Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2003

Beslut

Utredning om större arbetskraftsinvandring (SfU8)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning om hur ett regelverk som öppnar för en större arbetskraftsinvandring från länder utanför EU skulle kunna se ut. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen lade också regeringens skrivelse om den svenska migrationspolitiken sedan hösten 2001 till handlingarna och avslog motioner om bl.a. flyktingbegreppet, anhöriginvandring och mottagande av asylsökande.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till reservation 11 punkt 7. I övrigt biföll kammaren utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Migration och asylpolitik (SfU8)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse om den svenska migrationspolitiken sedan hösten 2001 till handlingarna. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om bl.a. arbetskraftsinvandring, flyktingbegreppet, anhöriginvandring och mottagande av asylsökande. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning om hur ett regelverk som öppnar för en större arbetskraftsinvandring från länder utanför EU skulle kunna se ut. Majoriteten i utskottet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anser att en utredning först behöver analysera behovet av arbetskraftsinvandring från länder utanför EU och konsekvenser för bland annat arbetsmarknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.