Mark- och miljödomstolar

Justitieutskottets bet 2009/10:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2010

Beslut

Nya mark- och miljödomstolar bildas (JuU27)

Fem nya domstolar bildas den 2 maj 2011. Domstolarna ska kallas mark- och miljödomstolar och ha hand om De mål som nu handläggs i miljödomstolarna. Huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som nu handläggs i förvaltningsrätterna och hos regeringen. Huvuddelen av de mål som nu handläggs i fastighetsdomstolarna. Bakgrunden är att miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har många likheter. Syftet är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del. Avslag på motionen. Bifall till utskottets lagförslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotetts förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-27
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-09
Trycklov: 2010-06-09
Reservationer 4
bet 2009/10:JuU27

Alla beredningar i utskottet

2010-05-27

Nya mark- och miljödomstolar bildas (JuU27)

Fem nya domstolar bildas den 2 maj 2011. Domstolarna ska kallas mark- och miljödomstolar och ha hand om

  • De mål som nu handläggs i miljödomstolarna.
  • Huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som nu handläggs i förvaltningsrätterna och hos regeringen.
  • Huvuddelen av de mål som nu handläggs i fastighetsdomstolarna.
Bakgrunden är att miljömålen, målen enligt plan- och bygglagen och fastighetsmålen har många likheter. Syftet är att förenkla, samordna och effektivisera handläggningen och domstolsprövningen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-21
4

Beslut

Beslut: 2010-06-21
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om mark- och miljödomstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag 1 i bilaga 2 till lag om mark- och miljödomstolar utom såvitt avser 1 kap. 3 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 1 § och 5 kap. 2 § med det tillägget att lagförslaget tillförs en paragraf 2 kap. 3 § vars lydelse framgår av bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:215 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju15 yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m840012
c24005
fp24004
kd19005
v01903
mp01504
-1000
Totalt26335051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. En begränsad överprövning av detaljplaner och områdesbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag såvitt avser bestämmelsen om en begränsad överprövning av detaljplaner och områdesbestämmelser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:215 i denna del och avslår motion 2009/10:Ju15 yrkande 1.

Reservation 2 (mp)

3. Talerätt för miljöorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju15 yrkande 2.

Reservation 3 (mp)

4. Miljökvalitetsnormer för vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju15 yrkandena 3 och 4.

Reservation 4 (mp)

5. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i jordabalken,
3. lag om ändring i miljöbalken,
4. lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929,
5. lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred, dock med den ändringen att "ägofredslagen (1933:269)" i rubriken och i ingressen ska ersättas med "lagen (1933:269) om ägofred",
6. lag om ändring i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m., dock med den ändringen att ordet "stängselskydd" i rubriken och i ingressen ska ersättas med ordet "stängselskyldighet",
7. lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden,
8. lag om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.,
9. lag om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål,
10. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
11. lag om ändring i väglagen (1971:948),
12. lag om ändring i expropriationslagen (1972:719),
13. lag om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag,
14. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149),
15. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
16. lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund,
17. lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792),
18. lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
19. lag om ändring i jordförvärvslagen (1979:230),
20. lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429),
21. lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
22. lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,
23. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
24. lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., dock med den ändringen att det efter ordet "kulturminnen" i rubriken och i ingressen ska läggas till "m.m."
25. lag om ändring i minerallagen (1991:45),
26. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
27. lag om ändring i ellagen (1997:857),
28. lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,
29. lag om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
30. lag om ändring i lagen (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
31. lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
32. lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar,
33. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
34. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
35. lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
36. lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken,
37. lag om ändring i lagen (2010:000) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:215 i denna del.