Mediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 1998

Beslut

Mediefrågor (KU16)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 1996 och 1997 om främst radio- och TV-frågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.