med anledning av propositionen 1976/77:100 i vad avser vissa anslag m. m. för budgetåret 1977/78 inom utrikesdepartementets verksamhetsområde jämte motioner

Utrikesutskottets bet 1976/77:UU16

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut