Luftfartens lagar

Civilutskottets bet 2009/10:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 maj 2010

Beslut

Hårdare tag mot onyktra piloter (CU15)

En ny luftfartslag ska ersätta 1957 års luftfartslag. Den nya lagen är en anpassning till gällande EU-regler och innebär bland annat följande: Brotten flygfylleri och grovt flygfylleri införs. Gränsen för flygfylleri ska gå vid 0,2 promille och för grovt flygfylleri vid 1,0 promille. Polisen ska kunna utföra kontroller och prov utan att det finns skälig misstanke om brott. En nollgräns införs för narkotika. Oregerliga passagerare som äventyrar säkerheten och som inte lyder befälhavaren ombord ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Bestämmelser som i dag hindrar konkurrens för lokal flygtrafikledning tas bort. Detta innebär bland annat att en kommunal flygplats ska kunna upphandla flygtrafiktjänsten från andra än Luftfartsverket. Indelningen av flygplatser i allmänna flygplatser och enskilda flygplatser slopas. Regler som rör tillståndsprövning av flygplatser preciseras och klargörs. Lagändringarna börjar att gälla den 1 september 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag men med vissa lagtekniska justeringar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa lagtekniska justeringar. Bifall till av utskottet framlagda lagförslag (initiativärende). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-04-20
Justering: 2010-05-18
Betänkande publicerat: 2010-05-19
Trycklov: 2010-05-19
Reservationer 2
bet 2009/10:CU15

Alla beredningar i utskottet

2010-04-20, 2010-03-09

Hårdare tag mot onyktra piloter (CU15)

En ny luftfartslag ska ersätta 1957 års luftfartslag. Den nya lagen är en anpassning till gällande EU-regler och innebär bland annat följande:

  • Brotten flygfylleri och grovt flygfylleri införs. Gränsen för flygfylleri ska gå vid 0,2 promille och för grovt flygfylleri vid 1,0 promille. Polisen ska kunna utföra kontroller och prov utan att det finns skälig misstanke om brott.
  • En nollgräns införs för narkotika.
  • Oregerliga passagerare som äventyrar säkerheten och som inte lyder befälhavaren ombord ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
  • Bestämmelser som i dag hindrar konkurrens för lokal flygtrafikledning tas bort. Detta innebär bland annat att en kommunal flygplats ska kunna upphandla flygtrafiktjänsten från andra än Luftfartsverket.
  • Indelningen av flygplatser i allmänna flygplatser och enskilda flygplatser slopas. Regler som rör tillståndsprövning av flygplatser preciseras och klargörs.
Lagförslagen är tänkta att börja gälla den 1 september 2010. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men med vissa lagtekniska justeringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-26
4

Beslut

Beslut: 2010-05-26
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 maj 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillståndsprövning av flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 5 och 6 §§ regeringens förslag till luftfartslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:95 i denna del och avslår motion 2009/10:C10 yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m770019
c180011
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
-1000
Totalt136130083

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Konkurrens inom flygtrafikledningstjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 6 kap. 13 § regeringens förslag till luftfartslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:95 i denna del och avslår motionerna 2009/10:C9 och 2009/10:C10 yrkande 1.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m770019
c180011
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
-1000
Totalt136131082

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
- dels antar regeringens förslag till
a. luftfartslag,
b. lag om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297),
c. lag om ändring i luftfartslagen (2010:000),
d. lag om lufttransporter,
e. lag om ändring i miljöbalken,
f. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
g. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,
h. lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45),
i. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,
j. lag om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning,
k. lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov,
l. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd med den ändringen att 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
m. lag om ändring i passlagen (1978:302),
n. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
o. lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,
p. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),
q. lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation,
r. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,
s. lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken,
t. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
u. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
i den mån lagförslagen inte omfattas av det som utskottet föreslagit under punkterna 1-2,
- dels antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
- dels antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister med den ändringen att 5 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:95 i denna del.