl G
Nilsson (m) och Catharina Elmsäter-Svärd (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 10 borde
ha följande lydelse:
10. Riksdagen bifaller motion 2000/01:MJ540.
Ställningstagande

Enligt direktiv nr 92/45/EEG gäller om utsläppande
på marknaden av viltkött m.m. att alla vilda djur
fällda i jakt och avsedda för försäljning skall
besiktigas av veterinär eller livsmedelshygienist.
Även  lokaler  för  förvaring av viltet  måste
godkännas. Direktivet medger inte undantag från
dessa regler. Rent allmänt kan konstateras att de
svenska reglerna för nedlagda djur avsedda för
konsumtion i Sverige är betydligt mindre långtgående
och endast omfattar älgkött för försäljning. I en
rapport från kommissionen hösten 2000 konstateras
att  de  svenska reglerna inte lever upp till
direktivets krav. I arbetet med att stärka lokal och
regional  livsmedelsproduktion  har  småskalig
förädling och försäljning även av kött från vilt sin
givna och betydelsefulla plats. Som anförs i motion
2000/01:MJ540 (m) bör regelverket vara så utformat
att  det  låter  sig  anpassas  till  svenska
förhållanden. Det är inte rimligt med en byråkrati
som kräver att till varje jaktlag måste rekryteras
en besiktningsveterinär i det fall nedlagt småvilt
skall  ätas  av  annan än jaktlaget. En sådan
besiktning skulle innebära  att kostnaderna för
jakten  blir oöverstigliga. Därmed  blir  också
tillgången  på  viltfågel  och  annat  småvilt
förbehållen en mycket begränsad krets av köpstarka
hushåll. Vi anser att regeringen inom EU med kraft
och stor bestämdhet bör verka för ett regelsystem
som, givetvis med beaktande av hygienaspekter och
annan hänsyn till folkhälsan, bättre än vad som är
fallet i dag tar hänsyn till svenska förhållanden
och till allmänhetens rättsuppfattning.

8. Global livsmedelssäkerhet m.m. (punkt 11)

av Jonas Ringqvist (v) och Kjell-Erik Karlsson
(v).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 11 borde
ha följande lydelse:
11.  Riksdagen  bifaller  motion  2000/01:MJ218
yrkandena 1 och 8.
Ställningstagande

Vi  har alla ansvar för att genom  förändrade
konsumtionsmönster och omläggning av produktionen
bidra till en rättvis global livsmedelsförsörjning.
En del av den förändring som måste genomföras är
minskning  av  användningen  av  spannmål  och
proteinfoder inom animalieproduktionen. För att öka
den allmänna kunskapen i dessa frågor och stimulera
till en socialt och ekologiskt hållbar konsumtion av
livsmedel   bör   regeringen   initiera   en
informationskampanj om mat, miljö och rättvisa.
Kampanjen bör genomföras  i nära samarbete med
forskarvärlden och folkrörelserna. Riksdagen bör
således bifalla motion 2000/01:MJ218 (v) yrkande 1.
Förutom de ekologiska hindren för en öppnare
världsmarknad för jordbruksprodukter finns också ett
antal sociala och ekonomiska hinder för att fattiga
bönder i u-länder skall kunna dra nytta av en ökad
världshandel. Bland annat fokuseras diskussionen om
frihandel med jordbruksprodukter i dag framför allt
på jordbrukssubventioner och tull- och kvothinder.
Den  kritik som framförs i sammanhanget  måste
givetvis tas på allvar, men övriga problem, såsom
fattigdom och brist på jämställdhet, kommer ofta i
skymundan. Som anförs i motion 2000/01:MJ218 (v)
borde det vara Sveriges  uppgift att, som ett
progressivt land i utvecklingsfrågor, sätta dessa
och andra frågor  om  fattigdomsbekämpning  och
jämställdhet överst på dagordningen i arbetet för
ökad livsmedelssäkerhet. Riksdagen  bör  således
bifalla yrkande 8 i motionen.

