Luftfart

Trafikutskottets bet 2017/18:TU10

Ärendet är klart för beslut

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum (TU10)

Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker riksdagen som därför riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Sedan 2001 pågår ett arbete i EU om det gemensamma europeiska luftrummet, kallat Single European Sky. Syftet är bland annat att bidra till effektivare och mindre miljöfarlig flygtrafik genom att ta bort nationella gränsdragningar i luften. Flygen skulle då kunna gå den rakaste sträckan med minskade utsläpp som följd. Riksdagen tycker dock att arbetet går för långsamt och vill att regeringen prioriterar Single European Sky för att skynda på processen.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om luftfartsfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen bör prioritera arbetet med Single European Sky för ett effektivare och miljömässigt bättre nyttjande av det europeiska luftrummet. Bifall till motionerna 2017/18:1587 yrkande 2 och 2017/18:3894 yrkande 10. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-16
Reservationer 17
bet 2017/18:TU10

Alla beredningar i utskottet

2018-03-08, 2018-02-08

Regeringen bör driva på arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum (TU10)

Regeringen bör prioritera arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum eftersom det bidrar till minskade utsläpp och kostnader. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Sedan 2001 pågår ett arbete i EU om det gemensamma europeiska luftrummet, kallat Single European Sky. Syftet är bland annat att bidra till effektivare och mindre miljöfarlig flygtrafik genom att ta bort nationella gränsdragningar i luften. Flygen skulle då kunna gå den rakaste sträckan med minskade utsläpp som följd. Utskottet tycker dock att arbetet går för långsamt och vill att regeringen prioriterar Single European Sky för att skynda på processen.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om luftfartsfrågor. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-21
Debatt i kammaren: 2018-03-22
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. De regionala flygplatsernas betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1193 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M),

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 6,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 53 i denna del och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 11.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 102 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 0 22 0 3
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 163 144 0 42


2. Stöd till regionala flygplatser och trafikupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:721 av Marie Olsson m.fl. (S),

2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S),

2017/18:1488 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C),

2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:2428 av Peter Helander (C),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 14 i denna del,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 9,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 4 och 5,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 53 i denna del och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 22.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 77 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 19 0 0 2
L 0 0 15 4
KD 0 0 15 1
- 0 2 0 3
Totalt 143 38 124 44


3. Arlanda och Bromma flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:299 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:1340 av Edward Riedl (M),

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 14 i denna del och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 50.

Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 1 11
M 76 0 0 7
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 0 0 15 4
KD 0 0 15 1
- 2 0 0 3
Totalt 255 20 31 43


4. Marktransporter till flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 10 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 292 15 0 42


5. Flygtrafikledningstjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 23.

6. Ett gemensamt europeiskt luftrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör prioritera arbetet med Single European Sky för ett effektivare och miljömässigt bättre nyttjande av det europeiska luftrummet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 10.

Reservation 11 (S, MP, V)

7. Minskade utsläpp och fossiloberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:39 av Penilla Gunther (KD) delyrkande 1,

2017/18:485 av Mathias Tegnér (S) yrkande 2,

2017/18:638 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 8, 9 och 20,

2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 14 i denna del,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 10, 11 och 29,

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 7.1 och 9.1,

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 51 och 52 samt

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 39.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (L)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 77 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 0 15 4
KD 0 0 15 1
- 2 0 0 3
Totalt 182 18 107 42


8. Byte av namn på flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:373 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L),

2017/18:438 av Robert Hannah (L) och

2017/18:1354 av Mikael Oscarsson (KD).

9. Alkoholtester för piloter och besättningspersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:634 av Penilla Gunther (KD) delyrkande 1 och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 292 15 0 42


10. Drönare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3401 av Erik Ottoson (M) och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 17 (KD)