Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2005/06:MJU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Alternativa motorbränslen ska kunna miljöklassas (MJU28)

Två lagar ändras den 1 augusti 2006 för att främja introduktionen och användandet av alternativa motorbränslen, det vill säga bränslen som är avsedda att ersätta motorbensin och dieselbränslen. Ändringarna innebär att alternativa motorbränslen ska kunna beskattas i miljöklass 1. Vidare ändras specifikationerna för alkylatbensin och dieselbränsle. Ändringen avseende alkylatbensin innebär att hanteringen av detta bränsle underlättas, vilket ska främja en ökad användning. Ändringen avseende dieselbränsle innebär att det blir möjligt att öka inblandningen av förnybara fettsyrametylestrar i dieselbränslet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till en motion om justering av lagförslaget så att s.k. syntetisk diesel verkligen kan beskattas enligt miljöklass 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-17
Trycklov: 2006-05-17
Reservationer 8
bet 2005/06:MJU28

Alternativa motorbränslen ska kunna miljöklassas (MJU28)

Två lagar ändras den 1 augusti 2006 för att främja introduktionen och användandet av alternativa motorbränslen, det vill säga bränslen som är avsedda att ersätta motorbensin och dieselbränslen. Ändringarna innebär att alternativa motorbränslen ska kunna beskattas i miljöklass 1. Vidare ändras specifikationerna för alkylatbensin och dieselbränsle. Ändringen avseende alkylatbensin innebär att hanteringen av detta bränsle underlättas, vilket ska främja en ökad användning. Ändringen avseende dieselbränsle innebär att det blir möjligt att öka inblandningen av förnybara fettsyrametylestrar i dieselbränslet. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-01
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
9 förslagspunkter, 9 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Specifikationen för dieselbränsle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar bilaga 3 i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen med den ändringen att i not b orden "Enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 1." byts ut mot "Enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 1, före inblandning av fettsyrametylestrar."
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:181 i denna del och avslår motion 2005/06:MJ54 yrkandena 2 och 4.

2. Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan med de ändringarna
dels att i 2 § orden "alternativt motorbränsle: för motordrift avsett motorbränsle som inte är motorbensin eller dieselbränsle." skall bytas ut mot "alternativt motorbränsle: för motordrift avsett motorbränsle som inte är motorbensin eller dieselbränsle som till övervägande del har sitt ursprung i råolja.",
dels att i bilaga 5 rubriken till specifikation 1 skall lyda "Specifikation 1 (FAME-fettsyrametylestrar)",
dels att i bilaga 5 specifikation 1 ordet "Cetantal" byts ut mot "Cetantal, lägst" och i not b orden "Enligt standardiserad metod för bestämning av oxidationsstabilitet hos bensin." byts ut mot "Enligt standardiserad metod för bestämning av oxidationsstabilitet hos bränslet.",
dels att i bilaga 5 specifikation 2 orden "Torrhalt vid 100° C, milligram per kilogram" byts ut mot "torrhalt vid 100° C, högst milligram per kilogram", talet 10 på sista raden utgår och orden "Cetanförbättringsmedel, högst masshalt procent" byts ut mot "Ett bränsle som uppfyller ovanstående krav får spädas med cetanförbättringsmedel, om spädningen uppgår till högst 10 massprocent av det ospädda bränslet. Därutöver får denaturerings- och färgämnen tillsättas."
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:MJ55 yrkande 3 och bifaller delvis proposition 2005/06:181 i denna del.

3. Lagen om skatt på energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:181 i denna del.

4. Kraven för miljöklass 1-diesel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ55 yrkande 4 och 2005/06:MJ56 yrkande 1.

Reservation 1 (c)
Reservation 2 (mp)

5. Kraven för miljöklass 2-diesel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ56 yrkande 2.

Reservation 3 (c)

6. Likvärdiga regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ54 yrkande 3.

7. Miljö- och hälsoegenskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ54 yrkande 1 och 2005/06:MJ55 yrkande 1.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)
Reservation 5 (mp)

8. Kostnader för klassificeringsförfarandet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ54 yrkande 5 och 2005/06:MJ56 yrkande 3.

Reservation 6 (fp, kd)
Reservation 7 (c)

9. Beskattning av drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ55 yrkande 2.

Reservation 8 (mp)