9. Resurssnål livsmedelsproduktion (punkt 12)

av Gudrun Lindvall (mp).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 12
borde ha följande lydelse:
12.  Riksdagen  bifaller  motion 1999/2000:MJ547
yrkandena 2, 3 och 5.
Ställningstagande

Rapporten Ett första steg mot hållbara matvanor,
utgiven av Centrum  för  Tillämpad Näringslära,
Stockholms läns landsting, visar tydligt att vi, för
att kunna uppfylla internationella och nationella
miljömål, måste förändra våra kostvanor. En sådan
förändring kräver ett jordbruk med riktning mot
ekologisk livsmedelsproduktion. Detta kommer att
kräva ytterligare styrmedel i form av skatter på
handelsgödsel och bekämpningsmedel men också ökat
stöd  till  det  ekologiska  jordbruket.  Inom
miljöpolitiken krävs förändringar såväl vad gäller
användning av fossila bränslen, både för transporter
och  framställning  av  handelsgödsel,  som  av
inriktningen av livsmedelskedjan i dess helhet.
Riksdagen bör således bifalla motion 1999/2000:MJ547
(mp) yrkandena 2, 3 och 5.

10. Förändrade matvanor (punkt 13)

av Gudrun Lindvall (mp).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 13
borde ha följande lydelse:
13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförts i reservation 10. Därmed
bifaller riksdagen delvis motion 1999/2000:MJ547
yrkandena 1 och 7.
Ställningstagande

Under 1900-talet har livsmedelskedjan utvecklats
till en  mycket  omfattande  och resurskrävande
hantering. Sammantaget utgör livsmedelskedjan en av
våra stora miljöbelastare som bidrar till alla de
stora miljöhoten, såväl i vårt land som globalt. I
rapporten Ett första steg mot hållbara matvanor tas
upp frågor om livsmedelskedjans, och därmed också
våra matvanors, påverkan på miljön. Sammantaget
konstateras att våra konsumtionsmönster när det
gäller livsmedel inte är långsiktigt hållbara och
måste  förändras.  Bland  annat  skall  maten
tillfredsställa primära behov och ge förutsättningar
för god hälsa och minska riskerna för kostrelaterade
sjukdomar. Valet av livsmedel skall eliminera eller
minska miljöproblemen och hotet mot den biologiska
mångfalden. Även etiska aspekter och konsumenternas
krav  på  livsmedelssäkerhet  och  tillräcklig
information måste beaktas. I rapporten framläggs
också ett antal förslag som visar i vilken riktning
matvanorna och därmed utbudet av livsmedel måste
förändras. Vad som anförts i motion 1999/2000:MJ547
(mp)  yrkandena 1 och 7 om nödvändigheten  av
förändring av våra matvanor i enlighet med rapporten
och om en nationell kostrådgivning till förmån för
hållbara matvanor bör ges regeringen till känna.

11. Kommunal livsmedelskontroll (punkt 15)

av Eskil Erlandsson (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 15
borde ha följande lydelse:
15. Riksdagen bifaller motion 2000/01:MJ233 yrkande
9.
Ställningstagande

Som anförs i motion 2000/01:MJ233 (c) har regeringen
ännu inte framlagt  förslag  till riksdagen om
förstatligande av livsmedelstillsynen. Centerpartiet
vill  emellertid  redan nu slå fast  att  ett
förstatligande av tillsynen i enlighet med SLV:s
rapport 9-2000 inte är att föredra. En statlig
tillsyn  skulle  enligt  vår  mening  försämra
kontakterna mellan tillsynsmyndighet, näringsidkare
och andra som tillsynsmyndigheterna kontrollerar.
Betydelsefull  lokalkännedom  skulle gå förlorad
samtidigt som många skulle uppleva kontakterna med
myndigheterna  som  mer  komplicerade. En sådan
utveckling   är   inte   till   gagn   för
livsmedelstillsynen. Jag ansluter mig således till
kravet i motionens yrkande 9 att livsmedelstillsynen
skall bibehållas på kommunal nivå.

12. Genteknik (punkt 19)

av Ulf Björklund (kd) och Ester Lindstedt-Staaf
(kd).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 19 borde
ha följande lydelse:
19.  Riksdagen bifaller motion 2000/01:MJ504 samt
avslår motion 2000/01:
MJ537.
Ställningstagande
Hastigheten i den gentekniska utvecklingen är
svindlande hög. Vad som i går var science fiction är
i dag verklighet. Av flera skäl är den gentekniska
utvecklingen en angelägenhet för världssamfundet.
Risken för rashygieniska projekt, möjligheten att
överföra DNA från/till människa och andra organismer
och frågor om genetisk integritet måste betraktas
som människorättsfrågor. Med tanke på konsekvenserna
för djur och växter av genetisk modifiering är det
även  en  internationell  angelägenhet   hur
genmanipulerade  organismer  skall  användas och
kontrolleras. Som anförs i motion 2000/01:MJ504 (kd)
bör Sverige aktivt verka för en internationell
konferens om gen-etik, lämpligen i FN:s regi.
Särskilda yttranden

1. Obligatorisk märkning av ägg

Jonas Ringqvist (v) och Kjell-Erik Karlsson (v)
anför:
Inom EU pågår  arbete  för  att  ta fram ett
märkningssystem för ägg. Vi har därför valt att inte
reservera oss i denna fråga men vill ändå framhålla
betydelsen av att Sverige är mycket aktivt i arbetet
på  detta  område.  Kravet  bör  vara  att
märkningssystemet tydligt skall ge den information
som konsumenterna efterfrågar. Av märkningen bör
därför klart framgå bl.a. om äggen kommer från hönor
som uppfötts i det fria eller i burar. Givetvis
måste  märkningen vara obligatorisk.  Vi  anser
dessutom att Sverige bör gå före och införa systemet
nationellt innan det införs i övriga EU-länder i den
mån det gemensamma införandet dröjer.

2. Dricksvatten

Ulf Björklund (kd) och Ester Lindstedt-Staaf (kd)
anför:
Sedan motion 1999/2000:MJ727 (kd) skrevs har EU i
juni  2000 antagit ett ramdirektiv för vatten.
Grundtanken i motionen sammanfaller med direktivet.
Kristdemokraterna har i flera år motionerat om
behovet av kvalificerad yrkesutbildning för personal
vid vatten- och avloppsverken. Dagens va-verk liknar
alltmer processindustrier, och i framtiden kommer
den bilden att förstärkas. Datatekniken blir helt
oumbärlig  i driften och som uppföljnings- och
planeringsinstrument, och det är numera en avancerad
balansakt  att  framställa  och  distribuera
dricksvatten. De närmaste åren kommer ett stort
antal anställda att lämna branschen på grund av
ålder.  Enligt  branschens egen uppfattning  är
gymnasie- och högskoleutbildade ungdomar framtidens
rekryteringsbas.  Utskottet  har  tidigare  inte
tillmötesgått Kristdemokraternas krav på utbildning
av  personal  vid  vattenverken.  Det  nya
forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsplanering bör dock kunna medverka till sådan
utbildning. Enligt vår uppfattning ger utskottet i
detta betänkande en god beskrivning av utbildningen
på området.

3. Skärpta regler för
livsmedelssäkerheten inom EU

Ulf Björklund (kd) och Ester Lindstedt-Staaf (kd)
anför:
Livsmedel är inte bara en fråga om  pris och
näringsämnen. För Kristdemokraternas del handlar det
också om kvalitetssäkring, djurhållning och öppna
landskap. Konsumenterna har ett växande intresse av
en fortsatt inhemsk produktion av livsmedel som
utgår från miljö- och djurhållningsmässigt goda
villkor. Kostens innehåll och säkra livsmedel är
viktiga frågor inför framtiden både nationellt och
internationellt.  En  fungerande  marknadsekonomi
förutsätter kunniga och kritiska konsumenter som har
möjlighet  att  göra  medvetna  val och etiska
ställningstaganden. Konsumenterna skall också genom
medvetna val av livsmedel ha möjlighet att påverka
sin  hälsa.  Allt  detta  ställer  krav  på
ursprungsmärkning, fullständig innehållsdeklaration,
märkning av genmodifierade varor m.m. Härutöver
behöver unga människors ställning som  medvetna
konsumenter stärkas.
BILAGA

Förteckning över behandlade förslag
Motioner från allmänna motionstiden
1999

1999/2000:MJ207 av Bertil Persson (m) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad  i  motionen  anförts  om  behovet  av
kvalitetsförbättring av det svenska oxköttet.

1999/2000:MJ215 av Kenneth Johansson (c) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts  om  mobila
slakterier.
1999/2000:MJ249 av Per-Olof Svensson m.fl. (s) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att ett nytt
regelverk för gårdsslakterier med primärproduktion
tas fram.

1999/2000:MJ252 av  Harald Nordlund och Lennart
Kollmats (fp) vari yrkas
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en skärpning av
livsmedelslagstiftningen i EU,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om krav på
märkning av importerat hormonkött.
1999/2000:MJ522 av Lena Ek och Agne Hansson (c) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om dispens för
småskalig livsmedelsproduktion.

1999/2000:MJ547 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp) vari
yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om nödvändigheten
av att ändra våra matvanor i enlighet med rapporten,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om behovet av att
göra hela livsmedelskedjan resurssnål,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att förändra
jordbrukspolitiken i syfte att  främja hållbara
matvanor,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att ändra
miljöpolitiken i syfte att främja hållbara matvanor,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om nationell
kostrådgivning till förmån för hållbara matvanor.
1999/2000:MJ727 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)
vari yrkas
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om utbildning av
personal vid vattenverken.
1999/2000:N214 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari
yrkas
17. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om flexiblare
lagstiftning för enklare matställen.
1999/2000:U512 av Marianne Andersson m.fl. (c) vari
yrkas
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om en förteckning
över tillsatser i livsmedel, en s.k. Livsmedels-
Fass.
1999/2000:U514 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) vari
yrkas
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om avreglering av
produktstandarder.

Motioner från allmänna motionstiden
2000

2000/01:MJ215 av Berit Adolfsson (m) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att förändra regelverket för
mobila slakterier.

2000/01:MJ218 av Gudrun Schyman m.fl. (v) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen begär att regeringen genomför en
informationskampanj om mat,  miljö och rättvisa
enligt vad i motionen anförs.
8. Riksdagen begär att regeringen skall verka för
att frågor om fattigdomsbekämpning och jämställdhet
sätts överst på dagordningen i arbetet för en ökad
livsmedelssäkerhet.
2000/01:MJ233 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige måste
vara pådrivande för att se till att EU sätter
barnens   hälsa   i   förgrunden  för  sin
livsmedelspolitik.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en konsekvent
märkning av livsmedel och aktivt arbete inom EU för
att underlätta konsumenternas fria val.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om införandet av en
gemensam livsmedelsmyndighet med befogenheter på EU-
nivå.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att förlägga EU:s
livsmedelsmyndighet i Sverige.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  fortsatt
livsmedelstillsyn på kommunal nivå.
2000/01:MJ236 av Anne Ludvigsson (s) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen   anförs   om   mindre  slakteriers
förutsättningar och stöd för utveckling av mobila
slakterier.

2000/01:MJ243 av Alf  Svensson m.fl. (kd) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om konsumentintresset
inom livsmedelsområdet.
2000/01:MJ248 av Marie Granlund m.fl. (s) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om  regler för
functional food.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om behov och
lokalisering av livsmedelsforskningsinstitut.
2000/01:MJ256 av Ingvar Eriksson m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om s.k. functional
foods.
2000/01:MJ257 av  Harald  Nordlund  och Lennart
Kollmats (fp) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:
2. Riksdagen begär att regeringen i EU verkar för
ett europeiskt kontrollsystem för mat och en basnivå
för livsmedelssäkerheten.
5. Riksdagen begär att regeringen inom EU driver
kravet på märkning av importerat hormonkött.
2000/01:MJ259 av Sven Bergström (c) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:
10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om matkvalitet och
måltidens betydelse.
2000/01:MJ418 av Åsa Torstensson m.fl. (c) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ursprungsmärkning av
fisk och fiskprodukter.
2000/01:MJ504 av Mikael Oscarsson (kd) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att Sverige aktivt bör verka för
att få till stånd en internationell konferens om
gen-etik, gärna i FN:s regi.

2000/01:MJ512 av Åsa Torstensson (c) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
livsmedelslagstiftningen och dess tillämpningar för
småskalig livsmedelsförädling bör ses över i syfte
att  underlätta  näringsverksamhet  för  bl.a.
skärgården.
2000/01:MJ517 av Jonas Ringqvist m.fl. (v) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att regeringen skall underlätta för den som
vill starta en  småskalig livsmedelsförädling i
enlighet med vad som anförs i motionen.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om mobila slakterier.
2000/01:MJ523 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en obligatorisk
märkning av ägg.
2000/01:MJ526 av Inga Berggren och Anna Åkerhielm
(m) vari föreslås att riksdagen fattar följande
beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att omedelbart
införa temporära bestämmelser för s.k. functional
food.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att de av
Stiftelsen  Svensk  Näringsforskning (numera SNF
Swedish Nutrition Foundation) framtagna förslagen
bör kunna utgöra grunden i dessa regler.
2000/01:MJ529  av  Håkan Juholt m.fl. (s) vari
föreslås att riksdagen  fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att Codex Alimentarius bör
omfatta alla svenska livsmedel redan år 2001.

2000/01:MJ531 av Mona Berglund Nilsson och Lisbet
Calner  (s) vari föreslås att riksdagen fattar
följande  beslut:  Riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
att bättre tydliggöra konsumentinformationen på den
svenska barnmaten.

2000/01:MJ533 av Lena Ek (c) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om nationell analys av
tillgång till dricksvatten.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om  hot  mot
vattenkvaliteten särskilt i Stockholmsområdet.
2000/01:MJ536 av Karin Olsson m.fl.  (s)  vari
föreslås  att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen  anförs  om  att förlägga EU:s
livsmedelsmyndighet till Blekinge län.

2000/01:MJ537 av Birgitta Ahlqvist  och Lennart
Klockare (s) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en översyn av
regelverket som i dag reglerar beslutsgången vad
avser odling av genmodifierade organismer.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vikten av att en
bred forskning om genetiskt modifierade organismer
bedrivs.
2000/01:MJ540 av Carl G Nilsson (m) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om besiktning av vilt.

2000/01:MJ541 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om en översyn  av  den
centraliserade laboratorieverksamheten.

2000/01:MJ543 av Agneta Lundberg m.fl. (s) vari
föreslås  att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om krav på branschintyg vad
gäller erforderliga kunskaper  när  det  gäller
grundläggande regler för livsmedelshantering och
livsmedelslagstiftning.

2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en konsekvent
märkning och aktivt arbete inom EU för att minska
antibiotikaanvändning  och  genmodifiering  av
livsmedel.
2000/01:Bo520 av Thomas Julin  m.fl. (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om förbättrad
innehållsdeklaration på livsmedel och kemikalier.
2000/01:K398 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om livsmedelssäkerhet.
2000/01:U513 av Bo Lundgren m.fl. (m) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:
11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att upprätta en
gemensam livsmedelsmyndighet inom EU.
2000/01:Sf274 av Matz Hammarström m.fl. (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen  anförs  om  förbättrad
innehållsdeklaration på livsmedel och kemikalier.