med anledning av propositionen 1976/77:100 såvitt avser anslaget till Transportstöd för Norrland m. m. jämte motioner

Trafikutskottets bet 1976/77:TU17

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut