Kulturutskottets betänkande
2001/02:KRU21

Lotterier över Internet m.m.


Sammanfattning

I  betänkandet behandlas proposition 2001/02:153
Lotterier över Internet m.m. jämte motioner väckta
dels med anledning av propositionen, dels under
allmänna motionstiden i september 2001.
I  propositionen  föreslås  att  lotterilagen
(1994:1000) anpassas till den tekniska utvecklingen
genom att det i lagen införs särskilda regler för
lotterier   som  förmedlas  med  hjälp  av
elektromagnetiska vågor. Ändringarna innebär att
föreningslivets   anordnare   av   lotterier
fortsättningsvis får möjlighet att förmedla sina
lotterier även med hjälp av kommunikationstjänster
såsom Internet, mobiltelefoni eller liknande.
Tillstånd att anordna eller förmedla lotterier med
hjälp av elektromagnetiska vågor föreslås i princip
få ges under samma förutsättningar som gäller för de
traditionella formerna av lotterier.  Regeringen
eller  den  myndighet  som regeringen bestämmer
föreslås vidare ges möjlighet att utfärda särskilda
föreskrifter för sådana lotterier som förmedlas med
hjälp  av  elektromagnetiska  vågor. Frågor  om
tillstånd enligt de föreslagna särskilda reglerna
föreslås prövas av Lotteriinspektionen.
Propositionen innehåller  även förslag om att
utvidga förbudet för den som anordnar ett lotteri
att lämna kredit för insatser i lotteriet till att
även omfatta den som är ombud för anordnaren. Vidare
föreslås att det för lotterier som bedrivs i flera
län skall ges möjlighet att beräkna vinsternas värde
med beaktande av ett sannolikt vinstutfall.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti
2002.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen med anledning
av två motionsyrkanden rörande spelandets negativa
sidor m.m. skall göra ett tillkännagivande till
regeringen  som  innebär  att regeringen i sin
aviserade proposition om spelberoendefrågor skall
lämna förslag om ökade medel till bl.a. förebyggande
åtgärder för att motverka spelmissbruk och till
behandling av dem som inte längre kan hantera sitt
spelande.

Övriga motionsyrkanden behandlade i samband med
propositionsförslagen avstyrks.

Kulturutskottet föreslår vidare att regeringen med
anledning  av  ett  motionsyrkande  rörande  A-
lotterierna skall göra ett tillkännagivande om att
A-lotteriernas  tillstånd för testförsäljning av
lotterier över Internet  bör  upphöra  när det
nuvarande tillståndet går ut den 30 juni 2002.
Därmed kan enligt utskottet alla folkrörelser fr.o.m
lagändringarnas ikraftträdande den 1 augusti 2002 på
lika   villkor  ansöka  om  tillstånd  hos
Lotteriinspektionen enligt de nya bestämmelserna i
lotterilagen.

I  betänkandet finns 8 reservationer  och  3
särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   EU:s regelverk
Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr10 yrkande 2.

2.   Forskning kring utvecklingen av
spelmarknaden och den nya tekniken

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr11 yrkande 1.
Reservation 1 (kd, fp)

3.   Egentliga lotterier

Riksdagen antar 21 a § regeringens förslag till
lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).

4.   Tydlig reglering

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr10 yrkande 3.

5.   Frågor om tillstånd

Riksdagen antar 41 § regeringens förslag till
lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).

6.   Möjlighet att utfärda särskilda
föreskrifter

Riksdagen antar 21 d § regeringens förslag till
lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).

7.   En 18-årsgräns

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr9 yrkande 1 i
denna del.
Reservation 2 (v)

8.   Krav på folkbokföring i Sverige

Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr9 yrkande
1 i denna del, 2001/02:Kr10  yrkande 4 och
2001/02:Kr11 yrkande 2.
Reservation 3 (m, kd, c, fp)
Reservation 4 (v)

9.   Spelandets negativa sidor

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  utskottet  anfört om spelandets
negativa sidor. Därmed bifaller riksdagen delvis
motionerna  2001/02:Kr10  yrkande  7  och
2001/02:Kr11 yrkande 3 samt avslår motionerna
2001/02:Kr9 yrkande 2, 2001/02:Kr11 yrkande 4,
2001/02:Kr244,  2001/02:Kr245,  2001/02:Kr255
yrkandena 2 och 3, 2001/02:So373 yrkande 3 och
2001/02:So627 yrkande 1.
Reservation 5 (kd, fp)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (c)

10.   Utvidgning av förbudet för den som
anordnar ett lotteri att lämna kredit

Riksdagen antar 37 § regeringens förslag till
lag  om ändring i lotterilagen  (1994:1000).
Riksdagen  avslår  därmed motion 2001/02:Kr10
yrkande 5.

11.   Sannolikhetsberäkning av vinsternas
värde

Riksdagen antar 16 § regeringens förslag till
lag  om  ändring i lotterilagen (1994:1000).
Riksdagen avslår  därmed  motion 2001/02:Kr10
yrkande 6.

12.   Internationell konkurrens på
spelmarknaden från utländska spelföretag

Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr323.

13.   Lotterilagen i övrigt

Riksdagen  antar regeringens  förslag  till
ändringar i lotterilagen (1994:1000) i den mån
den inte omfattas av vad utskottet föreslagit
ovan.

14.   A-lotterierna

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad utskottet anfört om A-lotterierna.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2001/02:
Kr10 yrkande 1.
Reservation 8 (s, v)

Stockholm den 23 maj 2002

På kulturutskottets vägnar


Inger Davidson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger
Davidson (kd), Agneta Ringman (s), Annika Nilsson
(s), Charlotta L Bjälkebring (v), Lennart Fridén
(m), Jan Backman (m), Paavo Vallius (s), Lars
Wegendal (s), Peter Pedersen (v), Roy Hansson (m),
Ewa Larsson (mp), Birgitta Sellén (c), Ana Maria
Narti  (fp),  Hillevi  Larsson  (s),  Christina
Pettersson (s), Gunilla Tjernberg (kd) och Kent
Olsson (m).
2001/02

KrU21


Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

Genom  beslut  i  oktober 1997 gav chefen för
Finansdepartementet efter bemyndigande av regeringen
en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn
av lotterilagen (1994:1000). Utredningen, som antog
namnet  Lotterilagsutredningen,  överlämnade  i
november  1998  delbetänkandet Automatspel  (SOU
1998:144). Delbetänkandet föranledde förslag till
ändringar i lotterilagen, vilka antogs av riksdagen
i  maj  1999.  I  juli  2000  överlämnade
Lotterilagsutredningen slutbetänkandet Från tombola
till Internet - översyn av lotterilagstiftningen
(SOU 2000:50).

I juni 1999 gav chefen för Finansdepartementet
efter bemyndigande  av  regeringen  en särskild
utredare i uppdrag att lämna förslag till hur
föreningslivets ställning på den svenska spel- och
lotterimarknaden kan stärkas. Utredningen, som antog
namnet Den nya spel- och lotteriutredningen, lämnade
sitt  betänkande Föreningslivet  på  spel-  och
lotterimarknaden (SOU 2000:9) i februari 2000.
Regeringen  behandlar  i  den  nu  aktuella
propositionen  delar  av  Lotterilagsutredningens
slutbetänkande, främst frågan  om lotterier som
förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor.
Vidare behandlas frågan om förbud för ombud att
lämna kredit för insatser i ett lotteri samt Den nya
spel- och lotterilagsutredningens förslag till nya
beräkningsprinciper  för vinsternas värde i ett
lotteri.
Innan propositionen lämnades till riksdagen har
den moderata kulturutskottsgruppen i en skrivelse
till kulturutskottet den 18 december 2001 föreslagit
att kulturutskottet omedelbart efter nyår skulle
begära att regeringen och Finansdepartementet skulle
komma till utskottet och redogöra för sina skäl att
gynna det socialdemokratiska A-lotteriet på andra
lotteriers bekostnad.

Vissa bakgrundsuppgifter


Allmänt

Nu gällande lotterilag (1994:1000) trädde i kraft
den 1 januari 1995. Lagen reglerar i stort sett alla
former för lotterier. Grundläggande är att i princip
endast svenska ideella föreningar som har till syfte
att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet och
som uppfyller vissa andra krav får anordna vissa
typer av lotterier, bl.a. egentliga lotterier.

Lagen reglerar däremot inte den spelverksamhet som
bedrivs av AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp
(ATG) utan dessa bolag har fått sina tillstånd genom
beslut av regeringen med stöd av bemyndigande i 45 §
lotterilagen.

EG-rätten

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU)
medför att gemenskapsrätten gäller i Sverige. När
det gäller lotterier och spel förekommer inte någon
särskild reglering inom EG-rätten. Det finns således
varken förordningar eller direktiv som tar sikte på
dessa  verksamheter.  De  allmänna  reglerna  i
Romfördraget gäller dock. De regler i fördraget som
är  av  särskild betydelse för regleringen  av
spelmarknaden är bl.a. reglerna om fri rörlighet för
personer och tjänster. Med hänsyn till uppbyggnaden
av den svenska spelmarknaden är de regler som tar
sikte på statliga monopol och liknande också av
särskilt intresse.
Utskottets överväganden


Tillstånd att förmedla lotterier
över Internet m.m. (propositionens
avsnitt 5)


Behov av särskilda bestämmelser (5.1)


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsförslagen om
- EU:s regelverk och
-  forskning  kring  utvecklingen  av
spelmarknaden och den nya tekniken, jämför
reservation 1 (kd, fp).

Regeringens förslag

Regeringens avsikt med de i propositionen föreslagna
reglerna för lotterier som förmedlas med hjälp av
elektromagnetiska vågor är att anpassa regleringen
till den tekniska utvecklingen.  Samtidigt vill
regeringen att sådana allmänintressen skall beaktas
såsom  strävan  att  begränsa  utnyttjandet  av
människors spelbegär och att undvika riskerna för
brott och bedrägerier i samband med lotterier samt
intresset av att lotterier endast tillåts för att
samla  in  medel  för  välgörenhet  eller  för
allmännyttiga ändamål.

Regeringen föreslår att förutsättningarna för att
anordna lotterier över exempelvis Internet skall
regleras särskilt genom bestämmelser i lotterilagen.

Motionsförslag

I motion Kr10 (m) framhålls att det är viktigt att
det regelverk som gäller inom EU noga iakttas vid
den nu aktuella ändringen av lotterilagen (yrkande
2).

Motionärerna bakom motion Kr11 (kd, fp) konstaterar
att det i dag finns mycket liten erfarenhet och
kunskap om konsekvenserna av spel över Internet. Att
öka möjligheterna till spel över Internet bör därför
enligt motionärerna också föranleda en analys av
vilka konsekvenser förändringen får för spelarna och
för spelmarknaden. Motionärerna hemställer att det
skall  initieras  en omfattande forskning kring
utvecklingen av spelmarknaden och den nya tekniken
(yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser det värdefullt att lotterireglerna
anpassas till den tekniska utvecklingen och anser i
likhet med regeringen att förutsättningarna att
anordna lotterier över exempelvis Internet skall
regleras genom särregler i lotterilagen. Utskottet
tar  i  följande  avsnitt  i betänkandet,  med
utgångspunkt i regeringens förslag, upp frågan om
innehållet i de särskilda bestämmelserna.

Beträffande  motionsyrkandet om vikten av att
iaktta EU:s regelverk kan upplysas att lagförslagen
i propositionen, med undantag för 16 och 17 §§, har
anmälts till EG-kommissionen. Kommissionen har inte
inom föreskriven tid haft några synpunkter. Med
hänvisning härtill avstyrker utskottet motion Kr10
(m) yrkande 2.

När det gäller motionsyrkandet om forskning kring
utvecklingen av spelmarknaden och den nya tekniken
kan  utskottet  erinra   om   att  Statens
folkhälsoinstitut (FHI) i oktober 2001 har fått
regeringens uppdrag att utarbeta ett förslag till
handlingsprogram för att motverka spelberoende samt
för att minska de skadliga effekterna av överdrivet
spelande. Bakgrunden till uppdraget är att det för
närvarande sker en snabb utveckling på spelmarknaden
i form av nya spelformer, fler spelalternativ, en
ökad totalomsättning på spel samt en omfattande
marknadsföring och annan exponering i bl.a. TV.
Denna utveckling kan enligt regeringen medföra ökade
negativa sociala och hälsomässiga konsekvenser som
det är angeläget att motverka. Till grund för
handlingsprogrammet skall FHI analysera och beskriva
behovet av vård, behandling och annat stöd till
spelberoende och deras anhöriga samt analysera olika
faktorer som kan bidra till överdrivet spelande och
utvecklandet av spelberoende.

Vidare kan nämnas att regeringen i propositionen
konstaterar att spel med stor genomslagskraft kan
leda  till  oförutsedda  förändringar  mellan
intressenterna på marknaden och att regeringen avser
att noga följa utvecklingen och att återkomma med
förslag till åtgärder för det fall det skulle visa
sig finnas behov för detta.
Utskottet ser mycket positivt på FHI:s uppdrag och
på att analyser nu skall göras för att få fram ett
underlag för förslag till åtgärder. Förslaget skall
läggas fram senast den 1 januari 2003.
Med hänvisning till FHI:s pågående utredning och
till  regeringens  uttalade  avsikt  att  följa
utvecklingen på spelmarknaden avstyrker utskottet
motion Kr11 (kd, fp) yrkande 1.

De särskilda bestämmelsernas tillämpningsområde
(5.2)


Regeringens förslag

Regeringen föreslår att de särskilda bestämmelserna
skall gälla lotterier som förmedlas med hjälp av
elektromagnetiska vågor.

Regeringen anger att begreppet elektromagnetiska
vågor används även i annan  lagtext,  bl.a. i
yttrandefrihetsgrundlagen.  I  förarbetena  till
yttrandefrihetsgrundlagen (prop. 1990/91:64 s. 108),
anges att genom detta uttryckssätt  uppnås att
grundlagen blir tillämplig på alla kända varianter
av radio- och trådsändningar oberoende av om de
förmedlar yttranden genom ljudradio, television,
videotex, telefax eller i andra moderna tekniska
format och oberoende av om digital teknik kommer
till användning.
Användningen av begreppet elektromagnetiska vågor
i lotterilagen innebär endast att avgörande för om
särreglerna skall tillämpas är vilken teknik som en
anordnare använder sig av för att förmedla sitt
lotteri.
Regeringens syfte i första hand med den föreslagna
ändringen är att det skall bli möjligt att anordna
lotterier över Internet. Begreppet elektromagnetiska
vågor  medför  emellertid,  vilket  också varit
meningen, att även andra medier eller tjänster såsom
exempelvis  mobiltelefoni  omfattas  av  de nya
reglerna.
Enligt  propositionen  skall  de  föreslagna
särreglerna  vara  tillämpliga  endast  om  de
elektromagnetiska vågorna utgör en förbindande länk
mellan anordnaren och spelaren. Detta innebär att
anordnaren med hjälp av elektromagnetiska vågor
skall möjliggöra för spelaren att delta i lotteriet.
Detsamma gäller om spelaren använder sig av datorer
med Internetuppkoppling som finns utplacerade hos
spelombuden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser i likhet med regeringen att de
särskilda bestämmelserna skall gälla lotterier som
förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor.
Utskottet utgår från detta vid  behandlingen i
följande avsnitt av betänkandet om innehållet i de
särskilda bestämmelserna.


Lotterier som omfattas av de särskilda
bestämmelserna (5.3)


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör tillstyrka regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lotterilagen
(1994:1000) att lotterier som förmedlas med
hjälp av elektromagnetiska vågor är att anse
som egentliga lotterier (21 a §).

Riksdagen  bör avslå motionsförslaget  om
tydlig reglering.

Definitioner

Till lotteri hänförs enligt 3 § andra stycket
lotterilagen

1. lottning, gissning, vadhållning och liknande
förfaranden,

2. marknads- och tivolinöjen,

3. bingospel, automatspel, roulettspel,
tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande
spel.

Med  egentligt  lotteri  avses,  enligt  4  §
lotterilagen, sådant lotteri som anges i 3 § andra
stycket punkterna 1 och 2, dvs. lottning, gissning,
vadhållning och liknande förfaranden samt marknads-
och tivolinöjen dock med undantag för vadhållning i
samband med hästtävling och sådan vadhållning i
samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en
kommun.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att det i lotterilagen skall
anges att lotterier som förmedlas med hjälp av
elektromagnetiska vågor är att anse som egentliga
lotterier.  Begreppet  skall dock inte  omfatta
kedjebrevsspel eller liknande spel och inte heller
gälla vadhållning i samband med hästtävling och
sådan vadhållning i samband med idrottstävling som
bedrivs i mer än en kommun.

