Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2008

Beslut

EU-anpassning av Sveriges kemikalielagstiftning (MJU19)

Miljöbalken, men också arbetsmiljölagen och fartygssäkerhetslagen, ska anpassas till EU:s nya kemikalielagstiftning Reach. Det sade riksdagen ja till. Reach syftar till att kemikalier på marknaden ska registreras, utvärderas och godkännas. De nuvarande svenska reglerna behöver justeras så att de inte innebär en dubbelreglering av sådant som regleras i EU:s lagstiftning eller strider mot den. Straffreglerna i miljöbalken behöver också ändras och kompletteras. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-10
Justering: 2008-04-24
Betänkande publicerat: 2008-04-29
Trycklov: 2008-04-29
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:MJU19

EU-anpassning av Sveriges kemikalielagstiftning (MJU19)

Miljöbalken, men också arbetsmiljölagen och fartygssäkerhetslagen, ska anpassas till EU:s nya kemikalielagstiftning Reach. Det föreslår miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen säger ja till.

Reach syftar till att kemikalier på marknaden ska registreras, utvärderas och godkännas. De nuvarande svenska reglerna behöver justeras så att de inte innebär en dubbelreglering av sådant som regleras i EU:s lagstiftning eller strider mot den. Straffreglerna i miljöbalken behöver också ändras och kompletteras.

Enligt förslaget ska lagändringarna börja gälla den 1 juni 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-08
4

Beslut

Beslut: 2008-05-08
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1) lag om ändring i miljöbalken med den ändringen att i 14 kap. 8 § 8 orden "förbud mot" utgår,
2) lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
3) lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:80 punkterna 2 och 3, bifaller delvis proposition 2007/08:80 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:MJ297 och 2007/08:MJ457 yrkande 6.

2. Utvidgad substitutionsprincip

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ7.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1104025
m830014
c24005
fp180010
kd21003
v01903
mp01504
Totalt147138064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Produktvalsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ8 yrkande 1.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m840013
c24005
fp180010
kd21003
v00193
mp01504
Totalt251151964

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Talerätt för miljö- och friluftsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ8 yrkande 2.

Reservation 3 (v, mp)

5. Permetrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ265.

6. Sanktioner för nedströmsanvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ8 yrkande 3.

Reservation 4 (v, mp)