Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2016

Beslut

EU:s kemikalielagstiftning gör att miljöbalken behöver ändras (MJU18)

Regeringen har föreslagit ändringar i miljöbalken. Det är vissa bestämmelser i kemikalielagstiftningen som behöver tas bort då de nu finns med i EU-förordningar om bekämpningsmedel och om fluorerade växthusgaser. Fluorerade växthusgaser används bland annat i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, i värmepumpar och inom brandbekämpningen.

Några straffbestämmelser föreslås läggas till i lagen. Det gäller överträdelser av EU-förordningen om biocidprodukter samt för överträdelser av EU-förordningen om fluorerade växthusgaser. Biocidprodukter är ett slags bekämpningsmedel.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-12
Justering: 2016-06-07
Trycklov: 2016-06-10
Reservationer 15
bet 2015/16:MJU18

EU:s kemikalielagstiftning gör att miljöbalken behöver ändras (MJU18)

Regeringen har föreslagit ändringar i miljöbalken. Det är vissa bestämmelser i kemikalielagstiftningen som behöver tas bort då de nu finns med i EU-förordningar om bekämpningsmedel och om fluorerade växthusgaser. Fluorerade växthusgaser används bland annat i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, i värmepumpar och inom brandbekämpningen.

Några straffbestämmelser föreslås läggas till i lagen. Det gäller överträdelser av EU-förordningen om biocidprodukter samt för överträdelser av EU-förordningen om fluorerade växthusgaser. Biocidprodukter är ett slags bekämpningsmedel.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-15
Debatt i kammaren: 2016-06-16
4

Beslut

Beslut: 2016-06-16
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:160.

2. Giftfri förskola och skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:575 av Åsa Westlund (S),

2015/16:1586 av Jonas Eriksson (MP) yrkandena 1-3,

2015/16:1935 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 14 och

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 8 i denna del.

Reservation 1 (C, KD)

3. Giftfri vardag för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:278 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,

2015/16:577 av Åsa Westlund (S),

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 8 i denna del och

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 0 17 5
V 0 19 0 2
L 16 0 0 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 257 19 32 41


4. Ekonomiska styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 9.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

5. Ekonomiska styrmedel inom kemikaliepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2606 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 6 (M)

6. Tillämpning av växtskyddsmedelslagstiftningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:299 av Betty Malmberg (M),

2015/16:1552 av Hans Rothenberg (M),

2015/16:2606 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 6,

2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. (C) och

2015/16:3395 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M).

Reservation 7 (M, SD)
Reservation 8 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 0 17 5
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 171 120 17 41


7. Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar och plast

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:574 av Åsa Westlund (S) och

2015/16:1016 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S).

8. Utfasning av plaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:818 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S) yrkande 2 och

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 20 och 21.

Reservation 9 (C)

9. EU:s strategi om hormonstörande ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 11 i denna del.

Reservation 10 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 186 122 0 41


10. Genomförande av proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1362 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 12 och

2015/16:2606 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 17 0 5
V 19 0 0 2
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 186 122 0 41


11. Stärkt kemikaliearbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 4-6 och

2015/16:2606 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)

12. Högfluorerade ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2540 av Magnus Manhammar (S).

13. Samverkan för en giftfri miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 14 (C)

14. Kemikaliers kombinationseffekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2606 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 15 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 234 74 0 41


15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.