Den omständigheten att lotteriverksamheten bedrivs
över exempelvis Internet påverkar i sig i princip
inte bedömningen av om verksamheten utgör  ett
lotteri eller inte. Användningen av ny teknik, t.ex.
Internet, medför därför inte att en viss typ av
spelverksamhet förlorar karaktären av lotteri. Den
nya tekniken kan emellertid få betydelse för hur
spelen kategoriseras, nämligen som egentligt lotteri
eller inte, och följaktligen för vilka lagrum som
blir tillämpliga.
En  spelverksamhet   som  presenteras  via
elektromagnetiska vågor, exempelvis Internet, blir
således  att  hänföra  till kategorin egentliga
lotterier, med de i lagen angivna undantagen, dvs.
kedjespel eller liknande spel samt vadhållning i
samband med hästtävling och sådan vadhållning i
samband med idrottstävling som bedrivs i mer än en
kommun.

Motionen

Motionärerna bakom motion Kr10 (m) framhåller att
det är betydelsefullt att indelningen av olika typer
av spel- och lotterier är tydlig, så att det inte
föreligger någon tvekan om till vilken typ ett visst
lotteri skall hänföras. Denna tydlighet bör enligt
motionärerna framgå av regleringen (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att det i
lotterilagen anges att lotterier som förmedlas med
hjälp av elektromagnetiska vågor är att anse som
egentliga lotterier med de förslag till undantag som
regeringen angett.


Utskottet anser att regleringen av lotterier
som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska
vågor, bl.a. Internet, blir tydlig i och med
att det, i enlighet med vad Lagrådet förordat,
direkt i lotterilagen anges att lotterier som
förmedlas på detta sätt är att anse som
egentliga lotterier med vissa i lagen angivna
undantag. Med hänvisning härtill avstyrker
utskottet motion Kr10 (m) yrkande 3.


Föreskrifter och tillstånd m.m. (5.4)


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör tillstyrka regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lotterilagen
(1994:1000) i vad avser
- frågor om tillstånd (41 §),
-  möjlighet  att  utfärda  särskilda
föreskrifter (21 d §).

Riksdagen bör avstyrka motionsförslagen om

- 18-årsgräns, jämför reservation 2 (v),
- krav på folkbokföring i Sverige, jämför
reservationerna 3 (m, kd, c, fp) och 4 (v).

Vidare bör riksdagen med anledning av två
motionsförslag tillkännage för regeringen vad
utskottet anfört om ökade medel till bl.a.
förebyggande  åtgärder för  att  motverka
spelmissbruk och till behandling av dem som
inte längre kan hantera sitt spelande och
avslå ett antal motionsförslag om spelandets
negativa sidor, jämför reservationerna 5 (kd,
fp), 6 (v) och 7 (c).

Föreskrifter och tillstånd

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att frågor om tillstånd enligt
de nya reglerna skall prövas av Lotteriinspektionen
samt  att  regeringen eller den myndighet  som
regeringen bestämmer skall ges möjlighet att utfärda
särskilda generellt verkande föreskrifter för sådana
lotterier  som   förmedlas  med  hjälp  av
elektromagnetiska vågor.

Frågor om tillstånd enligt de föreslagna särreglerna
i 21 a-d §§ bör enligt regeringen i likhet med vad
som för närvarande gäller för lotterier i radio
eller television prövas av Lotteriinspektionen.

Enligt  12  §  lotterilagen  får  i  dag
tillståndsmyndigheten (Lotteriinspektionen) förena
ett lotteritillstånd med särskilda villkor samt med
kontroll- och ordningsbestämmelser. Med stöd av
denna bestämmelse kan inspektionen förena tillstånd
enligt de nu föreslagna särreglerna med de villkor
som inspektionen anser vara nödvändiga för att
säkerställa  att  sociala  skyddsintressen  och
konsumentintressen  beaktas samt att bedrägerier
motverkas.

Vid sin bedömning av vilka villkor som kan bli
nödvändiga för ett lotteri som skall förmedlas med
hjälp  av  elektromagnetiska  vågor,  exempelvis
Internet, bör enligt regeringen inspektionen ta
hänsyn till  lotteriets  karaktär och spelarens
konsumentintresse och sociala skyddsintresse. En
viktig förutsättning för att en konsument eller en
spelare skall kunna känna sig säker vid användningen
av Internet är enligt regeringen att denne får
tillräcklig information  om  lotteriet  och  om
spelanordnaren. Vidare är det enligt regeringen
viktigt att spelaren har möjlighet att få hjälp om
något går fel.
Regeringen konstaterar vidare att utmärkande för
lotterier som direkt i samband med spelet ger
information om man vunnit eller inte, t.ex. på en
dataskärm, är att de inte är begränsade till yttre
speltider och former utan att man själv avgör när,
på vilket sätt och hur länge spelet skall pågå. Det
innebär att en spelare snabbt kan komma upp i ett
betydande antal spel på kort tid. För dessa spel kan
det enligt regeringen finnas en risk för att ett
spel kan pågå under en längre tid än vad som från
början  varit avsikten eller vad som kan vara
lämpligt. Även dessa frågor är enligt regeringen
exempel på vad som bör beaktas vid bedömningen av
vilka  villkor  som  skall  gälla  för  ett
lotteritillstånd.

Som ovan angetts föreslår regeringen att regeringen
eller den myndighet regeringen bestämmer skall få
utfärda generellt verkande föreskrifter beträffande
tillståndspliktiga lotterier som förmedlas med hjälp
av elektromagnetiska vågor. Bemyndigandet enligt den
föreslagna lagtexten gäller föreskrifter i fråga om
åldersgräns och folkbokföring för deltagande, andra
krav för anordnande  av  lotteri samt krav på
utrustning som används av anordnaren.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att frågor
om tillstånd enligt de nya reglerna skall prövas av
Lotteriinspektionen samt att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer skall för sådana
lotterier  som  förmedlas  med   hjälp  av
elektromagnetiska vågor ges möjlighet att utfärda
särskilda generellt verkande  föreskrifter i de
avseenden som anges i förslaget till lagtext.

En 18-årsgräns

Regeringens bedömning

Regeringen anger att det finns ett behov av en
åldersgräns för spel på lotterier som förmedlas med
hjälp av elektromagnetiska vågor. Regeringen anser
dock att  behovet  av  en åldersgräns inte är
undantagslöst varför regleringen bör utformas så att
en 18-årsgräns anges som huvudregel med en möjlighet
att medge undantag. Enligt regeringen bör denna
reglering inte ske i lotterilagen  utan  genom
generellt verkande föreskrifter.

Motionen

Motionärerna  bakom  motion  Kr9 (v) begär att
regeringen i lotterilagen inför en bestämmelse om en
18-årsgräns  för  spel över Internet  och  att
regeringen återkommer till riksdagen med förslag
till en sådan ändring i lagen (yrkande 1 i denna
del).

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill erinra om att, som ovan nämnts, FHI i
samband med utarbetandet av handlingsprogrammet för
att motverka spelberoende bl.a. skall utreda om
åldersgränser bör införas eller skärpas för vissa
spelformer.

Utskottet anser att man i avvaktan på FHI:s
ställningstaganden inte bör införa en bestämmelse om
en 18-årsgräns i lotterilagen; regleringen bör i
stället ske genom generellt verkande föreskrifter i
förordningsform. Motion Kr9 (v) yrkande 1 i denna
del avstyrks.

Folkbokföring

Regeringens bedömning

Enligt utskottets tolkning av propositionen avser
regeringen att genom särskilda föreskrifter införa
ett generellt krav på folkbokföring i Sverige för
lotterier  som förmedlas genom elektromagnetiska
vågor.

Motionerna

Motionärerna bakom motionerna Kr10 (m) yrkande 4 och
Kr11 (kd, fp) yrkande 2 framhåller att det inte är
rimligt att införa bestämmelser om begränsningar vad
gäller folkbokföring. Detta bör ges regeringen till
känna.

I motion Kr9 (v) begär motionärerna att det i
lotterilagen skall införas en bestämmelse om ett
generellt  krav på folkbokföring i Sverige för
lotterier som  förmedlas genom elektromagnetiska
vågor och att regeringen  skall återkomma till
riksdagen med förslag till en sådan ändring i lagen
(yrkande 1 i denna del).

Utskottets ställningstagande

Enligt 11 § lotterilagen skall ett tillstånd att
anordna lotteri  avse  ett  visst  område  där
lotteriverksamheten får bedrivas.

Beträffande motionsyrkandena om begränsningar vad
gäller folkbokföring vill utskottet framhålla att
som utskottet tolkar propositionen avsikten inte är
att  åstadkomma  någon  sådan  begränsning  som
motionärerna synes utgå från; vad som åsyftas är att
införa ett generellt  krav  på folkbokföring i
Sverige. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet
motionerna Kr10 (m) yrkande 4 och Kr11 (kd, fp)
yrkande 2.

