med anledning av propositionen 1976/77:100 såvitt avser anslag m. m. för budgetåret 1977/78 inom försvasdepartementets verksamhetsområde jämte motioner

Försvarsutskottets betänkande 1976/77:FöU9

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut