Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2015

Beslut

Uppmaningar till regeringen om livsmedelspolitik (MJU3)

Riksdagen uppmanar regeringen att

  • ta initiativ till ett ökat internationellt samarbete för att minska användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen
  • ge Statskontoret i uppdrag att undersöka hur statens livsmedelskontroll kan gå i riktning mot att stärka dialogen och minska antalet förelägganden
  • ge Livsmedelsverket uppdraget att arbeta för säkra livsmedel, bra livsmedelshantering och bra matvanor på ett sätt som gör att företagande i livsmedelsbranschen underlättas
  • genomföra en kartläggning av de kontakter med myndigheterna som livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå för att på sikt kunna minska antalet regler som företagen måste följa.

Uppmaningarna, tillkännagivandena, gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om livsmedelspolitik och en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av statens livsmedelskontroll. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motion 2014/15:2974 yrkande 11 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen ska ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden. Med bifall till motion 2014/15:2974 yrkande 12 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen ska ge Livsmedelsverket ett särskilt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas. Med bifall till motion 2014/15:2974 yrkande 13 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att en kartläggning bör genomföras över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna minska företagens regelbörda. Med bifall till motion 2014/15:2974 yrkande 7 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-02-25
Reservationer 17
bet 2014/15:MJU3

Uppmaningar till regeringen om livsmedelspolitik (MJU3)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att

  • ta initiativ till ett ökat internationellt samarbete för att minska användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen
  • ge Statskontoret i uppdrag att undersöka hur statens livsmedelskontroll kan gå i riktning mot att stärka dialogen och minska antalet förelägganden
  • ge Livsmedelsverket uppdraget att arbeta för säkra livsmedel, bra livsmedelshantering och bra matvanor på ett sätt som gör att företagande i livsmedelsbranschen underlättas
  • genomföra en kartläggning av de kontakter med myndigheterna som livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå för att på sikt kunna minska antalet regler som företagen måste följa.

Uppmaningarna, tillkännagivandena, gjordes i samband med att miljö- och jordbruksutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om livsmedelspolitik och en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av statens livsmedelskontroll. Utskottet föreslog också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-03
Debatt i kammaren: 2015-03-04
4

Beslut

Beslut: 2015-03-04
25 förslagspunkter, 21 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Livsmedelskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ge Statskontoret i uppdrag att se över alternativa modeller för livsmedelskontroll i syfte att stärka dialoginslagen och i högre grad undvika förelägganden.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1065 av Betty Malmberg (M),

2014/15:1225 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 och

2014/15:1547 av Johnny Skalin (SD) samt

bifaller motion

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 11.

Reservation 1 (S, MP)

2. Avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 7 och

2014/15:1064 av Betty Malmberg (M).

Reservation 2 (M)

3. Ökad samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 3 (V)

4. Livsmedelsbedrägerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 4 (M)

5. Standardiserade kontrollsymboler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 5 (M)

6. Byte av livsmedelsinspektör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 6 (M)

7. Revision och uppföljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 7 (V)

8. Brott mot livsmedelslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3016 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3 och

2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 45 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 247 45 20 37


9. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Ursprungsmärkning av matvaror

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5,

2014/15:334 av Lennart Axelsson (S),

2014/15:482 av Catharina Bråkenhielm (S),

2014/15:546 av Helena Lindahl och Anders Ahlgren (C),

2014/15:2169 av Paula Holmqvist m.fl. (S) delyrkande 1,

2014/15:2382 av Saila Quicklund (M) yrkande 1 och

2014/15:2780 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 10 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 45 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 1 17 0 4
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 280 31 0 38


11. Information om mat på restauranger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Märkning av livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 3 och 4,

2014/15:398 av Katarina Brännström (M),

2014/15:1303 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:1982 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (MP) och

2014/15:2080 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 11 (M)

13. Ekologisk märkning av berikad växtbaserad mjölkdryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:335 av Sara Karlsson (S).

Reservation 12 (V)

14. Kvalitetsmärkning av matprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Märkning av kött som slaktats utan bedövning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1026 av Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD) yrkandena 2 och 3,

2014/15:2491 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) yrkande 2 och

2014/15:1286 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 45 0 4
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 266 45 0 38


16. Utreda effekter av tillsatser i livsmedel samt regler om innehållet i mat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

17. Hantering av viltprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2977 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkandena 6 och 9,

2014/15:1073 av Magnus Oscarsson (KD),

2014/15:1248 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2-4 och

2014/15:2078 av Agneta Gille och Helén Pettersson i Umeå (S).

Reservation 14 (M)

18. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att ge Livsmedelsverket ett särskilt uppdrag att i konsumenternas intresse arbeta för att säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor bör utformas så att företagande inom livsmedelssektorn underlättas. 

Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:662 av Jan Ericson (M),

2014/15:665 av Jan Ericson (M) yrkande 2 och

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 6 och

bifaller motion

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 12.

Reservation 15 (S, MP)

19. Kartläggning av livsmedelsföretagens myndighetskontakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att genomföra en kartläggning över vilka myndighetskontakter livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå i syfte att på sikt kunna minska företagens regelbörda.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 13.

Reservation 16 (S, MP)

20. Rökta matprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

21. Mål för offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:255 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 45 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 291 20 0 38


22. Antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast ska ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete och engagemang för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen.


23. Dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

24. Snus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

25. Kosttillskott som innehåller steroider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument