Lokala aktionsgrupper

Näringsutskottets bet 2014/15:NU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2015

Beslut

Ny lag om lokala aktionsgrupper (NU19)

Det kommer nya bestämmelser som gäller så kallade lokala aktionsgrupper. Sverige kommer under 2014-2020 att ge stöd till lokal utveckling på landsbygden inom ramen för de europiska struktur- och investeringsfonderna. De lokala aktionsgrupperna är grupper som bland annat tar emot och bedömer ansökningar om stöd, väljer ut insatser och bestämmer stödbelopp. I grupperna finns personer från den offentliga, privata och ideella sektorn.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att regeringen ska få ta fram föreskrifter om lokala aktionsgruppers handläggning av ärenden. Till viss del utför gruppen myndighetsutövning och därför är det viktigt att den följer regler, till exempel bestämmelser om jäv. Bestämmelserna gäller även de lokala aktionsgruppernas uppgiftsskyldighet och tystnadsplikt.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-04-28
Trycklov: 2015-04-29
Reservationer 1
bet 2014/15:NU19

Ny lag om lokala aktionsgrupper (NU19)

Det kommer nya bestämmelser som gäller så kallade lokala aktionsgrupper. Sverige kommer under 2014-2020 att ge stöd till lokal utveckling på landsbygden inom ramen för de europiska struktur- och investeringsfonderna. De lokala aktionsgrupperna är grupper som bland annat tar emot och bedömer ansökningar om stöd, väljer ut insatser och bestämmer stödbelopp. I grupperna finns personer från den offentliga, privata och ideella sektorn.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att regeringen ska få ta fram föreskrifter om lokala aktionsgruppers handläggning av ärenden. Till viss del utför gruppen myndighetsutövning och därför är det viktigt att den följer regler, till exempel bestämmelser om jäv. Bestämmelserna gäller även de lokala aktionsgruppernas uppgiftsskyldighet och tystnadsplikt.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-05
Debatt i kammaren: 2015-05-06
4

Beslut

Beslut: 2015-05-06
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om lokala aktionsgrupper,

2. lag om ändring i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
2. Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3048 av Håkan Svenneling m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 18 0 0 1
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 42 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 284 20 0 45