Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

Skatteutskottets bet 2017/18:SkU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2017

Beslut

Momsreglerna för fartyg förändras (SkU3)

Regler om undantag för att betala moms när det gäller fartyg förändras. I dag finns det inget krav på att fartyg måste framföras på öppna havet för att undantas från skattskyldigheten. Undantaget ska efter ändringen gälla för fartyg som används på öppna havet och som fraktar passagerare mot betalning, som används för handels-, industri-, eller fiskeriverksamhet och fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kustfiske.

Syftet med ändringen är att anpassa den svenska lagen till EU:s lagstiftning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-11-21
Trycklov: 2017-11-23
Reservationer 1
bet 2017/18:SkU3

Momsreglerna för fartyg förändras (SkU3)

Regler om undantag för att betala moms när det gäller fartyg förändras. I dag finns det inget krav på att fartyg måste framföras på öppna havet för att undantas från skattskyldigheten. Undantaget ska efter ändringen gälla för fartyg som används på öppna havet och som fraktar passagerare mot betalning, som används för handels-, industri-, eller fiskeriverksamhet och fartyg som används för sjöräddning, assistans eller kustfiske.

Syftet med ändringen är att anpassa den svenska lagen till EU:s lagstiftning. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-28
Debatt i kammaren: 2017-11-29
4

Beslut

Beslut: 2017-11-29
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 29 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
3. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:16 punkterna 1-3 och avslår motion

2017/18:3908 av Olle Felten och David Lång (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 74 0 0 9
SD 0 41 0 5
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 1 3 0 0
Totalt 264 44 0 41


2. Deklarationstidpunkt för mervärdesskatt när skattebefrielse upphör genom beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:16 punkt 4.