Utskottet delar regeringens bedömning att frågor om
folkbokföring  bör  meddelas genom föreskrifter.
Utskottet avstyrker därför motion Kr9 (v) yrkande 1
i den del som avser frågan om att i lotterilagen
införa  ett  generellt krav på folkbokföring i
Sverige.

Spelandets negativa sidor, spelmissbruk och
reklam

Motionerna

I en rad motioner tas frågan om spelandets negativa
sidor upp.

Motionärerna bakom motion  Kr9  (v)  anser att
spelanordnaren i samband med tillståndsgivningen vid
spel via Internet eller mobiltelefoni skall åläggas
att i sitt system ha en inlagd varningstext som
skall påminna spelaren om riskerna med att spela.
Vid spelets början och med jämna mellanrum under
spelet bör enligt motionärerna en varningstext komma
upp som informerar spelaren  om  vilka  risker
spelandet kan föra med sig och vart man kan vända
sig för att söka hjälp för spelberoende (yrkande 2).

För att minska risken för spelberoende hemställs i
motion Kr11 (kd, fp) yrkande 4 att krav ställs på
spelanordnaren i samband med tillståndsgivningen
till spel som förmedlas genom elektromagnetiska
vågor att bl.a. begränsa antalet möjliga spel för en
spelare och den tid en spelare får spela.

För  att  motverka  spelmissbruk  framhåller
motionärerna  bakom  motion Kr10 (m) vikten av
preventiv information och effektiv behandling av den
som kan anses vara spelmissbrukare. Motionärerna
hemställer att regeringen i aviserad proposition
återkommer med förslag till hur finansieringen av
detta skall möjliggöras (yrkande 7).

I motion Kr11 (kd, fp) yrkar motionärerna att staten
skall öka stödet såväl till förebyggande åtgärder
som till behandling av dem som inte längre kan
hantera sitt spelande (yrkande 3).

I motion Kr244 (v) begär motionärerna att det
inrättas en fond som skall bedriva utbildning och
forskning avseende spelandets negativa sidor, t.ex.
spelberoende (yrkande 1).

I samma motions yrkande 2 föreslås att fonden
skall  finansieras  via  en  fastställd  årlig
procentsats av de totala spelintäkterna.

Även motionären bakom motion Kr255 (kd) föreslår en
ökad satsning på forskning kring behandlingen av
spelmissbruk (yrkande 3).

I samma motions yrkande 2 förordas att AB Svenska
Spel skall få en instruktion som tydliggör att
aggressiv   marknadsföring   för   företagets
spelautomater inte skall få förekomma.

I motion So627 (kd) föreslås att någon form av
restriktioner införs för marknadsföring av spel
(yrkande 1).

Motionärerna bakom motion Kr245 (c) anför att en del
av de pengar som dras in till statskassan i form av
spelskatter borde avsättas för att hjälpa människor
som får problem i samband med spel. Bland annat
borde enligt motionärerna medel avsättas till en
fond som bekostar vård av spelmissbrukare samt till
forskning   om  spelmissbruk.  Vidare  borde
möjligheterna för att få göra reklam för olika spel
minska.

I motion So373 (v) begär  motionärerna att en
utredning tillsätts med uppgift att se över hur
reklamen för spelande kan begränsas (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Regeringen anger i propositionen att frågan om de
negativa sociala konsekvenserna på en  framtida
spelmarknad  i  Sverige, bl.a. med avseende på
Internetspel, är viktig och att ytterligare insatser
bör göras för att förebygga och motverka överdrivet
spelande. Regeringen avser därför att återkomma till
riksdagen i denna fråga.

Regeringen har som angetts ovan i oktober 2001
gett Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdrag att
utarbeta ett förslag till handlingsprogram för att
motverka  spelberoende  och  minska de skadliga
effekterna    av    överdrivet    spelande.
Handlingsprogrammet skall bl.a. innehålla åtgärder i
detta syfte på nationell nivå samt ge exempel på
sådana åtgärder som kan vidtas på regional och lokal
nivå.  Förslagen  skall  vidare  gälla  hur
skadeverkningarna skall kunna begränsas till följd
av  spel  på  värdeautomater,  hur  vården  av
spelberoende  skall   organiseras  samt  hur
frivilligorganisationer inom spelberoendeområdet kan
stödjas och stimuleras. Programmet skall också, om
analysen visar att det behövs, innehålla förslag
till hur marknadsföringen av spel kan begränsas och
hur åtgärder för att möta en framtida spelmarknad i
Sverige, särskilt med avseende på Internetspel,
skall  utformas  samt  ge  förslag  till  hur
spelbranschens aktörer, i samverkan med myndigheter,
kan bidra till att minska oönskade effekter till
följd av spel. En särskild fråga i uppdraget är att
belysa och analysera de risker som spelandet innebär
för barn och ungdomar. Institutet skall  också
överväga om åldersgränser bör införas eller skärpas
för vissa spelformer. Slutligen skall institutet
särskilt utreda olika möjligheter till en långsiktig
finansiering av förebyggande insatser samt vård,
behandlings-  och  stödåtgärder. Uppdraget skall
redovisas till regeringen senast den 1 januari 2003.
Utskottet konstaterar att det för närvarande sker
en  snabb  utveckling  på  spelmarknaden.  Fler
spelalternativ    tillkommer    och   såväl
totalomsättningen på spel som marknadsföringen av
spel ökar markant. Utskottet anser därför att det är
mycket angeläget att utvecklingen följs med största
uppmärksamhet och att spelets negativa konsekvenser
motverkas.
Utskottet förutsätter att regeringen i samband med
den av regeringen aviserade propositionen i höst
överväger sådana frågor som tas upp i motionerna,
bl.a.  om  spelbegränsande  åtgärder,  forskning
avseende  spelandets  negativa  sidor   samt
marknadsföringen av spel.
Med hänsyn till FHI:s uppdrag anser sig utskottet
inte böra lägga synpunkter på vilka åtgärder som bör
vidtas utan  vill  avvakta resultaten av FHI:s
utredning. Utskottet vill  dock  slå  fast att
propositionen i höst bör innehålla förslag om ökade
medel till bl.a. förebyggande åtgärder för att
motverka spelmissbruk och till behandling av dem som
inte längre kan hantera sitt spelande.
Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottet att
riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad utskottet anfört. Utskottet tillstyrker därmed
delvis motionerna Kr10 (m) yrkande 7 och Kr11 (kd,
fp) yrkande 3 och avstyrker motionerna Kr9 (v)
yrkande 2, Kr11 (kd, fp) yrkande 4, Kr244 (v)
yrkandena 1 och 2, Kr245 (c), Kr255 (kd) yrkandena 2
och 3, So373 (v) yrkande 3 och So627 (kd) yrkande 1.

Förbud för ombud att lämna kredit
(propositionens avsnitt 6)


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör tillstyrka regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lotterilagen
(1994:1000)  i  vad avser utvidgning  av
förbudet för den som anordnar ett lotteri att
lämna kredit till att omfatta även den som är
ombud för anordnaren  (37  §) och avslå
motionsförslaget.

Regeringens förslag

I 37 § stadgas att den som enligt lagen har
tillstånd att anordna ett lotteri inte får lämna
kredit på insatser i lotteriet. Bakgrunden är att
spel  och lotterier alltid innebär risker  för
spelmissbruk  och  därmed  åtföljande  sociala
skadeverkningar. Att spela på kredit kan i enskilda
fall få förödande konsekvenser.

Regeringen föreslår att förbudet för den som
anordnar ett lotteri att lämna kredit för insatser i
lotteriet skall utvidgas till att omfatta även den
som är ombud för anordnaren.

Motionen

I motion Kr10 (m) framhåller motionärerna att det
inte är rimligt att vid spel över Internet m.m.
förhindra  eller  begränsa användandet  av  ett
betalkort där kredit är kopplad till kortet (yrkande
5).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker  regeringens  förslag  att
utvidga förbudet för den som anordnar ett lotteri
att lämna kredit för insatser i ett lotteri till att
omfatta även den som är ombud för anordnaren.

I propositionen (s. 12) anges att det vid spel
över  Internet går att använda en mängd olika
betalningslösningar,  exempelvis  överföring från
bankkonto eller användande av ett kreditkort. Det
föreligger således inget hinder mot att nyttja ett
betalkort med kredit kopplad till kortet. Utskottet
vill tillägga att vid användning av betalkort en
bank inte är att anse som ett ombud för anordnaren.
Med hänvisning härtill avstyrker utskottet motion
Kr10 (m) yrkande 5.

Sannolikhetsberäkning av vinsternas
värde (propositionens avsnitt 7)


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör tillstyrka regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lotterilagen
(1994:1000) i vad avser sannolikhetsberäkning
av vinsternas  värde  (16  §) och avslå
motionsförslaget.

Bakgrund

I lotterilagen anges de krav som skall uppfyllas för
att en folkrörelse skall få tillstånd att anordna
lotterier.

Ett av kraven är enligt 16 § första stycket tredje
punkten att värdet av vinsterna skall motsvara minst
35 % och högst 50 % av insatsernas värde.
I dag gäller enligt lotterilagen för dem som skall
erhålla tillstånd att anordna lotterier att de skall
ha en fastställd vinstplan för varje lotteri. Det
innebär att om alla lotter säljs blir vinsternas
utfall alltid detsamma  för  vart  och ett av
dragningstillfällena.  Föreningen  kan  ha flera
dragningar på varje lotteri men den kan inte fördela
vinsterna över flera dragningar, utan varje dragning
följer den fastställda vinstplanen. Det innebär
också att vinsternas värde vid varje dragning skall
hålla  sig  inom  den  i  vinstplanen  angivna
återbetalningsprocenten,  vilken i dag som ovan
angetts ligger på mellan 30 och 50 %.
För bl.a. AB Svenska Spel som anordnar lotterier
med  stöd  av tillstånd som har meddelats  av
regeringen enligt 45 § lotterilagen gäller inte vad
som föreskrivs i 16 § lotterilagen. Villkoren för AB
Svenska Spel anges i stället i ett tillstånd. Enligt
villkoren  för traditionella  lotterier  i  det
tillstånd  AB  Svenska  Spel  erhållit  får
vinstutdelningen utgöra högst 49 % av insatserna.
Bolaget  får  dock  överskrida  gränserna  för
vinstutdelning  så  länge  den  genomsnittliga
utbetalningen till vinnarna över koncessionstiden
inte överskrider gränsen på 49 %. Det innebär att
Svenska Spel har rätt att ha en genomsnittlig
vinstplan. Bolaget kan därigenom ha ett varierande
vinstutfall, dvs. att vinsternas värde kan vara
olika från dragning till dragning.

Regeringens förslag

Beräkningen av vinsternas utfall sker inte på samma
sätt i lotterilagen som i villkoren vid regeringens
tillstånd för AB Svenska Spel. Det finns enligt
regeringens bedömning inte några sakliga skäl för en
sådan skillnad utan folkrörelserna bör därför i
detta hänseende ha samma förutsättningar som AB
Svenska Spel. Detta kan uppnås om vinsternas värde
beräknas med beaktande av ett sannolikt vinstutfall.

Regeringen föreslår att lotterilagen ändras så att
lotterier som bedrivs i flera  län  skall ges
möjlighet att beräkna vinsternas värde med beaktande
av ett sannolikt vinstutfall.

Motionen

Motionärerna  bakom  motion Kr10 (m) anger att
regeringens förslag synes  ha  till  syfte att
förhindra att folkrörelserna får anordna spel och
lotterier med s.k. jackpott. Enligt motionärerna
finns det inget skäl för ett sådant förslag, vilket
bör ges regeringen till känna (yrkande 6).

Utskottets ställningstagande

Syftet  med den föreslagna  ändringen  är  att
folkrörelserna skall få anordna lotterier under
förhållanden som är jämförbara med dem som gäller
för AB Svenska Spel. Utskottet anser i likhet med
regeringen att det inte finns något sakligt skäl som
motiverar en skillnad vid beräkningen av vinsternas
utfall. Något  sådant  syfte med förslaget som
motionärerna påtalar har inte angetts. Utskottet
tillstyrker regeringens förslag och avstyrker därmed
motion Kr10 (m) yrkande 6.


Fortsatta överväganden om
konkurrenssituationen på den svenska
spel- och lotterimarknaden (proposi-
tionens avsnitt 8)


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör avslå motionsförslaget  om
internationell konkurrens på spelmarknaden
från utländska spelföretag.

Motionen

I motion Kr323 (s) begär motionärerna att Sverige
skall  agera kraftfullt internationellt för att
hindra osund  konkurrens  på spelmarknaden från
utländska spelföretag.

Utskottets ställningstagande

Regeringen anger i propositionen att det är viktigt
att folkrörelsernas förutsättningar på spelmarknaden
förbättras. Regeringen har därför för avsikt att
under hösten återkomma i frågan om de svenska legala
aktörernas konkurrenskraft gentemot internationella
aktörer på den svenska marknaden. Bland annat avser
regeringen   att   behandla   frågan   om
vinståterbetalning.

Med hänvisning härtill avstyrker utskottet motion
Kr323 (s).

Lotterilagen i övrigt


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  tillstyrker regeringens förslag
till  lag  om  ändring  i  lotterilagen
(1994:1000) i den mån lagförslagen  inte
omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har i övriga delar inte något att erinra
mot  regeringens  förlag  till  ändringar  i
lotterilagen.  Ställningstagandet  innebär  att
riksdagen i dessa  delar  bör anta regeringens
förslag. Ändringarna bör som regeringen föreslagit
träda i kraft den 1 augusti 2002.


Övrig lotterifråga


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör  med  delvis  bifall  till
motionsförslaget som sin mening tillkännage
för regeringen vad utskottet anfört om A-
lotterierna, jämför reservation 8 (s, v).

Bakgrund

Enligt 45 § lotterilagen får regeringen meddela
särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall
och annan ordning än som anges i lagen. Sådant
tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller
liknande spel eller automatspel som ger vinst i form
av pengar, värdebevis, spelpoletter eller liknande.

A-lotterierna har haft regeringens tillstånd att
anordna testförsäljning av lotteri över Internet
sedan 1998. Regeringen beslutade den 28 juni 2001
att förlänga denna testverksamhet för A-lotterierna.
Tillståndet sträcker sig t.o.m. den 30 juni 2002.

Motionen

I  motion  Kr10 (m) begär motionärerna att A-
lotteriernas nuvarande rätt att sälja lotter över
Internet  skall upphävas med omedelbar  verkan.
Motionärerna  påpekar  att  det  är  uppenbart
konkurrenssnedvridande att en lotterianordnare -
under månaderna närmast innan de generella reglerna
träder i  kraft - har möjlighet att som enda
folkrörelselotteri etablera sig på marknaden. Detta
bör ges regeringen till känna (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Som ovan angetts gav regeringen redan 1998 A-
lotterierna tillstånd att anordna testförsäljning av
lotterier över Internet. Denna testförsäljning har
pågått sedan dess och regeringen har, trots att
ansökningar  gjorts,  inte  gett  någon  annan
folkrörelse  möjlighet  att  bedriva  liknande
testverksamhet.   Utskottet   finner   detta
anmärkningsvärt.  Genom  detta  förfarande  har
regeringen dels underlåtit att under den avsevärt
förlängda  försöksperioden  skaffa  en  bredare
erfarenhet att lägga till grund för förslagen om
generella regler i lotterilagen, dels låtit A-
lotterierna  skaffa  sig  konkurrensfördelar  i
förhållande till andra folkrörelser. Utskottet delar
motionärernas uppfattning att A-lotteriernas test-
verksamhet bör upphöra, vilket lämpligen kan ske när
det nuvarande tillståndet går ut den 30 juni 2002.
Därmed kan alla folkrörelser fr.o.m. lagändringarnas
ikraftträdande den 1 augusti 2002 på lika villkor
ansöka om tillstånd hos Lotteriinspektionen enligt
de nya bestämmelserna i lotterilagen.

Mot bakgrund av det anförda föreslår utskottet att
riksdagen med delvis bifall till motion Kr10 (m)
yrkande 1 tillkännager för regeringen som sin mening
vad utskottet anfört.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Forskning kring utvecklingen av
spelmarknaden och den nya tekniken (punkt 2)

av Inger Davidson (kd), Ana Maria Narti (fp) och
Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 1. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Kr11 yrkande 1.

Ställningstagande

Det finns i dag mycket liten erfarenhet och kunskap
om konsekvenserna av spel över Internet. Att öka
möjligheterna till spel över Internet bör därför
enligt vår uppfattning också föranleda en analys av
vilka konsekvenser det får för spelarna och för
spelmarknaden.  En  omfattande  forskning  kring
utvecklingen av spelmarknaden och den nya tekniken
bör därför initieras.

Vi föreslår med hänvisning till det anförda att
riksdagen skall tillkännage för regeringen som sin
mening vad vi här framför. Därmed bör riksdagen
bifalla motion Kr11 (kd, fp) yrkande 1.

2. En 18-årsgräns (punkt 7)

av Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen
(båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 2. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Kr9 yrkande 1 i
denna del.

Ställningstagande

Med  den nu aktuella propositionen kommer fler
spelanordnare  att  ges  möjlighet  att anordna
Internetspel i Sverige. Detta innebär enligt vår
uppfattning  ökad  risk  för spelberoende.  Den
forskning som bedrivs visar att en inte ringa andel
av ungdomar under 18 år anses ha problem med sitt
spelande eller anses vara spelberoende. Risken att
bli spelberoende är större när spelet bedrivs hemma
än när spelet bedrivs i offentliga lokaler. Vi anser
mot denna bakgrund att en 18-årsgräns skall gälla
för spel över Internet och att detta skall anges i
lotterilagen.  Regeringen  bör  återkomma  till
riksdagen med ett ändringsförslag i enlighet härmed.

Vi föreslår med hänvisning till det anförda att
riksdagen skall tillkännage för regeringen som sin
mening vad vi här framför. Därmed bör riksdagen
bifalla motion Kr9 (v) yrkande 1 i denna del.

3. Krav på folkbokföring i Sverige (punkt 8)

av Inger Davidson (kd), Lennart Fridén (m), Jan
Backman (m), Roy Hansson (m), Birgitta Sellén
(c), Ana Maria Narti (fp), Gunilla Tjernberg (kd)
och Kent Olsson (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 3. Därmed
bifaller riksdagen motionerna 2001/02:Kr10 yrkande 4
och 2001/02:Kr11  yrkande  2 och avslår motion
2001/02:Kr9 yrkande 1 i denna del.

Ställningstagande

Vi anser att det inte är rimligt att införa en
bestämmelse om krav på folkbokföring i Sverige för
lotterier som förmedlas genom  elektromagnetiska
vågor. En sådan bestämmelse om krav på folkbokföring
för spel på bl.a. Internet är sannolikt  helt
verkningslös och frågan är om det är möjligt för
spelanordnaren att kontrollera samtliga spelares
folkbokföringsadress.

Vi föreslår med hänvisning till det anförda att
riksdagen skall tillkännage för regeringen som sin
mening vad vi här framför. Därmed bör riksdagen
bifalla motionerna Kr10 (m) yrkande 4 och Kr11 (kd,
fp) yrkande 2 och avslå motion Kr9 (v) yrkande 1 i
denna del.

4. Krav på folkbokföring i Sverige (punkt 8)

av Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen
(båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 4. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Kr9 yrkande 1 i
denna del och avslår motionerna 2001/02:Kr10 yrkande
4 och 2001/02:Kr11 yrkande 2.

Ställningstagande

Vi anser att det i lotterilagen skall införas en
bestämmelse om ett generellt krav på folkbokföring i
Sverige  för  lotterier  som  förmedlas  genom
elektromagnetiska vågor och att regeringen skall
återkomma till riksdagen med förslag till en sådan
ändring i lagen.

Vi föreslår med hänvisning till det anförda att
riksdagen skall tillkännage för regeringen som sin
mening vad vi här framför. Därmed bör riksdagen
bifalla motion Kr9 (v) yrkande 1 i denna del och
avslå motionerna Kr10 (m) yrkande 4 och Kr11 (kd,
fp) yrkande 2.

5. Spelandets negativa sidor (punkt 9)

av Inger Davidson (kd), Ana Maria Narti (fp) och
Gunilla Tjernberg (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 5. Därmed
bifaller riksdagen motion 2001/02:Kr11 yrkande 4 och
bifaller delvis motionerna 2001/02:Kr9 yrkande 2,
2001/02:Kr10 yrkande 7, 2001/02:Kr11 yrkande 3,
2001/02:Kr244,   2001/02:Kr245,   2001/02:Kr255
yrkandena 2 och 3, 2001/02:So373 yrkande 3 samt
2001/02:So627 yrkande 1.

Ställningstagande

Det finns ganska goda möjligheter att kontrollera
den  enskilde spelarens spel via Internet.  En
spelanordnare kan bl.a. begränsa antalet möjliga
spel för en spelare och tiden en spelare får spela.
Sådana åtgärder kan vara ett bra verktyg för att
minska risken för spelberoende.  Vi  anser att
Lotteriinspektionen skall ställa krav på denna typ
av åtgärder i samband med tillståndsgivningen.

Vi föreslår med hänvisning till det anförda att
riksdagen skall tillkännage för regeringen som sin
mening vad vi här framför. Därmed bör riksdagen
bifalla motion Kr11 (kd, fp) yrkande 4 och delvis
bifalla motionerna Kr9 (v) yrkande 2, Kr10 (m)
yrkande 7, Kr11 (kd, fp) yrkande 3, Kr244 (v), Kr245
(c), Kr255 (kd) yrkandena 2 och 3, So373 (v) yrkande
3 och So627 (kd) yrkande 1.

6. Spelandets negativa sidor (punkt 9)

av Charlotta L Bjälkebring och Peter Pedersen
(båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 6. Därmed
bifaller riksdagen motionerna 2001/02:Kr9 yrkande 2,
2001/02:Kr244  och  2001/02:So373 yrkande 3 och
bifaller delvis motionerna 2001/02:Kr10 yrkande 7,
2001/02:Kr11  yrkandena 3 och 4, 2001/02:Kr245,
2001/02:Kr255 yrkandena 2 och 3 samt 2001/02:So627
yrkande 1.

Ställningstagande

Vi är emot snabba spel med stora insatser. Snabba
insatser och snabba förluster ökar risken för att en
spelare försöker ta tillbaka förlusten genom nya
insatser.  Härigenom  riskerar  fler  att  bli
spelberoende och ett pågående spelberoende riskerar
att fördjupas ytterligare.

Det krävs enligt vår uppfattning ökad utbildning
och forskning om hur spelandet påverkar människor,
spelreklamens betydelse osv. Vi hemställer att det
skapas en fond eller liknande som tilldelas medel
avsedda för utbildning  och  forskning avseende
spelandets negativa sidor. Fonden bör finansieras
genom att en  procentuell  andel av de totala
spelintäkterna årligen tillfaller denna fond.
Vi anser vidare att en begränsning av reklamen
kring spelandet är nödvändig. Hur detta kan göras
bör utredas, inte minst med tanke på de unga som
genom  den  intensiva reklam som nu förekommer
rekryteras till spelare.
Internetspel är exempel på ett snabbt spel där
spelaren kan bli av med en stor summa på kort tid.
Det bör av denna anledning enligt vår uppfattning
finnas en återhållande mekanism inlagd i systemet
som ger spelaren en påminnelse om riskerna med att
spela. Det bör vid spelets början och med jämna
mellanrum under spelets gång komma en varningstext
som informerar spelaren om vilka risker spelandet
kan föra med sig och vart man kan vända sig för att
söka hjälp för spelberoende. Spelanordnaren bör
enligt   vår  uppfattning  i  samband  med
tillståndsgivningen åläggas att ta in en sådan
varningstext i sin sändning.
Vi föreslår med hänvisning till det anförda att
riksdagen skall tillkännage för regeringen som sin
mening vad vi här framför. Därmed bör riksdagen
bifalla motionerna Kr9 (v) yrkande 2, Kr244 (v)
yrkandena 1 och 2 samt So373 (v) yrkande 3 och
delvis bifalla motionerna Kr10 (m) yrkande 7, Kr11
(kd, fp) yrkandena 3 och 4, Kr245 (c), Kr255 (kd)
yrkandena 2 och 3 samt So627 (kd) yrkande 1.

7. Spelandets negativa sidor (punkt 9)

av Birgitta Sellén (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 7. Därmed
bifaller riksdagen motionerna 2001/02:Kr244  och
2001/02:Kr245  och  bifaller  delvis  motionerna
2001/02:Kr9 yrkande 2, 2001/02:Kr10 yrkande  7,
2001/02:Kr11  yrkandena  3 och 4, 2001/02:Kr255
yrkandena 2 och 3, 2001/02:So373 yrkande 3 samt
2001/02:So627 yrkande 1.

Ställningstagande

Jag anser att en rad åtgärder behöver vidtas för att
minska spelmissbruket. Bland annat bör möjligheterna
att göra reklam för olika spel minskas. Vidare bör
det inrättas en oberoende etisk nämnd som granskar
all reklam för olika spel i Sverige oavsett vem som
driver spelet.

Jag anser vidare att en del av de pengar som
staten drar in i form av spelskatter eller en del av
spelomsättningen bör gå till en fond som bekostar
vård av spelmissbrukare. Spelanordnare bör vidare
vara skyldiga att avsätta pengar till forskning för
spelmissbruk.
Jag föreslår med hänvisning till det anförda att
riksdagen skall tillkännage för regeringen som sin
mening vad jag här framför. Därmed bör riksdagen
bifalla motionerna Kr244 (v) yrkandena 1 och 2 och
Kr245 (c) samt delvis bifalla motionerna Kr9 (v)
yrkande 2, Kr10 (m) yrkande 7, Kr11 (kd, fp)
yrkandena 3 och 4, Kr255 (kd) yrkandena 2 och 3,
So373 (v) yrkande 3 samt So627 (kd) yrkande 1.

8. A-lotterierna (punkt 14)

av Agneta Ringman (s), Annika Nilsson  (s),
Charlotta L Bjälkebring (v), Paavo Vallius (s),
Lars Wegendal (s), Peter Pedersen (v), Hillevi
Larsson (s) och Christina Pettersson (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 14 borde
ha följande lydelse:

14. Riksdagen avslår motion Kr10 yrkande 1.

Ställningstagande

Nuvarande  provtillstånd till ATG för spel  på
Internet utfärdades av regeringen den 18 september
1997. Spelet kom i gång under vintern 1998. Några av
de  kriterier  som  ställdes  upp  för  ATG:s
provtillstånd var följande:

1. Kunderna skall vara bosatta i Sverige och de får
inte vara under 18 år.
2.
3. Någon kredit för insatserna får inte lämnas.
4.
5. Så kallat direktspel är inte tillåtet.
6.
7. Spel får bara ske under tider då försäljning
normalt sker hos övriga ombud.
8.
Regeringen ville inte tillåta direktspel främst för
att inte orsaka ett ökat spelberoende. Det var också
viktigt att de spel som tilläts kunde garantera hög
säkerhet vad gäller bl.a. betalningstransaktioner.

Under  första  halvåret 1998 inkom ett antal
spelanordnare med ansökan om testverksamhet avseende
försäljning av lotterier över Internet. Endast AB
Svenska Spel och A-lotterierna uppfyllde de av
regeringen uppställda villkoren att lotterierna på
Internet inte fick ha tätare dragning än en gång per
dag. Av detta skäl bifölls deras ansökningar medan
övriga avslogs. Den 29 april 1998 fick AB Svenska
Spel och A-lotterierna provtillstånd för spel på
Internet. A-lotterierna påbörjade sin verksamhet i
januari 1999 och AB Svenska Spel i maj 1999.
Samtidigt klargjordes genom ett regeringsbeslut
att en särskild utredare skulle tillsättas för att
göra  en  översyn  av  lotterilagstiftningen.
Utredningen skulle lämna sitt förslag den 1 oktober
1998. Regeringen ansåg att tillstånd borde lämnas
endast till en begränsad testverksamhet innan denna
översyn var klar.
Under slutet av 1999 och början av 2000 inkom ett
flertal folkrörelser med ansökan om att få anordna
lotteri över Internet. Dessa avslogs. Regeringen
ansåg att det inte  fanns  skäl  att  utvidga
testverksamheten över Internet innan utfallet av
Lotterilagsutredningens arbete var klart. På grund
av sjukdom, hög arbetsbelastning, ordförandeskapet
inom EU och notifieringsarbetet har regeringens
beredning av ärendet kraftigt försenats.
De nuvarande tre provtillstånden gäller t.o.m. den
30 juni 2002. Då har ATG haft sitt provtillstånd i
dryga fyra år och AB Svenska Spel och A-lotterierna
sina tillstånd i tre och ett halvt år. Den i
propositionen föreslagna lagstiftningen, som öppnar
möjligheterna för alla folkrörelser, skall enligt
propositionsförslaget träda i kraft den 1 augusti
2002.  Att  då  hävda  att  perioden  mellan
riksdagsbeslutet och lagens ikraftträdande skulle ge
nuvarande innehavare  av provtillstånd avgörande
konkurrensfördelar  i  förhållande  till  övriga
intresserade kan inte uppfattas på annat sätt än som
en partipolitisering av en sakfråga. Att dessutom,
som i motionen, föreslå att endast A-lotterierna,
och inte ATG och AB Svenska Spel, skall upphöra
tillfälligt med Internet-verksamhet synes oss högst
ologiskt. Lika möjligheter för samtliga aktörer hade
i stället kunnat skapas genom att besluta att lagen
skall träda i kraft den 1 juli 2002 i stället för
att tvinga en av provtillståndshavarna att släcka
ned sin verksamhet på Internet samtidigt som beslut
tas om att öppna motsvarande möjlighet redan en
månad senare.
Vi vill dessutom påminna om att det enligt 45 §
lotterilagen ankommer på regeringen att ta ställning
till frågan om ett med stöd av denna bestämmelse
givet tillstånd skall upphävas eller förlängas.
En samlad bedömning av de fakta som föreligger har
lett oss fram till att vi inte finner det påkallat
att begära ett tillkännagivande i enlighet med vad
som föreslagits motionsvägen.
Med hänvisning till det anförda föreslår vi att
riksdagen avslår motion Kr10 (m) yrkande 1.

Särskilda yttrandenUtskottets  beredning  av ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


1. En 18-årsgräns (punkt 7)

Lennart Fridén, Jan Backman, Roy Hansson och Kent
Olsson (alla m) anför:

Vi vill påpeka det inkonsekventa i att t.ex. vanligt
bingospel inte har någon åldersgräns men att en 18-
årsgräns gäller om bingospel sker via Internet.


2. Sannolikhetsberäkning av vinsternas värde
(punkt 11)

Lennart Fridén, Jan Backman, Roy Hansson och Kent
Olsson (alla m) anför:
Vi vill påminna om att vi i vår motion Kr10 (m)
framhållit att även folkrörelser bör ges möjlighet
att anordna spel och lotterier med s.k. jackpott.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


I  proposition 2001/02:153  föreslår  regeringen
(Finansdepartementet)   att   riksdagen  antar
regeringens förslag till

lag om ändring i lotterilagen (1994:1000).

Följdmotioner

2001/02:Kr9 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v):

1. Riksdagen begär att regeringen lägger  fram
förslag till ändring av lotterilagen så att krav
på 18-årsgräns och folkbokföring finns för dem som
anordnar lotterier med elektromagnetiska vågor
enligt vad i motionen anförs.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om varningstext.

2001/02:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att A-lotteriets nuvarande rätt att sälja
lotter över Internet bör upphävas med omedelbar
verkan i enlighet med vad som anförs i motionen.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om iakttagande av
gällande EG-rätt.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om särskiljande av
olika lotteri- och spelformer.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om begränsningar vad
gäller folkbokföring.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om spel på kredit.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjliggörande av
jackpott.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om spelberoende.

2001/02:Kr11 av Dan Kihlström m.fl. (kd, fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om forskning om
spelmarknaden och den nya tekniken.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om  krav  på
folkbokföring  för  deltagande i lotteri över
Internet.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om statens ansvar för
arbete mot spelberoende.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om krav  på
spelbegränsande åtgärder vid tillståndsgivningen.


Motioner väckta under allmänna
motionstiden 2001


2001/02:Kr244 av Peter Pedersen m.fl. (v):

1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med
förslag till inrättande av en fond som skall
bedriva  utbildning  och  forskning  avseende
spelandets negativa sidor, t.ex. spelberoende.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att fondens arbete skall finansieras via en
fastställd  årlig  procentsats  av  de totala
spelintäkterna.

2001/02:Kr245 av Eskil Erlandsson och Sofia Jonsson
(c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av att vidta
åtgärder för att minska spelmissbruket.

2001/02:Kr255 av Caroline Hagström (kd):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs  om  att  i
instruktionen  till  statliga  Svenska  Spel
tydliggöra  att  aggressiv  marknadsföring för
företagets spelautomater inte skall förekomma.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ökad satsning på
forskning kring och behandling av spelmissbruk.

2001/02:Kr323 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i
motionen anförs om utländska spelbolag.

2001/02:So373 av Ingrid Burman m.fl. (v):

3. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en
utredning med uppgift att se över hur reklamen för
spelandet kan begränsas.

2001/02:So627 av Ester Lindstedt-Staaf (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i motionen om reklam för spel.

Bilaga 2

Regeringens lagförslagFörslag till lag om ändring i
lotterilagen (1994:1000)


Härigenom föreskrivs[1] i fråga om lotterilagen
(1994:1000)
dels att 18 och 23 §§ skall upphävas,
dels att rubriken närmast före 18 § skall utgå,
dels att 16, 17, 21, 37, 41, 42 och 49 §§ skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya
paragrafer, 21 a-21 d §§, samt
närmast före 21 a § en ny rubrik av följande
lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
16 §[2]
-----------------------------------------------------
Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges,
om
-----------------------------------------------------
1. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst
ett basbelopp,
-----------------------------------------------------
2. värdepappersvinster utgör högst 25 procent av det
sammanlagda
vinstvärdet i lotteriet,
-----------------------------------------------------
3. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst
35 procent och högst
50 procent av insatsernas värde,
-----------------------------------------------------
4. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna
eller på den plats där
lotteriet bedrivs, och
-----------------------------------------------------
5. det kan antas att lotteriet kommer att ge
sökanden skälig avkastning
och att denna kommer att användas för det aktuella
allmännyttiga
ändamålet.
-----------------------------------------------------
Till   grund   för
beräkningen av vinsternas
värde enligt första
stycket 3 får läggas en
bedömning
av   ett   sannolikt
vinstutfall. Detta gäller
för lotterier som har en
i
förväg     fastställd
vinstplan och som bedrivs
i flera län.
-----------------------------------------------------
Kravet enligt första stycket 5 på skälig avkastning
gäller inte om det
finns särskilda skäl för annat.
-----------------------------------------------------
Om   lotterna   skall   säljas   i   en
lottförsäljningsautomat krävs vidare att
-----------------------------------------------------
1. en vinstplan är fastställd i förväg,
-----------------------------------------------------
2. vinsterna har dragits i förväg inför en av
tillståndsmyndigheten
godkänd kontrollant, och att
-----------------------------------------------------
3. automaten inte betalar ut någon vinst.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
17 §[3]
-----------------------------------------------------
En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är
verksam
huvudsakligen  inom  en  enda kommun får efter
registrering anordna
egentliga lotterier under en treårsperiod, om
-----------------------------------------------------
1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de
kommuner där samman-
slutningen är verksam,
-----------------------------------------------------
2.  lotterierna  inte  bedrivs  från  en  fast
försäljningsplats som tillhanda-
hålls av ett serviceföretag,
-----------------------------------------------------
3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som
anordnas under
treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,
-----------------------------------------------------
4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst
ett basbelopp,
-----------------------------------------------------
5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar
minst 35 procent och
högst 50 procent av insatsernas värde,
-----------------------------------------------------
6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna
eller på den plats där
lotteriet bedrivs, och
-----------------------------------------------------
7. det  för lotterierna finns föreståndare som
registreringsmyndigheten
godkänt.
-----------------------------------------------------
Registreringsmyndigheten får medge undantag från
kravet på före-
ståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart
att någon sådan inte
behövs.
-----------------------------------------------------
För lotteri som avses i  För lotteri som avses i
16 §            16 §
tredje  stycket  gäller fjärde  stycket  gäller
vidare där         vidare där
angivna     särskilda angivna     särskilda
förutsättningar.      förutsättningar.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
21 §
-----------------------------------------------------
I samband med utgivandet  I samband med utgivandet
av en tryckt periodisk av en tryckt periodisk
skrift eller i samband skrift  får  det  utan
med  sändning  i radio tillstånd  anordnas ett
eller television får det egentligt
utan tillstånd anordnas lotteri  där pristagare
lotteri  där pristagare utses i en tävling som
utses i          har anordnats i skriften,
en  tävling  som  har om
anordnats i
skriften   eller   i  1. det som villkor för
sändningen, om       att  delta i lotteriet
inte fordras att skriften
1. det som villkor för innehas eller att insats
att  delta i lotteriet betalas, och
inte fordras att skriften
innehas eller att insats  2.  värdet  av högsta
betalas, och        vinsten upp-
går  till  högst  1/60
2.  värdet  av högsta basbelopp.
vinsten upp-
går  till  högst  1/60
basbelopp.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Lotterier som förmedlas
med    hjälp    av
elektromagnetiska vågor
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
21 a §
-----------------------------------------------------
Lotterier som anordnas i
sam-
band med sändning i radio
eller
television eller på annat
sätt
förmedlas med hjälp av
elektro-
magnetiska vågor är att
anse som
-----------------------------------------------------
egentliga   lotterier.
Detta gäller
dock inte vadhållning i
samband med hästtävling
och sådan vadhållning i
samband med idrotts-
tävling som bedrivs i mer
än en
kommun. Det gäller inte
heller
kedjebrevsspel   eller
liknande spel.
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
21 b §
-----------------------------------------------------
Ett  sådant  egentligt
lotteri som
avses i 21 a § får inte
anordnas
utan särskilt tillstånd
utom i fall
som anges i 21 c §.
-----------------------------------------------------
Tillstånd får ges till
sådan
sammanslutning som avses
i 15 §.
-----------------------------------------------------
Tillstånd får ges endast
om
kraven  i  16  §  i
tillämpliga  delar  är
uppfyllda.
-----------------------------------------------------
Tillstånd  att anordna
egentliga  lotterier  i
lokalradio, närradio
eller        andra
trådsändningar av
television       än
vidaresändningar en-
ligt radio- och TV-lagen
(1996:844)  får  lämnas
bara om
det  kan  antas  att
marknaden  för  lokala
lotterier inte försämras.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
21 c §
-----------------------------------------------------
I samband med sändning i
radio  eller television
får det utan till-
stånd  anordnas   ett
egentligt  lotteri  där
pristagare  utses i en
tävling
som  har  anordnats  i
sändningen,
om
-----------------------------------------------------
1. det som villkor för
att delta i  lotteriet
inte fordras att insats
betalas, och
-----------------------------------------------------
2.  värdet  av högsta
vinsten upp-
går  till  högst  1/60
basbelopp.
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
21 d §
-----------------------------------------------------
Regeringen  eller  den
myndighet   regeringen
bestämmer      får,
beträffande
tillståndspliktiga
lotterier
som förmedlas med hjälp
av
elektromagnetiska vågor,
meddela föreskrifter  i
fråga om åldersgräns och
folkbokföring     för
deltagande,  andra krav
för anordnande av
lotteri  samt krav  på
utrustning
som    används   av
anordnaren.
-----------------------------------------------------
37 §
-----------------------------------------------------
Det är inte tillåtet för  Det är inte tillåtet för
den som          den som
anordnar  ett  lotteri anordnar  ett  lotteri
enligt denna        enligt denna
lag att lämna kredit för lag att lämna kredit för
insatser i lotteriet.   insatser  i  lotteriet.
Detsamma gäller för den
som är ombud för den som
an-
ordnar lotteriet.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
41 §
-----------------------------------------------------
Lotteriinspektionen prövar frågor  om  tillstånd
enligt 16 § när lotteriet
skall bedrivas i flera län.
-----------------------------------------------------
Lotteriinspektionen     Lotteriinspektionen
prövar ock-        prövar ock-
så frågor om tillstånd i så frågor om tillstånd i
fall då sär-        fall då sär-
skilt  tillstånd  krävs skilt  tillstånd  krävs
enligt 18 §.        enligt 21 b §.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
42 §
-----------------------------------------------------
Länsstyrelsen i det län där ett bingospel skall
bedrivas prövar frågor
om tillstånd enligt 22 §. Om bingospelet skall
bedrivas i flera län eller
om 22 § andra stycket skall tillämpas prövas dock
frågan om tillstånd av Lotteriinspektionen.
-----------------------------------------------------
Lotteriinspektionen
prövar
också frågor om tillstånd
i  fall  då  särskilt
tillstånd krävs enligt 23
§.
-----------------------------------------------------
49 §
-----------------------------------------------------
Tillståndsmyndigheten    Tillståndsmyndigheten
respek-          res-
tive            pektive
registreringsmyndigheten  registreringsmyndigheten
skall utse en kontrollant skall utse en kontrollant
för  sådana  egentliga för  sådana  egentliga
lotterier som avses i 16  lotterier som avses i 16,
och 17 §§ samt fastställa 17  och 21 a §§ samt
arvodet          fastställa arvodet till
till    kontrollanten. kontrollanten.  Arvodet
Arvodet skall betalas av skall betalas av den som
den som anordnar      anordnar lotterierna.
lotterierna.
-----------------------------------------------------
Den som efter registrering anordnar lotterier enligt
17 § skall senast
den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa
de lotterier som har
anordnats under föregående kalenderår. Kontrollanten
skall senast den 1
april  varje  år  och  vid  utgången av varje
tillståndsperiod  lämna  registreringsmyndigheten
uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de
lotterier som har anordnats under perioden.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
___________________________

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002.
**FOOTNOTES**
[1]: Se Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG  av  den  22  juni  1998  om  ett
informationsförfarande  beträffande  tekniska
standarder  och  föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster
(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034),
ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,
5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

[2]: Senaste lydelse 2001:1045.
[3]: Senaste lydelse 2001:1045.