Med tvång och god vilja - vad gör Statensinstitutionsstyrelse?

Socialutskottets betänkande 2002/03:SOU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2003

Beslut

Statens institutionsstyrelse (SoU13)

Riksdagen godkände delvis Riksdagens revisorers förslag om Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar av sociala skäl samt vuxna missbrukare. SiS har 48 institutioner runt om i landet. SiS utövar tillsyn över de egna institutionerna samt initierar och finansierar forskning. Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen med följande innebörd: SiS övergripande ansvar för behandlingen vid institutionerna bör förtydligas. SiS bör hjälpa institutionerna mer att tillämpa forskningsresultat i praktiken. SiS bör ta fram tydligare mål som går att följa upp. SiS bör lägga mer vikt vid att följa upp vårdresultat samt redovisa vårdresultat till regeringen. SiS bör få möjlighet att inhämta personuppgifter från andra myndigheter i uppföljningssyfte. Regeringen bör utreda hur tillsynen av SiS kan göras oberoende av SiS. Slutligen bör SiS skapa bättre förutsättningar för tillsyn genom att förtydliga riktlinjerna för institutionsbehandling. Riksdagen avslog revisorernas förslag om en översyn av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Med anledning av ett motionsförslag gjordes ytterligare ett uttalande till regeringen: Det är viktigt att ha ett genusperspektiv vid styrning av behandling och när forskningsresultat ska tillämpas i praktiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksdagens revisorers förslag punkterna 2 och 4-9. Delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag punkt 3 och till motion (delvis) om genusperspektiv. Avslag på Riksdagens revisorers förslag punkt 1 samt på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-03-18
Justering: 2003-04-08
Betänkande publicerat: 2003-04-15
Trycklov: 2003-04-15
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:SOU13

Alla beredningar i utskottet

2003-03-18

Statens institutionsstyrelse (SoU13)

Socialutskottet föreslår att riksdagen delvis godkänner Riksdagens revisorers förslag om Statens institutionsstyrelse, SiS. SiS är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar av sociala skäl samt vuxna missbrukare. SiS har 48 institutioner runt om i landet. SiS utövar tillsyn över de egna institutionerna samt initierar och finansierar forskning. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande till regeringen med följande innebörd: SiS övergripande ansvar för behandlingen vid institutionerna bör förtydligas. SiS bör hjälpa institutionerna mer att tillämpa forskningsresultat i praktiken. SiS bör ta fram tydligare mål som går att följa upp. SiS bör lägga mer vikt vid att följa upp vårdresultat samt redovisa vårdresultat till regeringen. SiS bör få möjlighet att inhämta personuppgifter från andra myndigheter i uppföljningssyfte. Regeringen bör utreda hur tillsynen av SiS kan göras oberoende av SiS. Slutligen bör SiS skapa bättre förutsättningar för tillsyn genom att förtydliga riktlinjerna för institutionsbehandling. Utskottet föreslår att riksdagen avslår revisorernas förslag om en översyn av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Med anledning av ett motionsförslag föreslås ytterligare ett uttalande till regeringen: Det är viktigt att ha ett genusperspektiv vid styrning av behandling och när forskningsresultat ska tillämpas i praktiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-14
4

Beslut

Beslut: 2003-05-14
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En översyn av LVM

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR9 punkt 1 och motionerna 2002/03:So37 i denna del och 2002/03:So38 yrkande 2.

2. En översyn av missbrukarvårdens organisation m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So38 yrkandena 1 och 3 och 2002/03:So442 yrkandena 11 och 13.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m450010
c01804
fp00399
kd02904
v25005
mp14003
-0000
Totalt211473952

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Revisorernas förslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen förslag 2002/03:RR9 punkterna 2 och 4-9 samt bifaller delvis förslag 2002/03:RR9 punkt 3 och motion 2002/03:So37 i denna del.

4. Finansieringen av SiS verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:So36.

Reservation 3 (c)