med anledning av propositionen 1976/77:100 såvitt gäller anslag till bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. jämte motioner

Utbildningsutskottets bet 1976/77:UbU18

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut